eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sztutowo › Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do placówek edukacyjnych, szkoły specjalnej oraz wyjazdów okazjonalnych w roku 2024

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do placówek edukacyjnych, szkoły specjalnej oraz wyjazdów okazjonalnych w roku 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZTUTOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747951

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 55

1.5.2.) Miejscowość: Sztutowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 552478151

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sztutowo.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sztutowo.bipgmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-15ce3e02-9456-11ee-ba3b-4e891c384685

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do placówek edukacyjnych, szkoły specjalnej oraz wyjazdów okazjonalnych w roku 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-15ce3e02-9456-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00045762

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049338/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług w zakresie dowożenia uczniów do placówek edukacyjnych, szkoły specjalnej oraz wyjazdów okazjonalnych w roku 2024

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541135

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRG.271.22.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 297545,06 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w części I jest:
1) zakup biletów miesięcznych zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t. j. Dz. U. 2018 poz. 295 ze zm.) dla uczniów dojeżdżających do odpowiednich jednostek oświatowych na terenie gminy Sztutowo środkami komunikacji publicznej realizowanymi w ramach linii regularnych - publicznych zgodnie z poglądowym rozkładem jazdy, w roku kalendarzowym 2024;
2) świadczenie usług przewozowych na podstawie biletów miesięcznych w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Sztutowo do placówek edukacyjnych w roku 2024, wyłączając przerwy na ferie zimowe i letnie, zimową i wiosenną przerwę świąteczną oraz inne dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych określone w § 2 ust. 1a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1603, z późniejszymi zmianami).
Dowóz i odwóz 150 uczniów do Szkoły Podstawowej w Sztutowie, ul. Szkolna 13 oraz Przedszkola w Sztutowie, ul. Zalewowa 10. Wykonawca przewozów świadczyć będzie usługi codziennie w dniach nauki i według harmonogramu przewozów ustalanego z dyrektorem danej placówki oświatowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

4.5.5.) Wartość części: 183333,33 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6.1. Przedmiotem zamówienia w części II jest dowóz i odwóz 9 uczniów do (i z powrotem) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej (zwanego dalej SOSW) w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 52 we wszystkie dni nauki szkolnej.
6.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę opiekuna w czasie dowozu.
6.3. Wykonawca przewozów świadczyć będzie usługi codziennie w dniach nauki i według harmonogramu przewozów ustalanego z dyrektorem danej placówki oświatowej. Wykonawca poinformuje Urząd Gminy w Sztutowie o ustalonym rozkładzie jazdy pisemnie.
6.4. Wykonawca ustala punkty zbiórki, o czym informuje na piśmie Dyrekcję danej placówki oświatowej lub/i rodziców uczniów.
6.5. Przewidywana średnio dzienna ilość kursów na trasie wynosi: 1 dowóz i 1 odwóz.
6.6. Zadaniem Wykonawcy będzie wyznaczenie optymalnej trasy uwzględniając poniższe miejscowości i łączną ilość uczniów:
- Grochowo Drugie – 1 dziecko,
- Kąty Rybackie – 2 dzieci,
- Sztutowo – 6 dzieci,
6.7. Szacunkowa dzienna ilość kilometrów to 130.
6.8. Pojazd należy dobrać do ilości uczniów, zakładając możliwe zwiększenie o 5 osób.
6.9. Do zadania Wykonawca we własnym zakresie zapewnia osobę pełniącą funkcję opiekuna. Opiekun zobowiązany jest do kontaktu z placówką oświatową w celu uzyskania niezbędnych informacji dot. reakcji dzieci. Osoba pełniąca funkcję opiekuna nie może się obawiać niepełnosprawności – powinien być przygotowany do opieki nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Przekazanie informacji przez placówkę oświatową odbywa się protokolarnie.
6.10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad dziećmi przez cały czas przewozu do i z placówki oświatowej. Osoba pełniąca funkcję opiekuna musi być pełnoletnia i powinna posiadać przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych w stosunku do dzieci, m.in. świadectwo potwierdzające ukończenie co najmniej szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy i bezpiecznego przejścia przez jezdnię.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 97222,22 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III - Świadczenie okazjonalnych usług transportowych w zakresie przewozu osób na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w roku 2024
8.1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług transportowych obejmujących wyjazdy na obszarze kraju w zakresie przewozu osób na okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
8.2. Wymagania dotyczące środków transportu:
Autobusy:
- liczba miejsc siedzących: dla min. 50 pasażerów
- ilość autobusów, którymi dysponuje Wykonawca: min. 2
- pojazdy winny posiadać aktualne badania stanu technicznego
8.3. Za realizację zamówienia Zamawiający wymaga terminu płatności faktur minimum 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
8.4. Zamawiający wymaga, aby w każdym przypadku kierowca posiadał łączność z Zamawiającym podczas jazdy.
8.5. Zamawiający zapotrzebowanie na usługi transportowe składać będzie telefonicznie podając miejsce oraz godzinę podstawienia pojazdu. Dojazd na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Sztutowo będzie na koszt Wykonawcy.
8.6. Przewidywany wymiar usług transportowych wynosi:
- Przewidywana ilość kursów na trasie do 200 km: 5 kursów
- Przewidywana ilość kursów na trasie powyżej 200 km – do 650 km: 1 kurs
8.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej ilości przewidywanych kursów, przy czym minimalna ilość kursów wykorzystanych wyniesie 3 kursy do 200 km.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

4.5.5.) Wartość części: 16989,50 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 198000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 198000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 198000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Prywatny Transport Autobusowy Marian Kaczmarek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190326429

7.3.3) Ulica: Siemiana 18

7.3.4) Miejscowość: Somonino

7.3.5) Kod pocztowy: 83-314

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 198000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 105000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 105000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 105000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Prywatny Transport Autobusowy Marian Kaczmarek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190326429

7.3.3) Ulica: Siemiana 18

7.3.4) Miejscowość: Somonino

7.3.5) Kod pocztowy: 83-314

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 105000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18348,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18348,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18348,66 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Prywatny Transport Autobusowy Marian Kaczmarek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190326429

7.3.3) Ulica: Siemiana 18

7.3.4) Miejscowość: Somonino

7.3.5) Kod pocztowy: 83-314

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18348,66 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.