eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Usługa ochrony fizycznej budynków oraz osób i mienia, nadzoru z użyciem środków elektronicznych oraz przewozu wartości pieniężnych Sądu Rejonowego w Bielsku-BiałejOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa ochrony fizycznej budynków oraz osób i mienia, nadzoru z użyciem środków elektronicznych oraz przewozu wartości pieniężnych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD REJONOWY W BIELSKU BIAŁEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000322011

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 22

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 334997857

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oddzial.gospodarczy@bielsko-biala.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsko-biala.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ochrony fizycznej budynków oraz osób i mienia, nadzoru z użyciem środków elektronicznych oraz przewozu wartości pieniężnych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0487b9b1-95ca-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541783

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00147048/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Ochrona obiektów Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 22, Bogusławskiego 24, Słowackiego 15, z transportem wartości pieniężnych oraz dozorem elektronicznym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0487b9b1-95ca-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego): Mozilla Firefox ver.65 i późniejsze, Google Chrome ver.66 i późniejsze, Opera ver.58 i późniejsze, Microsoft Edge ver.18 i późniejsze,Internet Explorer 11,
lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. System operacyjny Windows 7 i późniejsze.
Oprogramowanie wbudowane w System ezamowienia.gov.pl : zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8(jre), w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki szafir SDK Web, oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
􀀁 administratorem danych osobowych Wykonawców (w tym również Podwykonawców oraz podmiotów na zasoby, których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) jest
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, ul. Mickiewicza 22, 43-300 Bielsko-Biała, tel.(033) 499 78 00, fax: (33)
499 78 01, e-mail: oddzial.gospodarczy@bielsko-biala.sr.gov.pl;
􀀁 inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej jest Pani Sławomira Hanzlik, tel.: (33) 499 78 74, adres e-mail: iod@bielsko-biala.sr.gov.pl;
􀀁 dane osobowe Wykonawców (w tym również Podwykonawców oraz podmiotów na zasoby, których powołuje się Wykonawca w
celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługa ochrony
fizycznej budynków oraz osób i mienia, nadzoru z użyciem środków elektronicznych oraz przewozu wartości pieniężnych Sądu
Rejonowego w Bielsku-Białej”, który
prowadzony jest w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 w zw. z. art. 359 pkt 2 ustawy
PZP;
􀀁 odbiorcami danych osobowych Wykonawców (w tym również Podwykonawców oraz podmiotów na zasoby, których powołuje
się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Zamawiającego w zakładce Ochrona danych osobowych oraz w SWZ niniejszego
postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OG/ZS/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający żąda określonej etykiety lub wskazuje mające zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustaw - etykiety społecznej

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej budynków oraz osób i mienia, nadzoru z użyciem środków elektronicznych oraz przewozu wartości pieniężnych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

4.2.6.) Główny kod CPV: 79700000-1 - Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79710000-4 - Usługi ochroniarskie

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2025-01-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
- zostaną złożone przez Wykonawców, których Zamawiający nie wykluczy z postępowania;
- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Zamawiający przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosować będzie następujące kryteria:

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia = 60,00 %
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia = 25,00 %
Czas dojazdu grupy interwencyjnej = 15,00 %

Kryterium cena (Wkc):
Ilość punktów przyznana ocenianej ofercie ustalona zostanie w sposób następujący:

Wkc = (Cmin/C) x Wkcmax

gdzie:
Wkc – liczba punktów oferty ocenianej;
Cmin - cena najniższej oferty spośród ofert podlegających ocenie;
C - cena ocenianej oferty;
Wkcmax - (maksymalna liczba punktów w kryterium cena).
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

Kryterium doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia (Wkd):
W ramach w/w kryterium Zamawiający będzie oceniał doświadczenie i praktykę zawodową osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Ocena będzie dokonywana na podstawie oświadczenia Wykonawcy wskazanego w formularzu ofertowym. Wykonawca otrzyma:
a. za skierowanie do realizacji zamówienia wszystkich osób posiadających minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika ochrony – 10 pkt;
b. za skierowanie do realizacji zamówienia wszystkich osób posiadających minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika ochrony – 15 pkt;
c. za skierowanie do realizacji zamówienia wszystkich osób posiadających minimum 4 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika ochrony – 20 pkt.
d. za skierowanie do realizacji zamówienia wszystkich osób posiadających minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika ochrony – 25 pkt.
W przypadku niewskazania 2, 3, 4, 5 letniego lub dłuższego doświadczenia wszystkich osób skierowanych do realizacji zamówienia Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w ramach kryterium doświadczenia wynosi 25 pkt.


Kryterium czasu dojazdu (Wkcd):

Czas dojazdu grupy interwencyjnej w sytuacjach wymagających interwencji do budynków Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej musi być podany w minutach i nie może być krótszy niż 5 minut i dłuższy niż 15 minut, w którym to tylko zakresie minut będą wyliczane punkty badanej oferty - w kryterium tym można otrzymać maksymalnie 15 punktów. Jeżeli Wykonawca poda czas dojazdu dłuższy niż 15 minut to jego oferta zostanie odrzucona .

