eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wodynie › Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację dróg gminnych i podniesienie jakości usług edukacyjnych od Zadanie I do Zadanie VIOgłoszenie z dnia 2023-12-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację dróg gminnych i podniesienie jakości usług edukacyjnych
od Zadanie I do Zadanie VI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wodynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582664

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Siedlecka 43

1.5.2.) Miejscowość: Wodynie

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-117

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wodynie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wodynie.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację dróg gminnych i podniesienie jakości usług edukacyjnych
od Zadanie I do Zadanie VI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b8f3f8b5-95c0-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541816

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00068179/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację dróg gminnych i podniesienie jakości usług edukacyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmina-wodynie.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja, w tym składanie ofert (oferta +załączniki), wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
• za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://gmina_wodynie.ezamawiajacy.pl- zwanej dalej Platformą.
• poczty elektronicznej na adres mailowy: gmina@wodynie.eu(z wyłączeniem składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: .Zamawiający zgodnie z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) - zwane dalej „Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format podpisu:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,
- lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wodynie, ul. Siedlecka 43,08-117 Wodynie, tel./fax 25 631 26 58,e-mail: gmina@wodynie.eu
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. CRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację dróg gminnych i podniesienie jakości usług edukacyjnych
Zadanie od I do VI; IGR.271.16.2023
• Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
• Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGR.271.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE I: MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W SEROCZYNIE

Budynek ZS pełnił będzie w dalszym ciągu funkcję szkoły. Istniejące pomieszczenia oraz ich rozkład pozostają bez zmian. Gruntownej modernizacji podlegają jedynie pomieszczenia higieniczno-sanitarne.
Pozostałe pomieszczenia wewnątrz budynku projektuje się poddać pracom modernizacyjnym. Budynek tzw. nowej szkoły i sali gimnastycznej z łącznikiem zostanie docieplony wraz z izolacją ścian fundamentowych, częściowo piwnicznych, wymienione zostanie pokrycie dachowe oraz zostanę przeprowadzone prace remontowe wewnętrzne.
Elewacja budynku tzw. starej szkoły zostanie wyremontowana poprzez wykonanie przecierki, odbić i uzupełnień zewnętrznych tynków cementowo-wapiennych i pomalowaniem hydrofobową, paroprzepuszczalną farbą silikonową. Ściany fundamentowe zostaną odkopane i zaizolowane oraz dodatkowo zabezpieczone folią kubełkową.
Prace remontowe dotyczące budynku tzw. ”starej szkoły” obejmują jedynie parter i piętro, dachu i elewację budynku.
Poza opracowaniem pozostają kondygnacje nieużytkowane przez szkołę tj. podpiwniczenie oraz poddasze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45262690-4 - Remont starych budynków

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania I do Zadania IV Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał poszczególne Zadania od I do IV odrębnie

Kryterium „cena” – 60 pkt.
Kryterium „okres gwarancji” – 40 pkt.
1. Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:

1) Oferta z najniższą ceną łączną otrzyma maksymalnie 60 punktów
2)Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

C1
------ x R = KC
C2

KC – ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „cena”, obliczana do dwóch miejsc po przecinku
R – ranga w ocenie, tj. 60 pkt.
C1 – cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza)
C2. – cena oferty badanej
2. Kryterium „okres gwarancji” w miesiącach

1) Oferty z najdłuższym okresem gwarancji otrzymają maksymalnie 40 punktów
2) Oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium gwarancja:
Gwarancja na okres poniżej i włącznie 36 miesięcy – 0 pkt
Gwarancja na okres powyżej 36 miesięcy do 48 miesięcy włącznie – 20 pkt
Gwarancja na okres powyżej 48 miesięcy do 60 miesięcy włącznie – 40 pkt
KG - ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „okres gwarancji”
Minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy.
3) Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo
punktowany.
4) Brak wskazania przez wykonawcę okresu gwarancji w formularzu ofertowym lub podanie wartości niewskazanej w SWZ Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z wymaganiami SWZ.
3. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, którą stanowi suma punktów
w kryterium „CENA” i kryterium „OKRES GWARANCJI”
K=KC+KG
K – suma punktów przyznanych wykonawcy
KC – ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „cena”,
KG – ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „okres gwarancji”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE II: MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDZIE WOLIŃSKIEJ

Budynek pełnił będzie w dalszym ciągu funkcję szkoły. Istniejący pomieszczenia oraz ich rozkład pozostają bez zmian. Gruntownej modernizacji podlegają jedynie pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla dzieci na parterze oraz dla personelu na piętrze. Pozostałe pomieszczenia wewnątrz budynku projektuje się poddać pracom remontowym. Budynek od zewnątrz zostanie docieplony wraz z izolacją ścian fundamentowych, częściowo piwnicznych.

