eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgierz › Urządzenie zielonego przystanku wraz z zainstalowaniem zdroju ulicznego w ramach projektu: "Zgierz - nowoczesne miasto po godzinach"Ogłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Urządzenie zielonego przystanku wraz z zainstalowaniem zdroju ulicznego w ramach projektu: „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Zgierz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057721

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Jana Pawła II 16

1.5.2.) Miejscowość: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umz.zgierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zgierz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Urządzenie zielonego przystanku wraz z zainstalowaniem zdroju ulicznego w ramach projektu: „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc733d94-95a4-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541743

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/858941

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
opisane zostały w dokumencie "Instrukcja dla wykonawców platformazakupowa.pl" oraz w „Regulaminie platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH
OSOBOWYCH jest: Prezydent Miasta Zgierza, z siedzibą w Zgierzu, plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz; 2) w sprawie ochrony
swoich danych osobowych proszę skontaktować się z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH pod adresem e-mail:
erzad@ umz.zgierz.pl lub epuap.gov.pl skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka; lub pisemnie na adres Urzędu Miasta Zgierza: plac
Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych , dalej „ustawa PZP”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z
art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
PZP; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; -
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych 2; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 3; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; -
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PŚ.271.51.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie,
uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń (w tym decyzji o pozwolenie na
budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych) oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie kompleksowej realizacji zadania pn. „Urządzenie zielonego przystanku wraz z zainstalowaniem zdroju ulicznego”. Zamówienie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych
pozwoleń i uzgodnień oraz dopełnieniem niezbędnych formalności, warunkujących wykonanie zamówienia w zakresie urządzenia zielonego przystanku wraz z zainstalowaniem zdroju ulicznego oraz zagospodarowania terenu wokół. Głównym celem zamówienia jest budowa nowoczesnego, wyniesionego zielonego przystanku autobusowego w miejscu istniejącego przystanku Armii Krajowej – Długa zlokalizowanego przy ul. Długiej 1 w Zgierzu, wraz z montażem zdroju ulicznego i zagospodarowaniem terenu wokół.Szczegółowy zakres zamówienia oraz lokalizacja wymaganych do realizacji elementów zamówienia wskazane zostały w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, stanowiącym Załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233251-3 - Wymiana nawierzchni

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena, okres gwarancji (całkowity, ale nie dłuższy niż 7 lat), wysokość kar umownych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji (całkowity, ale nie dłuższy niż 7 lat)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wysokość kar umownych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, wg art. 116 Pzp: Wykonawca wykonał
(zakończył wykonanie) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości minimum 150 000,00 zł, odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia („związaną z przedmiotem zamówienia” ), tj. roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej, w tym prace obejmujące:
- budowę/ montaż obiektu z systemem zielonego dachu,
- budowę lub przebudowę ciągów pieszych wraz z elementami małej architektury
i zdrojem ulicznym,
- roboty instalacyjne,
Wykonawca dysponuje osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, tj.:
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z co najmniej 18 - miesięcznym doświadczeniem przy robotach budowlanych, prowadzonych przy zabytkach nieruchomych (zgodnie z ustawą z dn. 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – Dz. U. z 2003 r. nr 162 poz. 1568 ze zm.),
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych,
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych,
- co najmniej 1 osobą z wykształceniem wyższym ogrodniczym lub w zakresie architektury krajobrazu oraz z doświadczeniem w zakresie wykonawstwa w dziedzinie architektury krajobrazu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie zamierza wzywać wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Zamawiający
dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy na podstawie oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie zamierza wzywać wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Zamawiający
dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy na podstawie oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

PEŁNOMOCNICTWO do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia – w szczególności – do podpisania
oferty wraz z załącznikami – o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeśli Wykonawca polega na tych zasobach.
OŚWIADCZENIE: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 1497 ze zm.).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, o ile nie wynika ono z
innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, np. z umowy konsorcjum. 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1,
powinno wskazywać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, a także
zawierać deklarację (podpisy) wszystkich mocodawców, co do ustanowienia pełnomocnika. 3. Spółka cywilna ubiegająca
się o udzielenie zamówienia nie ma obowiązku powoływania pełnomocnika i może być reprezentowana przez wspólników -
każdego wspólnika - na ogólnych zasadach reprezentacji spółki cywilnej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, chyba
że umowa lub uchwała wspólników stanowi odmiennie. 4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. [art. 59 PZP] W przypadku
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia warunków dotyczących:
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia – Wykonawca ten winien złożyć oświadczenie w trybie art. 117 ust. 4 PZP.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek w wysokości do 40% wartości przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia łącznie poniższych przesłanek:
- zaistnieje konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania poza termin 30 kwietnia 2024 roku,
- wyrażona zostanie zgoda przez Instytucję udzielającą dofinansowania na wydłużenie terminu realizacji poza termin 30 kwietnia 2024 roku,
- kwalifikowalność środków wydatkowanych po dniu 30 kwietnia 2024 roku uzależniona będzie od ich wypłaty w formie zaliczki przed 30 kwietnia 2024 r.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Stosownie do treści art. 455 ust. 1 PZP dopuszczalna jest zmiana umowy:
1) niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia,
w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia
dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki: a) określają rodzaj
i zakres zmian,
b) określają warunki wprowadzenia zmian,
c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy;
2) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę: a) jeżeli taka możliwość została przewidziana w
postanowieniach umownych, o których mowa w pkt 1, lub b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy,
w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania
przepisów ustawy, lub c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
Podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 PZP; 3) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego
Wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o
ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać
dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności
wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy
spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie
uzasadnionych przypadków;
4) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany
każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
Pełny katalog zmian umowy zawierają Projektowane postanowienia umowy załącznik do SWZ (Ogólne warunki umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-27 10:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/858941

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Inwestycja finansowana jest w ramach projektu pn. „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 i Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu "Rozwój Lokalny” Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu Rozwój Lokalny

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.