eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie usług sprzątania w pomieszczeniach biurowych oraz dbania o teren wokół budynków stanowiących lokale Oddziału Terenowego Warszawa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.Ogłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usług sprzątania w pomieszczeniach biurowych oraz dbania o teren wokół budynków stanowiących lokale Oddziału Terenowego Warszawa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Bankowy 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-095

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.warszawa@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.kowr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Realizacja zadań wynikających z polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usług sprzątania w pomieszczeniach biurowych oraz dbania o teren wokół budynków stanowiących lokale Oddziału Terenowego Warszawa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b9f8d48-959a-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00540904

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00119333/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Sprzątanie lokali KOWR

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiający a Wykonawcami odbywa się w formie
elektronicznej, wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej eB2B zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://kowr.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający nie przewiduje
sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.
2. Podgląd i pobieranie dokumentacji Zamawiającego na Platformie nie wymaga logowania. Natomiast w celu przystąpienia do
postępowania, nowi użytkownicy powinni dokonać bezpłatnej rejestracji, a w przypadku posiadania konta - logowania.
3. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy,z użyciem zakładki „Pytania /
Informacje”. Dokumenty przekazywane w inny sposób mogą zostać uznane jako przekazane po terminie lub nieprzekazane.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa regulamin dostępny pod
adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms.
5. Zamawiający określa następujące niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające
pracę na Platformie: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,2) komputer klasy
PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS
Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w
przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0,4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program obsługujący
stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
6. Maksymalny rozmiar plików przekazywanych za pośrednictwem Platformy wynosi 50
MB.Zamawiający preferuje następujące formaty przesyłanych danych: .doc, .docx, .rtf oraz .pdf.
Natomiast Wykonawca może posługiwać się innymi formatami określonym w katalogu formatów
wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r.poz. 2247).
7. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim.
8. Oferta musi być opatrzona podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Dopuszczalne formaty podpisu kwalifikowanego określone zostały w załączniku nr 2 do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.z 2017 r. poz. 2247).
10. Dopuszczalne rozszerzenia plików podpisywanych podpisem zaufanym: .txt, .rtf, .pdf, .xps,
.odt,.ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff, .png, .svg, .wav,
.mp3,.avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, .mpeg4, .ogg, .ogv, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7Z, .html, .xhtml, .css,
.xml,.xsd, .gml, .rng, .xsl, .xslt, .TSL, .dwg, .dwf, .dxf, .dgn, .jp2, natomiast maksymalny rozmiar
podpisywanego pliku wynosi 10 MB, szczegółowe informacje zawarte są na
stroniehttps://obywatel.gov.pl/praca-i-biznes/podpisz-dokument-elektronicznie wykorzystaj-podpiszaufany/.
11. Wykonawca może przed upływem terminu do składania oferty zmienić lub wycofać ofertę zgodnie z funkcjonalnością Platformy.
12. Przekazywane w postępowaniu dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy składać w osobnym pliku wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
13. Szczegółowe informacje nt. ww. wymogu zawarto w Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako „RODO”, wszystkie osoby, które ubiegają się o udzielenie zamówienia/ złożyły ofertę. Zamawiający informuje, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem
może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie
na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych – t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm. (dalej PZP), w celach związanych z
realizacją obowiązków administratora jako Zamawiającego, które wynikają z obowiązujących
przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji obowiązku
prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).
4. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w
szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 PZP. Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępniane innym osobom lub podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do
Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc
prawną, usługi
informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych
przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub
kurierską.
5. Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym
zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i
uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia
roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie przechowywana, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po dniu zakończenia postępowania, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Dalsze informacje dotyczące RODO zawarto w Sekcji IX niniejszego ogłoszenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 284/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprzątanie pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych, w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie przy Placu Bankowym 2

4.2.5.) Wartość części: 100870,42 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert:
1) Cena (K1) – 60%
2) Jakość usługi (K2) – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprzątanie powierzchni w budynku administracyjnym i budynku archiwum
w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 58 oraz klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 60 i ul. Wolskiej 90oraz budynku magazynowym w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 58

4.2.5.) Wartość części: 47181,32 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90620000-9 - Usługi odśnieżania

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert:
1) Cena (K1) – 60%
2) Jakość usługi (K2) – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitarnych i pomieszczenia socjalnego, oraz klatki schodowej w Kozienicach przy ul. Sportowej 2

4.2.5.) Wartość części: 35272,37 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert:
1) Cena (K1) – 60%
2) Jakość usługi (K2) – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitarnych, socjalnego, hotelu, archiwum, garażu, składziku narzędziowego oraz dbanie o teren wokół budynku w Krasnem przy ul. Mickiewicza 36

4.2.5.) Wartość części: 33949,65 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert:
1) Cena (K1) – 60%
2) Jakość usługi (K2) – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitarnych i pomieszczenia socjalnego oraz dbanie o teren wokół budynku w Siedlcach przy ul. Poniatowskiego 81

4.2.5.) Wartość części: 23875,05 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert:
1) Cena (K1) – 60%
2) Jakość usługi (K2) – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.
z 2023 r. poz. 129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę”;

2) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Doświadczenie zawodowe – Wykonawca spełni warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę, odpowiadającą swoim rodzajem, polegającą na sprzątaniu powierzchni biurowych nie mniejszych niż:
- 1 100,00 m2, przy składaniu oferty na wykonanie części 1 (pierwszej) zamówienia,
- 650,00 m2, przy składaniu oferty na wykonanie części 2 (drugiej) zamówienia,
w przypadku składania oferty na wykonanie więcej niż jednej części zamówienia wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę po minimum 1 usłudze dotyczące każdej z powierzchni określonej dla danej części zamówienia.

W przypadku usług wykonanych (zakończonych) jak również usług wykonywanych (w trakcie realizacji) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że były/są one świadczone nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy;

Zamawiający nie stawia warunku w przypadku składania oferty na wykonanie części 3, 4 i 5 zamówienia.

W przypadku oferty złożonej wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum), warunek musi zostać spełniony przez co najmniej jednego z tych Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o których mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego musi wynikać, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Przykład oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 1.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy, żąda złożenia wraz z ofertą:

1) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z powyższego wykazu winno wynikać, iż Wykonawca wykonał (w ww. okresie) co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługą stanowiącym przedmiot zamówienia, tj.: usługi polegające na sprzątaniu powierzchni biurowych nie mniejszych niż:
- 1 100,00 m2, przy składaniu oferty na wykonanie 1 części zamówienia,
- 650,00 m2, przy składaniu oferty na wykonanie 2 części zamówienia,
w przypadku składania oferty na wykonanie więcej niż jednej części zamówienia wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę po minimum 1 usłudze dotyczącej każdej z powierzchni określonej dla danej części zamówienia (wzór wykazu usług stanowi Załącznik
nr 4 do SWZ), oraz

2) Dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (możliwość złożenia jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, np. konsorcjum, spółkę cywilną).
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania tych Wykonawców.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
5. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, musi wyraźnie wskazać w formularzu oferty, jaką część/zakres zamówienia będzie wykonywać podwykonawca oraz podać nazwę ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. W przypadku gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca pozostawi ten punkt formularza oferty niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.
8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian zostały określone w Załącznikach nr 5a-5e SWZ - Istotne Postanowienia Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty można składać za pośrednictwem Platformy https://kowr.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.