eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leżajsk › Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, w tym funkcji Inspektora Nadzoru zgodnie z prawem budowlanym związanymi z zagospodarowaniem poscaleniowym w gm. Grodzisko DolneOgłoszenie z dnia 2023-12-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, w tym funkcji Inspektora Nadzoru zgodnie z prawem budowlanym związanymi
z zagospodarowaniem poscaleniowym w gm. Grodzisko Dolne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT LEŻAJSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581360

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 8

1.5.2.) Miejscowość: Leżajsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 172404500

1.5.8.) Numer faksu: 172404509

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@starostwo.lezajsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwo.lezajsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, w tym funkcji Inspektora Nadzoru zgodnie z prawem budowlanym związanymi
z zagospodarowaniem poscaleniowym w gm. Grodzisko Dolne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f188ea0f-959d-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541072

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036130/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Chodaczów, Laszczyny, Opaleniska, Zmysłówka gm. Grodzisko Dolne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.starostwo.lezajsk.pl/12392/12392/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lezajsk, zwanej dalej Platformą, z wyjątkiem prowadzenia negocjacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawcy winni zapoznać się z
Regulaminem Platformy, znajdującym się na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin, oraz Instrukcjami dla
Wykonawców (link: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje ), w których zawarto wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powinien posiadać konto na
Platformie. Rejestracja i konto na Platformie jest darmowe. Sposób założenia konta opisany został w instrukcji znajdującej się pod
linkiem: https://docs.google.com/document/d/1CETIe4hPE_fnKCUjWGpnw9yWhdbtc0YTlqtgUxMAwRo/edit Wykonawca
posiadający konto na Platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę i wyświetleniu się
komunikatu, że oferta została złożona.
Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy
maksymalnej wielkości 150 MB.
Wiadomości przekazywane droga elektroniczną powinny w sposób jednoznaczny wskazywać nr postępowania oraz dane
identyfikujące Wykonawcę.
Formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z
dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2247).
W przypadku podpisania dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym osoba składająca taki podpis musi być umocowana w imieniu wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zaleca się, aby przed rozpoczęciem wypełniania Formularza składania oferty wykonawca zalogował się do systemu, a jeżeli nie
posiada konta, założył bezpłatne konto.
Jeżeli dokumenty elektroniczne, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać
załączone w osobnym miejscu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zaleca się,
aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku.
Oferta, oświadczenia i przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane
elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie
oświadczeń, zawiadomień, oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i
formularza „Wyślij wiadomość”, (nie dotyczy składania ofert, gdyż wiadomości nie są szyfrowane).
Szczegóły dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych zawarte są w pkt 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia (pkt 23 SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia (pkt 23 SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w tym funkcji Inspektora nadzoru zgodnie z prawem budowlanym
w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie poscaleniowe na zadaniu: „Budowa
i przebudowa dróg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami
do działek, renowacja rowów melioracyjnych oraz rekultywacja gruntów” dla projektu: Scalenie gruntów wsi Opaleniska, gm. Grodzisko Dolne.
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego związana jest m.in. z organizacją, koordynacją, nadzorowaniem, zarządzaniem procesu budowy, egzekwowaniem warunków umowy od Wykonawcy/Wykonawców robót budowlanych, zatwierdzaniem wartości do zapłaty.
Wykonywanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego musi być zgodne
z przepisami prawa budowlanego tj. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz na warunkach umowy jaka będzie zawarta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 SWZ oraz wg załącznika nr 2.1 SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
Przedmiot inwestycji objętej nadzorem i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić nadzór nad robotami, których szczegółowy zakres określa dokumentacja projektowa zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/803982 (w zakresie części nr 1)

