eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupno › Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miesiącach zimowych w sezonie 2023-2024 na terenie gminy SłupnoOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miesiącach zimowych w sezonie 2023-2024 na terenie gminy Słupno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SŁUPNO

1.3.) Oddział zamawiającego: Wójt Gminy Słupno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015997

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Miszewska 8A

1.5.2.) Miejscowość: Słupno

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-472

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@slupno.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugslupno.bip.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c7988cbb-7106-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miesiącach zimowych w sezonie 2023-2024 na terenie gminy Słupno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7988cbb-7106-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541780

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031145/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miesiącach zimowych w sezonie 2023-2024 na terenie gminy Słupno

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00455622

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SZP.271.1.15.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Rejon Nr 1 obejmuje miejscowości: Nowe Gulczewo, Stare Gulczewo, Gulczewo PGR, Mirosław, Cekanowo, Słupno na północ od drogi krajowej nr 62 (relacji Płock – Warszawa) oraz na zachód od drogi powiatowej 2941W (relacji Słupno – Białkowo) – łączna długość dróg 61 km.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 173231,48 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Rejon Nr 2 obejmuje miejscowości: Miszewko Strzałkowskie, Miszewko Stefany, Sambórz, Ramutowo, Święcieniec, Barcikowo, Mijakowo, Szeligi, Słupno, Słupno osiedle Krzelewo na północ od drogi krajowej nr 62 (relacji Płock – Warszawa) oraz na wschód od drogi powiatowej 2941W (relacji Słupno – Białkowo) – łączna długość dróg 58 km.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 178083,33 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - Rejon Nr 3 obejmuje miejscowości: Wykowo, Liszyno, Rydzyno, Bielino, Borowiczki – Pieńki, Słupno na południe od drogi krajowej nr 62 (relacji Płock – Warszawa) łączna długość dróg 77 km.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 182097,22 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 187090,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 187090,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 187090,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane ,,WASKOP” Elżbieta Wasek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7741363751

7.3.3) Ulica: ul. Walecznych 9a/lok 14

7.3.4) Miejscowość: Płock

7.3.5) Kod pocztowy: 09-409

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 187090,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 192330,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 192330,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 192330,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane ,,WASKOP” Elżbieta Wasek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7741363751

7.3.3) Ulica: ul. Walecznych 9a/lok 14

7.3.4) Miejscowość: Płock

7.3.5) Kod pocztowy: 09-409

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 192330,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 196665,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 196665,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 196665,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane ,,WASKOP” Elżbieta Wasek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7741363751

7.3.3) Ulica: ul. Walecznych 9a/lok 14

7.3.4) Miejscowość: Płock

7.3.5) Kod pocztowy: 09-409

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 196665,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.