W kryterium tym, Wykonawca otrzyma odpowiednio liczbę punktów na podstawie danych zawartych
w Formularzu oferty w punkcie odnoszącym się do czasu dojazdu.


Najkrótszy czas dojazdu zaoferowany w złożonych ofertach
Czas dojazdu = ………………… x 15 pkt.
Czas dojazdu zaoferowany w badanej ofercie


Liczba punktów przyznanych w kryteriach zostanie ustalona według następującego wzoru:

W = Wkc + Wkd + Wkcd

gdzie:
W – liczba punktów stanowiąca sumę punktów przyznanych kryteriach;
Wkc – liczba punktów przyznana w ramach kryterium ceny;
Wkd - liczba punktów przyznana w ramach kryterium doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia;
Wkcd – liczba punktów przyznana w ramach kryterium czas dojazdu.

3. Do oceny zostaną przyjęte ceny brutto oferty.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w zastosowanych kryteriach oceny ofert.
5. Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, którego oferta uzyska największą łączną liczbę punktów we wszystkich kryteriach (W).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w niniejszej SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995 z późn. zm.) i mienia podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji, określającej zakres i formy prowadzenia tych usług.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej poprzez złożenie wraz z ofertą oświadczenia na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ aktualnego na dzień składania ofert stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek udziału w postępowaniu.

Wykonawca nie może w celu wykazania spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu skorzystać
z zasobów innych podmiotów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) przedmiotową koncesją winien wykazać się Wykonawca bezpośrednio realizujący usługi objęte przedmiotem zamówienia.

1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie definiuje warunku udziału w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż po myśli §4 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2013 r. Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U. z 2013 r. poz. 1550) przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, a minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC
w odniesieniu do jednego zdarzenia i do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC jest zależna od osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok zawarcia umowy ubezpieczenia OC rocznego obrotu netto przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia, i wynosi równowartość w złotych:
1) 20 000 euro - jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej nie przekroczył równowartości w złotych 2 000 000 euro;
2) 25 000 euro - jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej przekroczył równowartość w złotych 2 000 000 euro i nie przekroczył równowartości w złotych 10 000 000 euro;
3) 40 000 euro - jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej przekroczył równowartość w złotych 10 000 000 euro i nie przekroczył równowartości w złotych 50 000 000 euro;
4) 50 000 euro - jeżeli roczny obrót netto z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej przekroczył równowartość w złotych 50 000 000 euro.

1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli:
a)w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – zrealizował należycie lub realizuje, co najmniej dwie umowy (zamówienia) zawarte na okres co najmniej 6 miesięcy każda i obejmujące realizację usługi ochrony osób i mienia w budynku użyteczności publicznej, o wartości brutto nie mniejszej niż 280.000 zł każda. Za spełnienie w/w warunku Zamawiający uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
W tym miejscu Zamawiający wyjaśnia, iż po myśli §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1065 z późn. zm.) budynek użyteczności publicznej to budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
b)wykonawca będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
o których mowa jest w art. 26 ustawy o ochronie osób i mienia. Za spełnienie w/w warunku Zamawiający uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki z pkt 1.1. -.1.4. powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: zgodnie z SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

zgodnie z wykazem zawartym w SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 11.000 zł (słownie jedenaście tysięcy złotych
00/100), w terminie składania ofert (dzień i godzina).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wyszczególnionych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP. szczegóły informacji zawarte są w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem następujących przypadków:
1.1. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
1.2. zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem należytego wykonania umowy w tym zakresie;
1.3. wystąpienia okoliczności, w wyniku których będzie konieczne zwiększenie obsady pracowników ochrony fizycznej w budynku Sądu (np. prowadzenie robót budowlanych w ochranianych budynkach, organizowanie imprez masowych przed ochranianymi budynkami);
1.4. zmiany umowy zgodnie z §1 pkt. VI tj. przypadku, w którym zakres umowy zostanie czasowo lub trwale zmniejszony do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wraz z proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia, o czym Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę nie później niż na 30 dni przed planowaną zmianą zakresu umowy, przy czym zmniejszenie może nastąpić maksymalnie o 80% wielkości umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej Umowy, na podstawie art. 455 ustawy PZP.
3. W przypadku zgłoszonej przez Wykonawcę konieczności waloryzacji wynagrodzenia w przypadkach, na zasadach i w trybie określonych w §11 ust. 5-17.
4. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do umowy – Aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie żądania określonej etykiety lub wskazania mającego zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy: - etykiety społecznej

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zamawiający dopuszcza jedynie złożenie oferty w formie elektronicznej przy wykorzystaniu portalu e- Usług: ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.