eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Racławice › Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych należących do Zarządu Dróg Powiatowych w NiskuOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych należących do Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W NISKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830414064

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rudnicka 15

1.5.2.) Miejscowość: Racławice

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158415416

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.zdp@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdpnisko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych należących do Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf97bf5f-95bb-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541132

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021777/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń służbowych należących do Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bf97bf5f-95bb-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl, ePUAP, poczta elektroniczna: przetargi.zdp@op.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl lub ePUAPu oraz poczty elektronicznej. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu "Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https:/ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce "Centrum Pomocy". Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta
na Platformie e-Zamówienia ani logowania. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zarejestrować się na Platformie e-zamówienia. Platforma jest dostępna dla każdego zalogowanego użytkownika. Rodzaj dostępnych formularzy zależy od posiadanego na Platformie konta. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości są widoczne po zalogowaniu w podglądzie postępowania w
zakładce "Komunikacja". Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem "Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB
(wielkość dotyczy plików przesyłanych jako złączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu
używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa
Regulamin platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-
Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce "Zgłoś problem". Za pośrednictwem "Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk "dodaj załącznik"). W przypadku załączników, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ
wewnętrzny). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail:
przetargi.zdp@op.pl lub za pośrednictwem ePUAPu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku z siedzibą w Nisku, ul. Rudnicka 15, Racławice, 37-400 Nisko; tel. 15 841 54 16, adres e-mail: zdp.nisko@op.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: zdp.nisko@op.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym ZDP.AZ.2530.8.2023;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
a) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania dokumentacji obejmuje cały czas trwania umowy);
b) przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone – w przypadku dokumentacji z postepowania o udzielenie zamówienia;
c) przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana – w przypadku umów zawartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
d) w przypadku postępowań finansowanych ze środków unijnych przez czas trwania projektu;
7. Posiada Pan/Pani prawo:
1) dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
2) prawo ich sprostowania (art. 16 RODO),
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Nie przysługuje Panu/Pani:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (stosownie do art. 22 RODO) w tym również w formie profilowania.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku z siedzibą w Nisku, ul. Rudnicka 15, Racławice, 37-400 Nisko; tel. 15 841 54 16, adres e-mail: zdp.nisko@op.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: zdp.nisko@op.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym ZDP.AZ.2530.8.2023;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
a) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania dokumentacji obejmuje cały czas trwania umowy);
b) przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone – w przypadku dokumentacji z postepowania o udzielenie zamówienia;
c) przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana – w przypadku umów zawartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
d) w przypadku postępowań finansowanych ze środków unijnych przez czas trwania projektu;
7. Posiada Pan/Pani prawo:
1) dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
2) prawo ich sprostowania (art. 16 RODO),
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Nie przysługuje Panu/Pani:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (stosownie do art. 22 RODO) w tym również w formie profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.AZ.2530.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 181268,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Dostawa paliw płynnych na potrzeby Obwodu Drogowo-Mostowego w Harasiukach (ul. Długa 63a, 37-413 Harasiuki) w następujących ilościach:
- olej napędowy ON – 20 000 l
- benzyna bezołowiowa E-95 – 1000 l
- gaz skroplony LPG – 2 000 l
Podane ilości mają charakter orientacyjny, zostały oszacowane przez zamawiającego na podstawie zużycia w poprzednich latach oraz przewidywanego wzrostu zapotrzebowania. Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w związku z zakupem przez Zamawiającego mniejszej ilości paliwa.
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń należących do Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku. Zakupy paliwa realizowane będą na zasadzie bezgotówkowych tankowań pojazdów do ich zbiornika na stacji paliw Wykonawcy oraz tankowania paliw do kanistrów z przeznaczeniem dla sprzętu silnikowego zlokalizowanego w siedzibie zamawiającego. Fakt pobrania paliwa wykonawca potwierdzi dokumentem, w którym należy podać nr rejestracyjny tankowanego pojazdu oraz nazwisko osoby pobierającej potwierdzone jej własnoręcznym podpisem. Przedmiot zamówienia musi być w ciągłej sprzedaży i musi spełniać wymagania jakościowe określone aktualnymi przepisami prawa. Zakup paliw dokonywany będzie według cennika cen detalicznych stacji paliw obowiązującego w dniu odbioru paliwa. Zapłata za pobrane paliwo następowała będzie na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktur vat.