Łączne zestawienie powierzchni w budynku
Powierzchnia zabudowy budynku: 487,57 m2
Razem łączna pow. Użytkowa budynku: 927,69 m2
Razem łączna pow. Wewnętrzna budynku:1045,29 m2
Razem łączna pow. Całkowita budynku:1249,73 m2
Kubatura brutto budynku:4767,10 m2

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45262690-4 - Remont starych budynków

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium „cena” – 60 pkt.
Kryterium „okres gwarancji” – 40 pkt.
1. Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:

1) Oferta z najniższą ceną łączną otrzyma maksymalnie 60 punktów
2)Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

C1
------ x R = KC
C2

KC – ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „cena”, obliczana do dwóch miejsc po przecinku
R – ranga w ocenie, tj. 60 pkt.
C1 – cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza)
C2. – cena oferty badanej
2. Kryterium „okres gwarancji” w miesiącach

1) Oferty z najdłuższym okresem gwarancji otrzymają maksymalnie 40 punktów
2) Oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium gwarancja:
Gwarancja na okres poniżej i włącznie 36 miesięcy – 0 pkt
Gwarancja na okres powyżej 36 miesięcy do 48 miesięcy włącznie – 20 pkt
Gwarancja na okres powyżej 48 miesięcy do 60 miesięcy włącznie – 40 pkt
KG - ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „okres gwarancji”
Minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy.
3) Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo
punktowany.
4) Brak wskazania przez wykonawcę okresu gwarancji w formularzu ofertowym lub podanie wartości niewskazanej w SWZ Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z wymaganiami SWZ.
3. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, którą stanowi suma punktów
w kryterium „CENA” i kryterium „OKRES GWARANCJI”
K=KC+KG
K – suma punktów przyznanych wykonawcy
KC – ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „cena”,
KG – ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „okres gwarancji”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE III: PRZEBUDOWA DROGI W M. WOLA SEROCKA DZ.270, DZ. 269

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Serocka zlokalizowana jest w Gminie Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
- wykonanie przebudowy nawierzchni,
- wykonanie przebudowy poboczy,
- wykonanie przebudowy zjazdów zwykłych.
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnia spójność sieci dróg publicznych i poprzez podniesienie standardu technicznego wpływa na zachowanie spójności dróg gminnych i powiatowych.

Parametry techniczne drogi wewnętrznej:

- klasa techniczna - wewnętrzna
- kategoria ruchu – KR0
- grupa nośności podłoża – G3
- prędkość projektowa – 30 km/h
- przekrój szlakowy 1x1
- szerokość jezdni – 4,00 m,
- przekrój daszkowy o pochyleniu 2%,
- szerokość poboczy 2x0,75m
- długość odcinka 1323,00m

Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia nawierzchni drogi: 5 350 m2,
Powierzchni poboczy utwardzonych: 1 350 m2.

Zakres robót do wykonania

Projektowana konstrukcje nawierzchni
W związku z projektową przebudową drogi - z uwagi na jej stan, zaprojektowano wzmocnienie części konstrukcji. Projektując konstrukcję jako pakiet warstwy asfaltowej i warstwy wyrównawczej kruszywowej o łącznej grubości 25cm dla przedmiotowej drogi uwzględniono parametry techniczne jakim powinny odpowiadać drogi wewnętrzne i związane z nią urządzenia budowlane oraz ich usytuowanie.
Zostały uwzględnione wymagania dotyczące:
- bezpieczeństwa użytkowania ,
- nośności i stateczności konstrukcji,
- bezpieczeństwa ze względu na pożar lub inne zagrożenia,
- ochrony środowiska.
Projektowana konstrukcja drogi wewnętrznej:
3 cm – warstwa ścieralna z AC11S 50/70
5 cm – warstwa wiążąca z AC16W 50/70
10 cm – warstwa wyrównawcza z kruszywa 0/31,5 mm związanego, stabilizowanego mechanicznie
15 cm - kruszywo związane cementem C5/6
10 cm – warstwa odsączająca z piasku
30 cm – istniejąca nawierzchnia

Projektowana konstrukcja poboczy:
10 cm – nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 mm niezwiązanego, stabilizowanego mechanicznie

Projektowana konstrukcja zjazdów:
20 cm – nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 mm niezwiązanego, stabilizowanego mechanicznie
Szczegóły konstrukcyjne nawierzchni uwidoczniono w części rysunkowej projektu.

