eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Ochrona nieruchomości zabudowanych, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie - post. SZC.WOP.260.33.2023Ogłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona nieruchomości zabudowanych, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie - post. SZC.WOP.260.33.2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bronowicka 41

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-012

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.szczecin@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, wsparcie rolnictwa, aktywna polityka rolna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona nieruchomości zabudowanych, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie - post. SZC.WOP.260.33.2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7adf0e33-9410-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00540810

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00081830/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Usługi sprawowania ochrony fizycznej oraz monitoringu wraz z udziałem grup interwencyjnych, w zakresie ochrony okiektów należacych do KOWR OT Szczecin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/420328/slug/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 12 SWZ pod adresem:
https://kowr.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 12 SWZ pod adresem:
https://kowr.eb2b.com.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 24 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 24 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZC.WOP.260.33.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 13

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe A : ochrona patrolowa o obiektów zlokalizowanych na dz. nr 11/6 obr. Mołstowo (stodoła - 1 obiekt). Wykonawca wykonując doraźną bezpośrednią ochronę fizyczną nieruchomości (ochrona patrolowa), będzie zobowiązany do podejmowania działań interwencyjnych polegających na zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także jego dewastacji lub zagarnięciu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie możliwość skorzystania ze wznowienia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy pzp, na zasadach i warunkach określonych poniżej:
Realizacja wznowienia polegać będzie na ewentualnym powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia na okres od 1 miesiąca do maksymalnie 9 miesięcy po zakończeniu realizacji umowy podstawowej.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe B - ochrona patrolowa obiektów zlokalizowanych na dz. nr 386/13, 42/5, 44 obr. Dobropole (16 silosów i budynek gospodarczy). Wykonawca wykonując doraźną bezpośrednią ochronę fizyczną nieruchomości (ochrona patrolowa), będzie zobowiązany do podejmowania działań interwencyjnych polegających na zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także jego dewastacji lub zagarnięciu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie możliwość skorzystania ze wznowienia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy pzp, na zasadach i warunkach określonych poniżej:
Realizacja wznowienia polegać będzie na ewentualnym powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia na okres od 1 miesiąca do maksymalnie 6 miesięcy po zakończeniu realizacji umowy podstawowej, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dla poszczególnych zadań częściowych okresy wznowień zostały wskazane w rozdziale 8 SWZ.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe C - ochrona patrolowa obiektów zlokalizowanych na dz. nr 170/24 obr. Cieszyno (budynek warsztatu). Wykonawca wykonując doraźną bezpośrednią ochronę fizyczną nieruchomości (ochrona patrolowa), będzie zobowiązany do podejmowania działań interwencyjnych polegających na zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także jego dewastacji lub zagarnięciu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie możliwość skorzystania ze wznowienia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy pzp, na zasadach i warunkach określonych poniżej:
Realizacja wznowienia polegać będzie na ewentualnym powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia na okres od 1 miesiąca do maksymalnie 6 miesięcy po zakończeniu realizacji umowy podstawowej, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dla poszczególnych zadań częściowych okresy wznowień zostały wskazane w rozdziale 8 SWZ.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe D ochrona całodobowa obiektów zlokalizowanych na dz. nr 36, 34/13, 34/7, 34/15, 33/8 obr. Stodólska (budynki gospodarcze oraz budynek mieszkalny, łącznie sześć obiektów budowlanych).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie możliwość skorzystania ze wznowienia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy pzp, na zasadach i warunkach określonych poniżej:
