eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Kompleksowa dostawa paliwa gazowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego do siedzib WCPROgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego do siedzib WCPR

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014931762

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lipińska 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-833

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@wcpr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wcpr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego do siedzib WCPR

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f5446f2-95b3-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00540702

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027774/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego do siedzib WCPR

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wcpr.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu, komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału X SWZ, przy użyciu platformy zakupowej
„e-zamawiający” firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod adresem: https://wcpr.ezamawiajacy.pl
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej adres e-mail: zamowieniapubliczne@wcpr.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu Market Planet na subdomenie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie https://wcpr.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
3) Rejestracja konta Wykonawcy następuje automatycznie poprzez:
- utworzenie darmowego konta na stronie oneplace.marketplanet.pl za pomocą przycisku „Złóż konto za darmo”. Po wpisaniu adresu e-mail, hasła, kodu z obrazka oraz zaakceptowaniu wymaganych zgód należy użyć przycisku „Zarejestruj się”. Na podany adres email zostanie wysłana wiadomość z linkiem, za pomocą którego należy potwierdzić adres e-mail.
- Po potwierdzeniu adresu e-mail należy się zalogować za pomocą przycisku „Zaloguj” w celu ukończenia procesu rejestracji.
- Po zalogowaniu się należy wybrać zakładkę „Rejestracja”.
- Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego podzielonego na cztery etapy należy wysłać wniosek rejestracyjny do weryfikacji za pomocą przycisku „Wyślij wniosek”. Kod pocztowy w formularzu powinien być wpisany w formacie XX-XXX natomiast numer NIP/PESEL oraz numery telefonów jako ciąg cyfr (bez myślnika lub spacji między cyframi).
- Wiadomość potwierdzająca aktywację konta zostanie przesłana na adres e-mail użyty podczas rejestracji w ciągu 6 godzin roboczych od przesłania wniosku do akceptacji.
- Jeżeli niezbędna jest szybsza weryfikacja wniosku, istnieje możliwość kontaktu z infolinią wsparcia (22 257 22 23) z prośbą o przyspieszenie weryfikacji wniosku rejestracyjnego. Infolinia jest czynna w dni robocze od godziny 9:00 do 17:00.
4) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności przekazywanie wszelkich zawiadomień, wyjaśnień oraz innych informacji, następuje przy użyciu zakładki „Korespondencja” poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument" lub z wykorzystaniem opcji okna dialogowego „Zadaj pytanie”, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść pytania lub informacji. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
5) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: zamowieniapubliczne@wcpr.pl
6) Korzystanie z Platformy eZamawiający możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Usługobiorcy następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) zastosowania przeglądarki internetowej w wersji wspieranej przez producenta obsługującej TLS 1.2 z włączoną obsługą JavaScript;
b) strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768 lub wyższej;
Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały szczegółowo określone w Rozdziale X SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa, tel. 22 5997120.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w WCPR za pomocą adresu iod@wcpr.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym z realizacją niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 10 RODO w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze wynikającym z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz działanie przez administratora w interesie publicznym.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
organy administracji publicznej lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym usługi z zakresu informatycznego oraz w ramach przesyłanej korespondencji.
5. Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp; Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności,
interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy, a następnie w celach archiwizacyjnych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo żądania dostępu do danych osobowych (Administrator może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego); sprostowania lub uzupełnienia danych (skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników); z ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 21/2023/ZP-TP/WCPR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego grupy E i jego dostarczenie przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa, do instalacji znajdujących się w 12 placówkach stanowiących własność Odbiorcy, tj. w budynkach Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie, z przeznaczeniem na cele opałowe.
2. Dostarczanie gazu ziemnego odbywało się będzie na podstawie umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu oraz zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 1385 z późn. zm.), dalej jako: Prawo energetyczne) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego realizację zawartej umowy na kompleksową dostawę paliwa gazowego.
4. Ilość zamawianego paliwa gazowego oraz zamówienie mocy umownej do końca obowiązywania umowy, określone są w Załączniku nr 1 do umowy. Przewidywane zużycie paliwa gazowego ma charakter szacunkowy oraz służy do porównania ofert.
5. Z tytułu wykorzystania mniejszych ilości paliwa gazowego w stosunku do założonych wielkości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
6. Informacje dotyczące aktualnie realizowanej umowy:
- Obecnym Wykonawcą umowy na dostawę gazu jest PGNiG Sp. z o.o.
- Obecnie obowiązująca umowa na dostawę gazu zawarta została na okres od 01.12.2023 r. do 31.12.2023 r. i nie wymaga wypowiedzenia.
7. Usługa dystrybucji gazu przez obecnego Wykonawcę dla punktów poboru Zamawiającego została zgłoszona Operatorowi Systemu Dystrybucji na okres trwania obowiązującej umowy.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując mu odpowiednią wagę procentową:
kryterium: „cena brutto” – waga 100%
2. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:
a) Kryterium (Pc) „cena brutto” – waga 100%
Zamawiający przyzna każdej ofercie niepodlegającej odrzuceniu, w kryterium „cena brutto” punkty wg wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto
Pc= --------------------------------------------------------------- x 100 pkt
cena oferty badanej brutto
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów dla każdej z ofert. W tym kryterium może uzyskać maksymalnie – 100 punktów.

b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznaną przez Komisję wg wzoru określonego w rozdziale XVI pkt 2a SWZ. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
c) Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt = 100%.
d) Wykonawca oblicza cenę realizacji zamówienia wykazaną w formularzu oferty w oparciu o ceny wskazane w Formularzu cenowym. Formularz cenowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
3. Ocena ofert w zakresie kryterium zostanie dokonana na podstawie informacji podanych w formularzu ofertowym.
4. Suma punktów będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Warunek:
a) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385).
oraz
b) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385) - w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej
lub
podpisana umowa z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) lub Operatorem Systemu Połączonego (OSP), na świadczenie usług dystrybucji na obszarze miejsca dostarczania gazu ziemnego (aktualną przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia) – w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w Rozdziale VI SWZ – załącznik nr 6 do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385).
2) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385) - w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej
lub
podpisana umowa z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) lub Operatorem Systemu Połączonego (OSP), na świadczenie usług dystrybucji na obszarze miejsca dostarczania gazu ziemnego (aktualną przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia) – w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wymagane inne oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2) pełnomocnictwo upoważniające do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych, złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, gdy ofertę składa pełnomocnik. W przypadku pełnomocnictwa sporządzonego jako dokument w postaci papierowej i opatrzonego własnoręcznym podpisem, przedkłada się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mocodawcy lub notariusza, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej.
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego/tych podmiotów wg wzoru na załączniku nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy)
4) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. spółki cywilne lub konsorcja (tj. dwóch lub więcej Wykonawców) w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp.
2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1), Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3) Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
-wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy (firmy) z określeniem adresu siedziby,
-ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, przy czym:
6) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VIII pkt 5 ppkt 2 i 3. SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku w zakresie opisanym w rozdziale VII pkt. 1. ppkt 2.2 a) i b) SWZ.
7) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa . w rozdziale VIII pkt. 1 SWZ, składa każdy z nich.
8) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 Rozdziału VII SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Platformie dostępnej pod adresem: https://wcpr.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.