Odwodnienie
Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywa się powierzchniowo poprzez nadane spadki podłużne i poprzeczne na jezdni do istniejącego systemu rowów drogowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania I do Zadania IV Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał poszczególne Zadania od I do IV odrębnie

Kryterium „cena” – 60 pkt.
Kryterium „okres gwarancji” – 40 pkt.
1. Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:

1) Oferta z najniższą ceną łączną otrzyma maksymalnie 60 punktów
2)Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

C1
------ x R = KC
C2

KC – ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „cena”, obliczana do dwóch miejsc po przecinku
R – ranga w ocenie, tj. 60 pkt.
C1 – cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza)
C2. – cena oferty badanej
2. Kryterium „okres gwarancji” w miesiącach

1) Oferty z najdłuższym okresem gwarancji otrzymają maksymalnie 40 punktów
2) Oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium gwarancja:
Gwarancja na okres poniżej i włącznie 36 miesięcy – 0 pkt
Gwarancja na okres powyżej 36 miesięcy do 48 miesięcy włącznie – 20 pkt
Gwarancja na okres powyżej 48 miesięcy do 60 miesięcy włącznie – 40 pkt
KG - ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „okres gwarancji”
Minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy.
3) Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo
punktowany.
4) Brak wskazania przez wykonawcę okresu gwarancji w formularzu ofertowym lub podanie wartości niewskazanej w SWZ Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z wymaganiami SWZ.
3. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, którą stanowi suma punktów
w kryterium „CENA” i kryterium „OKRES GWARANCJI”
K=KC+KG
K – suma punktów przyznanych wykonawcy
KC – ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „cena”,
KG – ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „okres gwarancji”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE IV: PRZEBUDOWA DROGI W M. MŁYNKI NA DZ. 620

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi wewnętrznej położonej w miejscowości Młynki zlokalizowana jest w Gminie Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie.
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
- wykonanie przebudowy nawierzchni,
- wykonanie przebudowy poboczy,
- wykonanie przebudowy zjazdów zwykłych.
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnia spójność sieci dróg publicznych i poprzez podniesienie standardu technicznego wpływa na zachowanie spójności dróg gminnych i powiatowych.

Parametry techniczne drogi wewnętrznej:

- klasa techniczna - wewnętrzna
- kategoria ruchu – KR0
- grupa nośności podłoża – G3
- prędkość projektowa – 30 km/h
- przekrój szlakowy 1x1
- szerokość jezdni – 4,00 m,
- przekrój daszkowy o pochyleniu 2%,
- szerokość poboczy 2x0,75m
- długość odcinka 900,00m

Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia nawierzchni drogi: 3 660 m2,
Powierzchni poboczy utwardzonych: 1 350 m2.

Zakres robót do wykonania
Projektowana konstrukcje nawierzchni

W związku z projektowaną przebudową drogi- z uwagi na jej stan, zaprojektowano wzmocnienie części konstrukcji. Projektując konstrukcję jako pakiet warstwy asfaltowej i warstwy wyrównawczej kruszywowej o łącznej grubości 25cm dla przedmiotowej drogi uwzględniono parametry techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i związane z nią urządzenia budowlane oraz ich usytuowanie.

Zostały uwzględnione wymagania dotyczące:
- bezpieczeństwa użytkowania ,
- nośności i stateczności konstrukcji,
- bezpieczeństwa ze względu na pożar lub inne zagrożenia,
- ochrony środowiska.

