eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sztutowo › Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do placówek edukacyjnych, szkoły specjalnej oraz wyjazdów okazjonalnych w roku 2024Ogłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do placówek edukacyjnych, szkoły specjalnej oraz wyjazdów okazjonalnych w roku 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZTUTOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747951

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 55

1.5.2.) Miejscowość: Sztutowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 552478151

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sztutowo.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sztutowo.bipgmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do placówek edukacyjnych, szkoły specjalnej oraz wyjazdów okazjonalnych w roku 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-15ce3e02-9456-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541135

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049338/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do placówek edukacyjnych, szkoły specjalnej oraz wyjazdów okazjonalnych w roku 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-15ce3e02-9456-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i
odbierania korespondencji elektronicznej są zawarte w dziale 7 SWZ.
https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl .
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
* Uwaga: opatrzenie podpisem zaufanym lub osobistym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne;
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
11. W przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w rozdziale 1 ust. 3 (nie dotyczy składania ofert).
12. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
▪ administratorem danych jest Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, reprezentowany przez Wójta Gminy. Kontakt z administratorem możliwy jest osobiście lub korespondencyjnie na wskazany adres, telefonicznie pod numerem tel. 055 247 81 faks: 55 247 83 96 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@sztutowo.ug.gov.pl
▪ w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w Jednostce za pomocą poczty elektronicznej: iod@mainsoft.pl.
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do placówek edukacyjnych, szkoły specjalnej oraz wyjazdów okazjonalnych w roku 2024” sygn. RRG.271.22.2023, prowadzonym w trybie podstawowym;
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP (t.j. Dz.U.2021.1129 ze zm.);
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
▪ posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ▪ nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRG.271.22.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części I jest:
1) zakup biletów miesięcznych zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t. j. Dz. U. 2018 poz. 295 ze zm.) dla uczniów dojeżdżających do odpowiednich jednostek oświatowych na terenie gminy Sztutowo środkami komunikacji publicznej realizowanymi w ramach linii regularnych - publicznych zgodnie z poglądowym rozkładem jazdy, w roku kalendarzowym 2024;
2) świadczenie usług przewozowych na podstawie biletów miesięcznych w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Sztutowo do placówek edukacyjnych w roku 2024, wyłączając przerwy na ferie zimowe i letnie, zimową i wiosenną przerwę świąteczną oraz inne dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych określone w § 2 ust. 1a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1603, z późniejszymi zmianami).
Dowóz i odwóz 150 uczniów do Szkoły Podstawowej w Sztutowie, ul. Szkolna 13 oraz Przedszkola w Sztutowie, ul. Zalewowa 10. Wykonawca przewozów świadczyć będzie usługi codziennie w dniach nauki i według harmonogramu przewozów ustalanego z dyrektorem danej placówki oświatowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie kryteriów: „cena” i „czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6.1. Przedmiotem zamówienia w części II jest dowóz i odwóz 9 uczniów do (i z powrotem) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej (zwanego dalej SOSW) w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 52 we wszystkie dni nauki szkolnej.
6.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę opiekuna w czasie dowozu.
6.3. Wykonawca przewozów świadczyć będzie usługi codziennie w dniach nauki i według harmonogramu przewozów ustalanego z dyrektorem danej placówki oświatowej. Wykonawca poinformuje Urząd Gminy w Sztutowie o ustalonym rozkładzie jazdy pisemnie.
6.4. Wykonawca ustala punkty zbiórki, o czym informuje na piśmie Dyrekcję danej placówki oświatowej lub/i rodziców uczniów.
6.5. Przewidywana średnio dzienna ilość kursów na trasie wynosi: 1 dowóz i 1 odwóz.
6.6. Zadaniem Wykonawcy będzie wyznaczenie optymalnej trasy uwzględniając poniższe miejscowości i łączną ilość uczniów:
- Grochowo Drugie – 1 dziecko,
- Kąty Rybackie – 2 dzieci,
- Sztutowo – 6 dzieci,