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stosując następujące kryteria, gdzie 1% = 1 pkt:
• Cena – 60%
• Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – 40 %
1.1. Zasady oceny kryterium „Cena” (C) - będzie rozpatrywana na podstawie ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 pkt.
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma ilość punktów wynikającą ze wzoru:
C = [ Cmin: Co] x 60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium „Cena”
Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Co – cena badanej oferty
Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1.2.Zasady oceny kryterium „Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” (D)
Ilość pełnionych nadzorów inwestorskich stanowi kryterium oceny ofert.
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ubiegać się o punkty w tym kryterium, tj. „Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” musi załączyć do oferty wypełniony formularz zgodny w treści z załącznikiem nr 1A do SWZ.
Kryterium ,,Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” będzie rozpatrywane na podstawie złożonego wraz z ofertą Formularza „Kryterium oceny ofert – doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”.
Uzyskanie punktów w tym kryterium, opierać się będzie na wskazanej przez Wykonawcę ilości usług potwierdzających doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego obejmującego nadzór (pełnienie funkcji: Inspektora Nadzoru, Inżyniera Kontraktu, Inżyniera Rezydenta) budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy drogi lub roboty budowlanej związanej z zagospodarowaniem poscaleniowym, o wartości robót budowlanych: min. 500 000,00 zł brutto
(wartość robót budowlanych określona dla jednego zadania w ramach jednej umowy).
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 pkt.
W przypadku kryterium „Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” ofertom zostaną przyznane punkty w skali punktowej w zakresie 0-40.
Gdy Wykonawca wykaże, że wskazana w ofercie osoba, która będzie pełnić funkcję Inspektora Nadzoru posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robót branży drogowej, otrzyma punktację według poniższego schematu:
- nadzorowanie jednego zadania – 0 pkt
„D” : - nadzorowanie dwóch zadań – 20 pkt
- nadzorowanie trzech zadań – 30 pkt
- nadzorowanie czterech i więcej zadań – 40 pkt
gdzie:
D – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”.
1.3. Łączna ocena oferty:
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie ze wzorem:
P= C+D
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium „doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”.
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w tym funkcji Inspektora nadzoru zgodnie z prawem budowlanym
w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie poscaleniowe na zadaniu: „Budowa
i przebudowa dróg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami
do działek, renowacja rowów melioracyjnych oraz rekultywacja gruntów” dla projektu: Scalenie gruntów wsi Chodaczów, gm. Grodzisko Dolne.
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego związana jest m.in. z organizacją, koordynacją, nadzorowaniem, zarządzaniem procesu budowy, egzekwowaniem warunków umowy od Wykonawcy/Wykonawców robót budowlanych, zatwierdzaniem wartości do zapłaty.
Wykonywanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego musi być zgodne
z przepisami prawa budowlanego tj. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz na warunkach umowy jaka będzie zawarta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8.2 SWZ oraz wg załącznika nr 2.2 SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
Przedmiot inwestycji objętej nadzorem i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić nadzór nad robotami, których szczegółowy zakres określa dokumentacja projektowa zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/803982 (w zakresie części nr 4)

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stosując następujące kryteria, gdzie 1% = 1 pkt:
• Cena – 60%
• Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – 40 %
1.1. Zasady oceny kryterium „Cena” (C) - będzie rozpatrywana na podstawie ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 pkt.
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma ilość punktów wynikającą ze wzoru:
C = [ Cmin: Co] x 60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium „Cena”
Cmin – cena najniższa spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Co – cena badanej oferty
Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1.2.Zasady oceny kryterium „Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” (D)
Ilość pełnionych nadzorów inwestorskich stanowi kryterium oceny ofert.
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ubiegać się o punkty w tym kryterium, tj. „Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” musi załączyć do oferty wypełniony formularz zgodny w treści z załącznikiem nr 1A do SWZ.
Kryterium ,,Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” będzie rozpatrywane na podstawie złożonego wraz z ofertą Formularza „Kryterium oceny ofert – doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”.
Uzyskanie punktów w tym kryterium, opierać się będzie na wskazanej przez Wykonawcę ilości usług potwierdzających doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego obejmującego nadzór (pełnienie funkcji: Inspektora Nadzoru, Inżyniera Kontraktu, Inżyniera Rezydenta) budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy drogi lub roboty budowlanej związanej z zagospodarowaniem poscaleniowym, o wartości robót budowlanych: min. 1 000 000,00 zł brutto
(wartość robót budowlanych określona dla jednego zadania w ramach jednej umowy).
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 pkt.
W przypadku kryterium „Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” ofertom zostaną przyznane punkty w skali punktowej w zakresie 0-40.
Gdy Wykonawca wykaże, że wskazana w ofercie osoba, która będzie pełnić funkcję Inspektora Nadzoru posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robót branży drogowej, otrzyma punktację według poniższego schematu:
- nadzorowanie jednego zadania – 0 pkt
„D” : - nadzorowanie dwóch zadań – 20 pkt
- nadzorowanie trzech zadań – 30 pkt
- nadzorowanie czterech i więcej zadań – 40 pkt
gdzie:
D – ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium „Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”.
1.3. Łączna ocena oferty:
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie ze wzorem:
P= C+D
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium „doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”.
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
• Zamawiający nie określa.
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
• Zamawiający nie określa.
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
• Zamawiający nie określa.
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej;
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że:
a) posiada doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub wykonuje w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
Część nr 1:
- co najmniej jedno zadanie, porównywalne z przedmiotem zamówienia, tj. polegające na nadzorowaniu, pełnieniu nadzoru inwestorskiego (Inspektor Nadzoru, Inżynier Kontraktu, Inżynier Rezydent), budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy drogi lub roboty budowlanej związanej z zagospodarowaniem poscaleniowym, o wartości robót budowlanych min. 500 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg proponowanego załącznika nr 4 do SWZ).