Projektowana konstrukcja drogi wewnętrznej:

3 cm – warstwa ścieralna z AC11S 50/70
5 cm – warstwa wiążąca z AC16W 50/70
10 cm – warstwa wyrównawcza z kruszywa 0/31,5 mm związanego, stabilizowanego mechanicznie
30 cm – istniejąca nawierzchnia

Projektowana konstrukcja poboczy:
10 cm – nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 mm niezwiązanego, stabilizowanego mechanicznie
Projektowana konstrukcja zjazdów:
20 cm – nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 mm niezwiązanego, stabilizowanego mechanicznie
Szczegóły konstrukcyjne nawierzchni uwidoczniono w części rysunkowej projektu.

Odwodnienie
Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywa się powierzchniowo poprzez nadane spadki podłużne i poprzeczne na jezdni do istniejącego systemu rowów drogowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania I do Zadania IV Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał poszczególne Zadania od I do IV odrębnie

Kryterium „cena” – 60 pkt.
Kryterium „okres gwarancji” – 40 pkt.
1. Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:

1) Oferta z najniższą ceną łączną otrzyma maksymalnie 60 punktów
2)Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

C1
------ x R = KC
C2

KC – ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „cena”, obliczana do dwóch miejsc po przecinku
R – ranga w ocenie, tj. 60 pkt.
C1 – cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza)
C2. – cena oferty badanej
2. Kryterium „okres gwarancji” w miesiącach

1) Oferty z najdłuższym okresem gwarancji otrzymają maksymalnie 40 punktów
2) Oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium gwarancja:
Gwarancja na okres poniżej i włącznie 36 miesięcy – 0 pkt
Gwarancja na okres powyżej 36 miesięcy do 48 miesięcy włącznie – 20 pkt
Gwarancja na okres powyżej 48 miesięcy do 60 miesięcy włącznie – 40 pkt
KG - ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „okres gwarancji”
Minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy.
3) Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo
punktowany.
4) Brak wskazania przez wykonawcę okresu gwarancji w formularzu ofertowym lub podanie wartości niewskazanej w SWZ Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z wymaganiami SWZ.
3. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, którą stanowi suma punktów
w kryterium „CENA” i kryterium „OKRES GWARANCJI”
K=KC+KG
K – suma punktów przyznanych wykonawcy
KC – ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „cena”,
KG – ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „okres gwarancji”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE V: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU PRZY REALIZACJI ZADAŃ OD I DO II

Celem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na Pełnieniu funkcji Inspektor nadzoru nad realizacją inwestycji: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację dróg gminnych i podniesienie jakości usług edukacyjnych
Zadanie I:Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Seroczynie
Zadanie II: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Wolińskiej

1.Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, określonymi w dokumentacji technicznej dla danego Zadania od I do II odrębnie, w tym wykonywanie wszystkich czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

2.Zadaniem Wykonawcy będzie:

1) kompleksowe zarządzanie wykonywanymi robotami budowlanymi w ramach inwestycji dla Zadania I i II. Wykonawca zapewni udział w realizacji zadania inwestycyjnego inspektorów nadzoru w następujących specjalnościach:
• Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej,
• Inspektor nadzoru branży sanitarnej,
• Inspektor nadzoru branży elektrycznej,

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71621000-7 - Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania V Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał kryteria
Kryterium „cena” – 60 pkt.
Kryterium „ doświadczenie zawodowe ” – 40 pkt.

2.Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:

1) Oferta z najniższą ceną łączną otrzyma maksymalnie 60 punktów
2)Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.C1
------ x R = KC
C2

KC – ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „cena”, obliczana do dwóch miejsc po przecinku
R – ranga w ocenie, tj. 60 pkt.
C1 – cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza)
C2. – cena oferty badanej

2. Kryterium pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacja zamówień o wartości inwestycji nie mniejszej niż 500 000,00 zł- „ doświadczenia zawodowego” ilość wykonanych nadzorów.

