eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ślesin › Dostawa oleju napędowegoOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju napędowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.3.) Oddział zamawiającego: ZGK Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302019365

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Spokojna 10

1.5.2.) Miejscowość: Ślesin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-561

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: +48632704513

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zgk-slesin.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk-slesin.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju napędowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-337abd7c-95c2-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541747

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zgk-slesin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zgk-slesin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zgk-slesin zwanej dalej Platformą. Instrukcja składania ofert (Załącznik nr 9 do SWZ):
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa SWZ niniejszego postępowania - Rozdział III podrozdział 1 i 2

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie , reprezentowany przez Prezesa Zarządu.
2) Formy kontaktów: a) listownie: ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin; b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie www.zgk-lesin.com.pl;
c) telefonicznie: 632704513; d) Inspektor ochrony danych : Aneta Donowska tel. +048 63 270 45 13 e-mail:biuro@zgk-slesin.com.pl
3) Cele i podstawy przetwarzania.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Następnie Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawyz dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4) Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, z którymi administrator posiada stosowne zapisy o powierzeniu
danych.
5) Okres przechowywania danych. Państwa dane będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a następnie - zgodnie z obowiązującą u administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.
6) Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
lub w ramach sprawowania władzy publicznej; d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
7) Informacja o wymogu podania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
8) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.01.12.TP.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wg potrzeb około 140 000 litrów oleju napędowego, w cyklach po około 12000 litrów oleju napędowego miesięcznie do zbiornika o pojemności 4000 - 6000 litrów, zlokalizowanego na terenie wskazanym przez Zamawiającego (teren Oczyszczalni Ścieków, Lubomyśle 55). Podana ilość przedmiotu zamówienia jest wielkością szacunkową w oparciu o zużycie paliw w 2023 r, w związku z czym mogą ulec zmianie. Zakres zmian przewiduje się na poziomie +/- 10%. Niezależnie od ilości zakupionego paliwa w stosunku do szacunkowej ilości, Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu niezrealizowania przez niego umowy.
Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymogi jakościowe określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) oraz wymogi określone w normie PN-EN 590.
Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2) Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert oraz ich wagę:
a) cena brutto (C) – waga 90 %,
b) termin płatności faktur (P) – waga 10 %
3) Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o wskazane w Rozdziale III pkt.4.2. kryteria oceny ofert i ich wagi z zastosowaniem poniższych wzorów:
Sposób przyznania punktów w kryterium „Cena”:
cena brutto najniższa w zbiorze ofert
C = --------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 90 %
cena brutto oferty badanej
Maksymalna liczba punków otrzymanych za to kryterium wynosi 90.
Sposób przyznania punktów w kryterium „Termin płatności faktur”:
termin płatności faktur w ofercie badanej
P = --------------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 10 %
najdłuższy zaoferowany termin płatności faktur
Maksymalna liczba punktów otrzymanych za to kryterium wynosi 10.
Zamawiający zastrzega, iż minimalny termin płatności faktur za wykonaną dostawę nie może być mniejszy niż 14 dni od daty wystawienia faktury a maksymalny termin płatności za wykonaną dostawę nie może być dłuższy niż 30 dni od daty wystawienia faktury. W Formularzu Ofertowym należy podać/wskazać termin płatności faktury za wykonaną i odebraną dostawę.
Za wymagany przez Zamawiającego termin płatności faktur wynoszący 14 dni, oferta otrzyma 0 pkt w kryterium „Termin płatności faktur”. Jeśli zaoferowany przez Wykonawcę termin płatności faktur przekroczy 30 dni, do oferty w kryterium „Termin płatności faktur” zostanie mu policzony termin 30 dni, jako maksymalny zgodny z żądaniem i możliwościami Zamawiającego, oferta otrzyma 10 pkt w kryterium „Termin płatności faktur”. Zamawiający dokona zsumowania liczby punktów uzyskanych w przypadku kryterium
„Cena” i „Termin płatności faktur” wg wzoru: O = C + P
4)) Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans ceny brutto i terminu płatności faktur, która uzyska największą łączną liczbę punktów.
5) Punktacja przyznawana ofertom w podanym kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
7) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający spośród tych ofert wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. (art. 248 ust.3 Ustawy).
8) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. posiada aktualną koncesję na
wykonywanie działalności w zakresie obrotu paliwami, co najmniej w zakresie
rodzaju paliw będących przedmiotem zamówienia, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.),(obowiązującą przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia)
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
d) zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, że zbiornik wraz z dystrybutorem posiada atest/homologację oraz posiada certyfikat UDT.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 5 i 6 SWZ, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II podrozdziale 7 pkt. 7.2 SWZ.
Oświadczenie składają odrębnie: 1 )wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 2) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy.
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:
a) oświadczenie (Załącznik nr 7 do SWZ) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu, złożonym na druku stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej SWZ wraz z ofertą,
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. Zamawiający odstąpi od tego wymogu w przypadku gdy wpłynie tylko jedna oferta.
c) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.), potwierdzającą posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi; Przedłożona, na wezwanie Zamawiającego upoważnionego, koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi powinna być aktualna na dzień złożenia tej koncesji i mieć charakter ciągły tj.: potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty (Załącznik nr 2 do SWZ)
2. Pełnomocnictwo, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
3. Informacje dotyczące wykonawcy (Załącznik nr 4 do SWZ) – w tym dokumencie wykonawca składa oświadczenie w zakresie: spełnienia wymogów RODO oraz informację, czy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełniać warunki określone w Rozdziale II podrozdział 5 niniejszej SWZ, przy czym warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia działalności musi spełnić co najmniej jeden Wykonawca, który zrealizuje dostawy, do których te uprawnienia są wymagane oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdział 5 i 6 SWZ, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ składa odrębnie wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jaki, każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolności tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności sa wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy bez wezwania przez Zamawiającego w sprawie zamówienia publicznego:
a) kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, zgodnie z art. 263.
ustawy Pzp, spowoduje wybór najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert zgodnie
z art. 263 ustawy Pzp,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa załącznik nr 5 do SWZ - Projektowe postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zgk-slesin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Ustawy pzp.
2 ) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1), jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
3) Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.