eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej w nieruchomości FSUSR w Horyńcu ZdrojuOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej w nieruchomości FSUSR w Horyńcu Zdroju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010347026

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stanisława Moniuszki 1a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-014

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@fsusr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.fsusr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej w nieruchomości FSUSR w Horyńcu Zdroju

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7cf1034e-95ab-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541487

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00283035/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 przebudowa wentylacji w Horyńcu-Zdroju

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7cf1034e-95ab-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzieleniu zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”. Szczegółowe informacje zawarto w SWZ Rozdział I p. VIII i p. XI.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): szczegółowe informacje o RODO zawiera SWZ-rozdział I pkt. XX. KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FS.ZPN.251.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych p.n. „Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej w nieruchomości FSUSR w Horyńcu Zdroju”
1. Nieruchomość jest własnością Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dzierżawiona przez Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju.
2. Na nieruchomość składają się budynki o przeznaczeniu hotelowym oraz budynek basenu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji technicznej, w skład której wchodzą: projekt wykonawczy, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dalej STWiOR). Powyższa dokumentacja stanowi załącznik do PPU.
Zakres prac nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę ani nie podlega zgłoszeniu.
4. Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar stanowi materiał pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty jest SWZ, dokumentacja techniczna, oraz STWiOR.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że:
w zakresie doświadczenia - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał dwie roboty budowlane, polegające na wykonaniu remontu/przebudowy wentylacji mechanicznej w budynkach użyteczności publicznej – z których każda dotyczyła:
 wartości robót nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto,
 i obejmowała swym zakresem również roboty wykończeniowe,
a roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.10. oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
2.11. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie art. 108 ust. 1 Pzp oraz art. 109 ust. 4 Pzp,
2.12. oświadczenia wykonawcy, iż nie znajduje się na liście osób i podmiotów - prowadzonej przez ministra właściwego ds. wewnętrznych - dotyczących sankcji, o których mowa w SWZ p. XIV.1.8.
2.13. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na OFERTĘ składają się następujące dokumenty:
2.1. Interaktywny formularz oferty - nie podlega uzupełnieniu,
2.2. FORMULARZ UZUPEŁNIAJĄCY OFERTY wg. Załącznika nr 1 do SWZ - nie podlega uzupełnieniu,
2.3. Załącznik A - Zestawienie zaoferowanych urządzeń - stanowiący Integralną część OFERTY - nie podlega uzupełnieniu
2.4. Wstępny HARMONOGRAM Robót – wskazujący kolejność następujących po sobie prac z podaniem przewidywanego czasu ich trwania, Liczbę Etapów (uwzględniających terminy płatności) / Etap postępowania - zakres robót przewidywany w danym etapie / przewidywany (orientacyjny) termin realizacji tego etapu / łączny Termin realizacji inwestycji - nie podlega uzupełnieniu,
2.5. Kosztorys szczegółowy, o którym mowa w SWZ p. XVI.4. i 5 (uwzględniający wszystkie pozycje przedmiarów) - nie podlega uzupełnieniu.
2.6. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne wykonawcy wg Załącznika nr 2 do SWZ, w formacie i wymaganiach zgodnych z opisem zawartym w pkt. XI.
2.7. Pełnomocnictwo, o którym mowa w SWZ p. 2.15 i 2.16 .
2.8. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, wskazujące, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
2.9. Wadium.
Niezałączenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt. od 2.2. do 2.5. spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp.
Niezabezpieczenie oferty wadium spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 500,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, Zamawiający wymaga udokumentowanie wykonania po jednej robocie przez każdego z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i charakter zmian umowy określa § 18 PPU.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-26

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje o konieczności dokonania wizji lokalnej przed terminem składania ofert, która wyznaczona jest
na 19-12-2023 r. o godz. 09:00,

Wizja lokalna jest warunkiem koniecznym do złożenia ważnej oferty. Zamawiający zgodnie z art. 226 ust.1 p. 18) Pzp odrzuci ofertę, która została złożona bez odbycia wizji lokalnej

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.