Realizacja wznowienia polegać będzie na ewentualnym powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia na okres od 1 miesiąca do maksymalnie 3 miesięcy po zakończeniu realizacji umowy podstawowej, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dla poszczególnych zadań częściowych okresy wznowień zostały wskazane w rozdziale 8 SWZ.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe E - ochrona patrolowa obiektów zlokalizowanych na dz. nr 20/35 obr. Rzęsin (dwa budynki gospodarcze). Wykonawca wykonując doraźną bezpośrednią ochronę fizyczną nieruchomości (ochrona patrolowa), będzie zobowiązany do podejmowania działań interwencyjnych polegających na zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także jego dewastacji lub zagarnięciu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie możliwość skorzystania ze wznowienia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy pzp, na zasadach i warunkach określonych poniżej:
Realizacja wznowienia polegać będzie na ewentualnym powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia na okres od 1 miesiąca do maksymalnie 9 miesięcy po zakończeniu realizacji umowy podstawowej, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dla poszczególnych zadań częściowych okresy wznowień zostały wskazane w rozdziale 8 SWZ.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe F - ochrona patrolowa obiektów zlokalizowanych na dz. nr 326/36, 326/14 obr. Wicimice (budynek gorzelni wraz z przybudówkami oraz budynek biurowy). Wykonawca wykonując doraźną bezpośrednią ochronę fizyczną nieruchomości (ochrona patrolowa), będzie zobowiązany do podejmowania działań interwencyjnych polegających na zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także jego dewastacji lub zagarnięciu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie możliwość skorzystania ze wznowienia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy pzp, na zasadach i warunkach określonych poniżej:
Realizacja wznowienia polegać będzie na ewentualnym powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia na okres od 1 miesiąca do maksymalnie 3 miesięcy po zakończeniu realizacji umowy podstawowej, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dla poszczególnych zadań częściowych okresy wznowień zostały wskazane w rozdziale 8 SWZ.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe G - ochrona patrolowa obiektów zlokalizowanych na dz. nr 678, 675 obr. Banie 2 ( mieszalnia pasz, magazyny nawozowe szt. 2, budynek biurowy, budynek gospodarczy, zespół susząco-magazynowy, budynek wagi wozowej, trafostacja, piec suszarni, zbiornik rotacyjny wysuszonego zboża - łącznie 11 obiektów). Wykonawca wykonując doraźną bezpośrednią ochronę fizyczną nieruchomości (ochrona patrolowa), będzie zobowiązany do podejmowania działań interwencyjnych polegających na zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także jego dewastacji lub zagarnięciu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie możliwość skorzystania ze wznowienia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy pzp, na zasadach i warunkach określonych poniżej:
Realizacja wznowienia polegać będzie na ewentualnym powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia na okres od 1 miesiąca do maksymalnie 6 miesięcy po zakończeniu realizacji umowy podstawowej, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dla poszczególnych zadań częściowych okresy wznowień zostały wskazane w rozdziale 8 SWZ.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe H - ochrona patrolowa obiektów zlokalizowanych na dz. nr 177/5, 134/11 obr. Trzcińsko-Zdrój 2 (Zespół warsztatów - łącznie 10 obiektów). Wykonawca wykonując doraźną bezpośrednią ochronę fizyczną nieruchomości (ochrona patrolowa), będzie zobowiązany do podejmowania działań interwencyjnych polegających na zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także jego dewastacji lub zagarnięciu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie możliwość skorzystania ze wznowienia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy pzp, na zasadach i warunkach określonych poniżej:
Realizacja wznowienia polegać będzie na ewentualnym powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia na okres od 1 miesiąca do maksymalnie 6 miesięcy po zakończeniu realizacji umowy podstawowej, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dla poszczególnych zadań częściowych okresy wznowień zostały wskazane w rozdziale 8 SWZ.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe I - ochrona patrolowa obiektów zlokalizowanych na dz. 71/11 obr. Skrzynka (pałac - 1 obiekt) . Wykonawca wykonując doraźną bezpośrednią ochronę fizyczną nieruchomości (ochrona patrolowa), będzie zobowiązany do podejmowania działań interwencyjnych polegających na zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także jego dewastacji lub zagarnięciu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie możliwość skorzystania ze wznowienia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy pzp, na zasadach i warunkach określonych poniżej:
1) Realizacja wznowienia polegać będzie na ewentualnym powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia na okres od 1 miesiąca do maksymalnie 7 miesięcy po zakończeniu realizacji umowy podstawowej, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dla poszczególnych zadań częściowych okresy wznowień zostały wskazane w rozdziale 8 SWZ.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe J - ochrona patrolowa obiektów zlokalizowanych na dz. 517/16, 517/17 obr. Babin (budynki gospodarcze: cielętniki, garaże, budynek socjalno-biurowy, baza paliw, obora, jałownik, zbiorniki na gnojówkę, 2 studnie). Wykonawca wykonując doraźną bezpośrednią ochronę fizyczną nieruchomości (ochrona patrolowa), będzie zobowiązany do podejmowania działań interwencyjnych polegających na zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także jego dewastacji lub zagarnięciu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie możliwość skorzystania ze wznowienia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy pzp, na zasadach i warunkach określonych poniżej:
Realizacja wznowienia polegać będzie na ewentualnym powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia na okres od 1 miesiąca do maksymalnie 7 miesięcy po zakończeniu realizacji umowy podstawowej, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dla poszczególnych zadań częściowych okresy wznowień zostały wskazane w rozdziale 8 SWZ.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe K - ochrona patrolowa obiektów zlokalizowanych na dz. 273/40 obr. Krępcewo (1 obiekt). Wykonawca wykonując doraźną bezpośrednią ochronę fizyczną nieruchomości (ochrona patrolowa), będzie zobowiązany do podejmowania działań interwencyjnych polegających na zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także jego dewastacji lub zagarnięciu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie możliwość skorzystania ze wznowienia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy pzp, na zasadach i warunkach określonych poniżej:
Realizacja wznowienia polegać będzie na ewentualnym powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia na okres od 1 miesiąca do maksymalnie 6 miesięcy po zakończeniu realizacji umowy podstawowej, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dla poszczególnych zadań częściowych okresy wznowień zostały wskazane w rozdziale 8 SWZ.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe L - ochrona patrolowa obiektów zlokalizowanych na dz. 12/4 obr. Trzebień (bukaciarnia x2 + ogrodzenie, budynek kwarantanny, komora sztuk padłych, magazyn pasz, płyta silosowa)

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie możliwość skorzystania ze wznowienia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy pzp, na zasadach i warunkach określonych poniżej:
Realizacja wznowienia polegać będzie na ewentualnym powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia na okres od 1 miesiąca do maksymalnie 6 miesięcy po zakończeniu realizacji umowy podstawowej, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dla poszczególnych zadań częściowych okresy wznowień zostały wskazane w rozdziale 8 SWZ.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe Ł -ochrona patrolowa obiektów zlokalizowanych na dz. 148/4 obr. Kolsk (budynek mieszkalny, 2 budynki tuczarni, magazyn) . Wykonawca wykonując doraźną bezpośrednią ochronę fizyczną nieruchomości (ochrona patrolowa), będzie zobowiązany do podejmowania działań interwencyjnych polegających na zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także jego dewastacji lub zagarnięciu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie możliwość skorzystania ze wznowienia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy pzp, na zasadach i warunkach określonych poniżej:
Realizacja wznowienia polegać będzie na ewentualnym powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia na okres od 1 miesiąca do maksymalnie 9 miesięcy po zakończeniu realizacji umowy podstawowej, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Dla poszczególnych zadań częściowych okresy wznowień zostały wskazane w rozdziale 8 SWZ.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję w zakresie usług ochrony i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1995).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia winien posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego w związku z ochroną osób i mienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U. 2013 r. poz. 1550),
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że dysponuje:
co najmniej dwoma pracownikami, które są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1995),
Osoby wskazane w ofercie muszą brać udział w realizacji zamówienia.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie częściowe wykonawca na każde zadanie częściowe może wskazać te same osoby.
b) Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje:
• W zakresie zadań częściowych od A do C i od E do Ł co najmniej jedną usługę ochrony mienia realizowaną w formie doraźnej, bezpośredniej ochrony fizycznej o wartości usługi nie mniejszej niż 10.000,00 tys. zł brutto każda, która była lub jest świadczona przez okres co najmniej 4 m-cy (w przypadku usługi będącej w trakcie realizacji/wykonywanej Zamawiający uwzględni wartość tej części usługi, która została faktycznie wykonana do upływu terminu składania ofert i musi wynosić co najmniej 10.000,00 zł brutto).