6.7. Szacunkowa dzienna ilość kilometrów to 130.
6.8. Pojazd należy dobrać do ilości uczniów, zakładając możliwe zwiększenie o 5 osób.
6.9. Do zadania Wykonawca we własnym zakresie zapewnia osobę pełniącą funkcję opiekuna. Opiekun zobowiązany jest do kontaktu z placówką oświatową w celu uzyskania niezbędnych informacji dot. reakcji dzieci. Osoba pełniąca funkcję opiekuna nie może się obawiać niepełnosprawności – powinien być przygotowany do opieki nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Przekazanie informacji przez placówkę oświatową odbywa się protokolarnie.
6.10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad dziećmi przez cały czas przewozu do i z placówki oświatowej. Osoba pełniąca funkcję opiekuna musi być pełnoletnia i powinna posiadać przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych w stosunku do dzieci, m.in. świadectwo potwierdzające ukończenie co najmniej szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy i bezpiecznego przejścia przez jezdnię.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie kryteriów: „cena” i „czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III - Świadczenie okazjonalnych usług transportowych w zakresie przewozu osób na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w roku 2024
8.1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług transportowych obejmujących wyjazdy na obszarze kraju w zakresie przewozu osób na okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
8.2. Wymagania dotyczące środków transportu:
Autobusy:
- liczba miejsc siedzących: dla min. 50 pasażerów
- ilość autobusów, którymi dysponuje Wykonawca: min. 2
- pojazdy winny posiadać aktualne badania stanu technicznego
8.3. Za realizację zamówienia Zamawiający wymaga terminu płatności faktur minimum 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
8.4. Zamawiający wymaga, aby w każdym przypadku kierowca posiadał łączność z Zamawiającym podczas jazdy.
8.5. Zamawiający zapotrzebowanie na usługi transportowe składać będzie telefonicznie podając miejsce oraz godzinę podstawienia pojazdu. Dojazd na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Sztutowo będzie na koszt Wykonawcy.
8.6. Przewidywany wymiar usług transportowych wynosi:
- Przewidywana ilość kursów na trasie do 200 km: 5 kursów
- Przewidywana ilość kursów na trasie powyżej 200 km – do 650 km: 1 kurs
8.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej ilości przewidywanych kursów, przy czym minimalna ilość kursów wykorzystanych wyniesie 3 kursy do 200 km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający wprowadza prawo opcji dopuszczając możliwość zwiększenia ilości kursów do 200% wskazanej powyżej podstawowej łącznej ilości (tj. o dodatkowe 10 kursów do 200 km i dodatkowe dwa kursy powyżej 200 km), uzależniając to prawo od potrzeb Zamawiającego wynikających z możliwości organizowania wydarzeń dla mieszkańców. W przypadku zwiększenia ilości, o których mowa powyżej, cena zakupu (stawka za 1 km i stawka za 1h postoju) nie może być wyższa niż cena wskazana w ofercie przez Wykonawcę i określona w umowie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie kryteriów: „cena” i „czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, lub – dla części III - zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.) na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.4.1. Dla części I oraz części II:
a. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na transporcie osób na podstawie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
b. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w pełni sprawnymi technicznie autobusami w ilości co najmniej:
- 3 autobusami podstawowymi i 1 autobusem rezerwowym. Każdy autobus musi posiadać liczbę miejsc siedzących odpowiadających liczbie przewożonych uczniów.
1.4.2. Dla części III:
a. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w pełni sprawnymi technicznie autobusami w ilości co najmniej:
- 2 autobusami podstawowymi i 1 autobusem rezerwowym. Każdy autobus musi posiadać min. 50 miejsc siedzących.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz oświadczenie podmiotu oddającego do dyspozycji wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy,
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy,
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2.4. Zamawiający informuje, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
2.4.1. warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.4 powyżej musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców, który zrealizuje usługę, do której realizacji te zdolności są wymagane;
2.4.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdz. 4 SWZ musi wykazać każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wg załączonego wzoru- załącznik nr 1B do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania został zawarty w Projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią rozdział 17 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.