Część nr 2:
- co najmniej jedno zadanie, porównywalne z przedmiotem zamówienia, tj. polegające na nadzorowaniu, pełnieniu nadzoru inwestorskiego (Inspektor Nadzoru, Inżynier Kontraktu, Inżynier Rezydent), budowy, przebudowy, rozbudowy, odbudowy drogi lub roboty budowlanej związanej z zagospodarowaniem poscaleniowym, o wartości robót budowlanych min. 1 000 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wg proponowanego załącznika nr 4 do SWZ).

UWAGA:
W przypadku, gdy ww. usługa realizowana była łącznie z innymi usługami Wykonawca musi bezwzględnie określić wartość brutto tylko tej usługi, która potwierdza spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
Wykonawca w wykazie usług zobowiązany jest podać tylko te usługi, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał konkretne usługi na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku, a nie zawierał zapisy typu „zgodne z SWZ” lub wpisywał wymagania podane przez Zamawiającego na zasadzie „kopiuj-wklej”.
Za wykonane uznane zostaną zadania zakończone i potwierdzone np. referencjami, poświadczeniem, protokołem odbioru końcowego lub innym równoważnym dokumentem sporządzonym przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione
w okresie ostatnich 3 miesięcy.

b) Posiada kadrę techniczną:

Część nr 1 i część nr 2:

- dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia, tj. osobą, która będzie pełnić funkcję Inspektora Nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub równoważne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*,
z minimalnym doświadczeniem - 3 lat (ilość lat liczona od daty wystawienia wymaganych uprawnień budowlanych).
Osoba ta powinna posiadać aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego
UWAGA:
*Inspektor nadzoru powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 334) oraz przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551).
UWAGA:
1. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu kurs danej waluty nie był ogłaszany w NBP, obowiązuje kurs ogłoszony bezpośrednio przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/Home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm
2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący wykonanych usług musi być spełniony:
a) przez Wykonawcę samodzielnie; lub
b) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (Podwykonawcę) samodzielnie;
c) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, przez minimum jednego
z Wykonawców występujących wspólnie.
3. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem (np. Konsorcjum), doświadczenie będzie oceniane w zależności od konkretnego zakresu działań, które były wymagane od tej grupy w ramach zamówienia publicznego wykazanego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.
4. W przypadku zmiany wskazanej/wskazanych przez Wykonawcę osoby/osób
w wykazie osób (załącznik nr 5 do SWZ), zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wskazanej/wskazanych osoby/osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SWZ. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana Inspektora Nadzoru musi być potwierdzona na piśmie.
5. W związku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy, o których mowa powyżej obejmują:
1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione
w okresie ostatnich 3 miesięcy; (zgodnie z warunkiem określonym w pkt 6.1.4 lit. a) SWZ (wg proponowanego załącznika nr 4 do SWZ);

UWAGA:
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, to wykaz o którym mowa w ppkt 1 dotyczy usług,
w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy (Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur).

2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (zgodnie z warunkiem określonym w pkt 6.1.4 lit. b) SWZ (wg proponowanego załącznika nr 5 do SWZ).

UWAGA:
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ oraz dołącza się wypełniony Formularz kryterium oceny ofert zgodnie z załącznikiem nr 1A do SWZ w przypadku, gdy Wykonawca zamierza ubiegać się o punkty w kryterium określonym w punkcie 17.1.2.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1 SWZ (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania) – załącznik nr 3 do SWZ;
b) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
c) Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w pkt 9 SWZ – załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy);
d) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, - załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy).
e) W przypadku oferty wspólnej, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
f) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty i złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
4. Pełnomocnik pozostaje w stałym kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.
5. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum / umowę spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na zasadach określonych we wzorze umowy - załącznik nr 8 do SWZ. Zapisy wzoru umowy dołączonego do SWZ zostaną dostosowane do treści złożonej przez Wykonawcę oferty.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności określone w art. 455 ustawy Pzp oraz okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy określone w załączniku nr 8 – wzór umowy
3. Warunkiem wprowadzenia zmian w umowie jest pisemny wniosek o zmianę umowy.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać wystąpienie okoliczności wskazanych we wzorze umowy poprzez przedłożenie stosownych ekspertyz, opinii, dokumentów, itp. z których będzie wynikać konieczność zmiany umowy.
4. Wszelkie istotne zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
5. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w sposobie wykonania, zakresie, wynagrodzeniu, terminie/terminach umownych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lezajsk w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie dotyczy projektu realizowanego przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.