4.2.5.) Wartość części: 144040,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
CENA – waga kryterium 60%
UPUST CENOWY– waga kryterium 40%
Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następującego wzoru:
Cena:
Liczba punktów = (najniższa zaoferowana cena/cena oferty badanej) x 100 x 60%
Upust cenowy:
Liczba punktów = (upust oferty badanej/najwyższy zaoferowany upust) x 100 x 40%
Upust należy podać w złotych. W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu ofertowym nie zaoferuje upustu, tj., nie wpisze w
Formularzu ofertowym wartości zaoferowanego upustu, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zaoferuje Zamawiającemu upustu.
Oferta Wykonawcy w kryterium upust otrzyma 0 punktów. Upust, o który każdorazowo zastanie pomniejszona cena zakupu paliwa w
stosunku do ceny oferowanej na stacji paliw w dniu zakupu, będzie obowiązywał przez cały okres realizacji umowy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Upust cenowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Dostawa paliw płynnych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku (ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko) w następujących ilościach:
- olej napędowy ON -3 000 l
- benzyna bezołowiowa E-95 – 1 600 l
- gaz skroplony LPG – 2 400 l
Podane ilości mają charakter orientacyjny, zostały oszacowane przez zamawiającego na podstawie zużycia w poprzednich latach oraz przewidywanego wzrostu zapotrzebowania. Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w związku z zakupem przez Zamawiającego mniejszej ilości paliwa.
Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń należących do Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku.
Zakupy paliwa realizowane będą na zasadzie bezgotówkowych tankowań pojazdów do ich zbiornika na stacji paliw Wykonawcy oraz tankowania paliw do kanistrów z przeznaczeniem dla sprzętu silnikowego zlokalizowanego w siedzibie zamawiającego. Fakt pobrania paliwa wykonawca potwierdzi dokumentem, w którym należy podać nr rejestracyjny tankowanego pojazdu oraz nazwisko osoby pobierającej potwierdzone jej własnoręcznym podpisem.
Przedmiot zamówienia musi być w ciągłej sprzedaży i musi spełniać wymagania jakościowe określone aktualnymi przepisami prawa. Zakup paliw dokonywany będzie według cennika cen detalicznych stacji paliw obowiązującego w dniu odbioru paliwa.
Zapłata za pobrane paliwo następowała będzie na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktur vat.

4.2.5.) Wartość części: 37228,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
CENA – waga kryterium 60%
UPUST CENOWY– waga kryterium 40%
Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następującego wzoru:
Cena:
Liczba punktów = (najniższa zaoferowana cena/cena oferty badanej) x 100 x 60%
Upust cenowy:
Liczba punktów = (upust oferty badanej/najwyższy zaoferowany upust) x 100 x 40%
Upust należy podać w złotych. W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu ofertowym nie zaoferuje upustu, tj., nie wpisze w
Formularzu ofertowym wartości zaoferowanego upustu, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zaoferuje Zamawiającemu upustu.
Oferta Wykonawcy w kryterium upust otrzyma 0 punktów. Upust, o który każdorazowo zastanie pomniejszona cena zakupu paliwa w
stosunku do ceny oferowanej na stacji paliw w dniu zakupu, będzie obowiązywał przez cały okres realizacji umowy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Upust cenowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale VII SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki
udziału w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z
ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną stacją paliw:
- dla części 1 – w odległości do 10 km od bazy Obwodu Drogowo – Mostowego w Harasiukach (ul. Długa 63a, 37-413
Harasiuki)
- dla części 2 – w odległości do 10 km od siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku (ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (zgodnie z ustawą z dnia 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne)
2) Wykaz stacji paliw dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego – załącznik nr 5 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 – w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym;
2) Formularz cenowy – załącznik nr 8 – w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym;
3) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania –
załącznik nr 2 – w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
4) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 2a (jeżeli dotyczy) – w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 3 (jeżeli dotyczy) – w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
6) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) – w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
7) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy składający ofertę
wspólnie – Załącznik nr 7 (jeżeli dotyczy) – w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art.
117 ust. 4 ustawy Pzp z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonują poszczególni Wykonawcy - Załącznik
nr 7 do SWZ.
4) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455
ustawy Pzp oraz w zakresie wskazanym w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta powinna być złożona za pośrednictwem platformy e-zamówienia na formularzu ofertowym dostępnym w systemie, sekcja ogłoszenia i dokumenty postępowania zamieszczone w szczegółach postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.