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie częściowe wykonawca na każde zadanie częściowe może wskazać tę samą usługę.
• W zakresie zadania częściowego D co najmniej jedną usługę ochrony mienia realizowaną w formie stałej, całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej o wartości usługi nie mniejszej niż 30.000,00 tys. zł brutto każda, która była lub jest świadczona przez okres co najmniej 4 m-cy (w przypadku usługi będącej w trakcie realizacji/wykonywanej Zamawiający uwzględni wartość tej części usługi, która została faktycznie wykonana do upływu terminu składania ofert i musi wynosić co najmniej 30.000,00 zł brutto).
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy dołączyć wykaz usług oraz dowody określające czy usługi wykazane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane; a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – składa oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający żąda złożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (załącznik nr 7 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust 1 pkt 1 i 2,
b) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
c) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
d) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
e) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
f) art. 109 ust. 1 pkt 4-10 ustawy PZP,
g) na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę aktualnej koncesji w zakresie usług ochrony i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1995).
2. Zamawiający żąda złożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego w związku z ochroną osób i mienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U. 2013 r. poz. 1550).
3. Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, tj.:
• W zakresie zadań częściowych od A do C i od E do Ł co najmniej jedną usługę ochrony mienia realizowanej w formie doraźnej, bezpośredniej ochrony fizycznej o wartości usługi nie mniejszej niż 10.000 tys. zł brutto każda, która była lub jest świadczona przez okres co najmniej 4 m-cy (w przypadku usługi będącej w trakcie realizacji/wykonywanej Zamawiający uwzględni wartość tej części usługi, która została faktycznie wykonana do upływu terminu składania ofert i musi wynosić co najmniej 10.000,00 zł brutto)
• W zakresie zadania częściowego D co najmniej jedną usługę ochrony mienia realizowaną w formie stałej, całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej o wartości usługi nie mniejszej niż 30.000,00 tys. zł brutto każda, która była lub jest świadczona przez okres co najmniej 4 m-cy (w przypadku usługi będącej w trakcie realizacji/wykonywanej Zamawiający uwzględni wartość tej części usługi, która została faktycznie wykonana do upływu terminu składania ofert i musi wynosić co najmniej 30.000,00 zł brutto)
- załącznik nr 5 do SWZ,
b) załączenie dowodów określających, czy te usługi wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje co najmniej dwoma pracownikami, które są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1995), na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postepowaniu w zakresie zdolności technicznej.
- załącznik nr 4 do SWZ
d) Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub osób, którymi dysponuje wykonawca.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający wskazuje, iż przypadki w których dopuszczalna będzie zmiana umowy określone zostały w istotnych postanowieniach umowy stanowiące załącznik nr 8 do SWZ. W oparciu o art. 455 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, które zostały wymienione w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących – załącznik nr 8 do SWZ:
§ 14
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie, poza okolicznościami wymienionymi w SWZ i w art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych w następujących przypadkach:
1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;
3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.
2. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących sytuacjach:
1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej Umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,
2) gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenie lub okoliczności, które uniemożliwią zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminach przewidzianych w ofercie;
3) w przypadku zmian obciążeń publiczno-prawnych, cen urzędowych i innych niezależnych od Stron administracyjnych regulacji bezpośrednio wpływających na koszty wykonania przedmiotu umowy,
4) zmiany osób wskazanych w ofercie - pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia, o ile Wykonawca wykaże, że nowe osoby są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia.
3. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności usprawniających realizację zamówienia. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.
4. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-19 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy https://kowr.eb2b.com.pl/. Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-19 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.