1) Oferty z największym doświadczeniem zawodowym otrzymają maksymalnie 40 punktów
2) Oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium:
Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - „NB
doświadczenie zawodowe dla 2zamówień – 0 pkt
doświadczenie zawodowego dla 3 zamówień - 10 pkt
doświadczenia zawodowego 4 zamówień i więcej – 20 pkt
NB - ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „ doświadczenie zawodowe”

Inspektora nadzoru branży sanitarnej skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - „NS
doświadczenie zawodowe dla 2 zamówień – 0 pkt
doświadczenie zawodowego dla 3 zamówień – 5 pkt
doświadczenia zawodowego 4 zamówień i więcej – 10 pkt
NS - ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „ doświadczenie zawodowe”

Inspektora nadzoru branży elektrycznej skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - „NE”
doświadczenie zawodowe dla 2 zamówień – 0 pkt
doświadczenie zawodowego dla 3 zamówień – 5 pkt
doświadczenia zawodowego 4 zamówień i więcej – 10 pkt
NE - ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „ doświadczenie zawodowe”

3) Brak wskazania przez wykonawcę „ doświadczenia zawodowego” w formularzu ofertowym lub podanie wartości niewskazanej w SWZ Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z wymaganiami SWZ.
4) Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, którą stanowi suma punktów w kryterium „CENA” i kryterium „DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO”
K=KC+NB+NS+NE
K – suma punktów przyznanych wykonawcy
KC – ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „cena”,
NB – ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „doświadczenia zawodowego” inspektor nadzoru w branży ogólnobudowlanej
NS – ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „doświadczenia zawodowego” inspektor nadzoru w branży sanitarnej
NE – ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „doświadczenia zawodowego” inspektor nadzoru w branży elektrycznej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe -inspektor branży konstrukcyjno-budowlanej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe -inspektor branży sanitarnej

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe -inspektor branży elektrycznej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE VI: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU PRZY REALIZACJI ZADAŃ OD III DO IV

Celem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na Pełnieniu funkcji Inspektor nadzoru nad realizacją inwestycji: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację dróg gminnych i podniesienie jakości usług edukacyjnych
Zadanie III: Przebudowa drogi w m. Wola Serocka dz.270, dz. 269
Zadanie IV: Przebudowa drogi w m. Młynki na dz. 620

1.Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, określonymi w dokumentacji technicznej dla danego Zadania od III i IV odrębnie, w tym wykonywanie wszystkich czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71621000-7 - Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla Zadania VI Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadań od III do IV

1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania VI Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał kryteria
Kryterium „cena” – 60 pkt.
Kryterium „ doświadczenie zawodowe ” – 40 pkt.

2.Kryterium „cena” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:

1) Oferta z najniższą ceną łączną otrzyma maksymalnie 60 punktów
2)Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

C1
------ x R = KC
C2

KC – ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „cena”, obliczana do dwóch miejsc po przecinku
R – ranga w ocenie, tj. 60 pkt.
C1 – cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza)
C2. – cena oferty badanej

3. Kryterium pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacja zamówień o wartości inwestycji nie mniejszej niż 500 000,00 zł- „ doświadczenia zawodowego” ilość wykonanych nadzorów.

1) Oferty z największym doświadczeniem zawodowym otrzymają maksymalnie 40 punktów
5) Oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium:
Inspektora nadzoru branży drogowej skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - „ND”
doświadczenie zawodowe dla 2zamówień – 0 pkt
doświadczenie zawodowego dla 3 zamówień - 20 pkt
doświadczenia zawodowego 4 zamówień i więcej – 40 pkt
ND - ilość punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „ doświadczenie zawodowe”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
b) zdolności technicznej lub zawodowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty, o których mowa wyżej, powinny zostać zastąpione odpowiednimi dokumentami, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane przez Wykonawcę wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonymi przez wykonawcę.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis spełnienia tych warunków zawarty jest w SWZ rozdział VI

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wniesienie wadium.
1.1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
a) 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla oferty składanej na realizacje Zadania I
b) 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) dla oferty składanej na realizacje Zadania II
c) 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) dla oferty składanej na realizacje Zadania III
d) 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla oferty składanej na realizacje Zadania IV
1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarto umowę (art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) albo unieważniono postępowanie (art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) oraz złożono wniosek o zwrot wadium (art. 98 ust. 2 ustawy Pzp).
1.3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2022r. poz. 2080)
1.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
d) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.
5) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1) Zamawiający wypłaci Wykonawcy wkład własny (zaliczkę) w wysokości nie mniejszej 5 % wynagrodzenia na początku inwestycji, po zawarciu Umowy, nie wcześniej jednak niż w czerwcu 2024 r. po otrzymaniu od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3a lub Załącznik 3b lub 3c do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-01-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gmina-wodynie.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-01-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-02-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.