eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Wykonanie remontu ściany oporowej w ZKOS II, ul. Mariańska 1Ogłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie remontu ściany oporowej w ZKOS II, ul. Mariańska 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280563559

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żołnierska 13a

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-558

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 519 566 302

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@osir.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.olsztyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontu ściany oporowej w ZKOS II, ul. Mariańska 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef33fccf-95a8-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00540700

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064140/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 WYKONANIE REMONTU ŚCIANY OPOROWEJ W ZKOS II UL. MARIAŃSKA 1

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.olsztyn.eu/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji, zadawanie pytań, wniosków oraz przekazywanie dokumentów
lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://zamowienia.olsztyn.eu/
2. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej https://zamowienia.olsztyn.eu/ ma dostęp do możliwości złożenia,
zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami,
w szczególności składanie ofert, wymiana informacji, zadawanie pytań, wniosków oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://zamowienia.olsztyn.eu/
2. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej https://zamowienia.olsztyn.eu/
ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ oraz komunikację
z zamawiającym w pozostałych obszarach.
3. Warunki techniczne korzystania z Platformy ZETO PZP:
1. ZETO określa następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy ZETO PZP, tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie *.pdf.;
6) Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Użytkownika lub aplikacja komputerowa spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. podpis chmurowy).
2. ZETO podaje następujące informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
1) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 150 MB w formatach: doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig oraz inne formaty dokumentów z wyjątkiem plików wykonywalnych;
2) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: plik załączony przez Użytkownika na Platformie PZP i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
3) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę PZP stanowi datę oraz dokładny czas (dd mmmm rrr hh:mm:ss) generowany według czasu platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.
4. Korzystając z Platformy Przetargowej, wykonawca nie musi wspomagać się innymi systemami, przy czym wszelkie załączniki składane przez wykonawców muszą być zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 ze zm.).
5. Zamawiający zaleca format przesyłanych danych: .pdf.
6. Zamawiający udostępnia wykonawcom instrukcje pod linkiem https://zamowienia.olsztyn.eu/#/help (Instrukcje – Regulamin korzystania z platformy ZETO PZP.pdf, Instrukcja użytkownika – Wykonawca) w następującym zakresie:
1) Założenie Konta Użytkownika – po stronie wykonawcy ,
2) Składanie ofert przy wykorzystaniu Platformy ZETO PZP,
3) Pytania i odpowiedzi do postepowania,
4) Zmiana lub wycofanie oferty;
5) Komunikacja po otwarciu ofert,
6) Wnioskowanie o dostęp do załączników oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe
podlegające ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE.L. z 2016r. Nr 119,
stron. 1) (dalej jako: „RODO”) oraz przepisami krajowymi. Dane te mogą dotyczyć tak samego Wykonawcy (osoby fizycznej
prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie
Wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z
postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Kategorie przetwarzanych danych:
a) dane identyfikujące osobę: imię, nazwisko, PESEL/REGON/NIP, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data urodzenia,
miejsce urodzenia, obywatelstwo,
b) dane adresowe i teleadresowe (nr telefonu, faxu, adres e-mail),
c) dane o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej,
d) dane o wykształceniu, doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych,
e) informacje o niekaralności, skazaniu lub naruszeniu prawa w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o
których mowa w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu do ich wniesienia,
f) inne dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania, udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji umowy zawartej w
sprawie zamówienia publicznego,
3. Źródło pochodzenia danych, okres przez który dane będą przechowywane oraz odbiorcy danych - szczegółowo opisane zostały w
SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Osoby, których dane dotyczą posiadają następujące prawa:
-na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do swoich danych osobowych;
-na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania swoich danych osobowych – bez wpływu na wynik postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
-na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które może być
realizowane dopiero po zakończeniu postepowania o udzielnie zamówienia publicznego;
-w celu skorzystania z powyższych praw należy kontaktować się z Zamawiającym za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub e-mail na
podane wyżej dane teleadresowe Zamawiającego;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
2) Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, ul. Żołnierska 13a, 10-558 Olsztyn, adres e‑mail:
osir@osir.olsztyn.pl, tel.: 89 527 74 02 (dalej zamawiający).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A.171.19.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ściany oporowej od strony ul. Lengowskiego w ZKOS II „BASEN II” ul. Mariańska 1 w Olsztynie.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie, na podstawie dokumentacji projektowej oraz opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, wraz z załącznikami do opz wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków, decyzji, opinii, odstępstw, raportów, uzgodnień i pozwoleń wynikających z obowiązujących przepisów. Zamawiający informuje, że uzyskał pozwolenie na budowę.
3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie: ,,Opis przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 1 do SWZ.
Dołączony przez zamawiającego przedmiar jest elementem pomocniczym do wyceny robót. Przedmiar służy do szacunkowego określenia zakresu robót, ilości i zakresu prac i nie może być jedyną podstawą wyceny wartości ofertowej.
4. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia, na własny koszt, sprzętu pozostawionego na terenie budowy.
5. W odniesieniu do zastosowanych przez wykonawcę materiałów, zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów, deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i wymaga złożenia oferty zgodnej z przedmiotem zamówienia, opisanym w Załączniku nr 1 do SWZ.
7. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
8. W przypadku materiałów lub produktów wymienionych w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, wskazanie takie należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 99 ust. 5 pzp zastosowanie materiałów lub produktów równoważnych jakościowo i funkcjonalnie (o parametrach równoważnych lub wyższych). W przypadku zaoferowania materiałów lub produktów równoważnych przez wykonawcę jest on zobowiązany jednoznacznie wykazać, że oferowane przez niego równoważne materiały lub produkty spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu/montażem urządzenia każdorazowo powinien uzyskać akceptację zamawiającego. W przypadku odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
9. Zamawiający informuje, że tam, gdzie zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
11. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie podać przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany będzie także do powiadamiania zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców
w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.
13. Zamawiający określa następujące wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy pzp związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę:
14. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) osób wykonujących czynności wskazane w SWZ.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi przez okres co najmniej 2 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń. Szczegółowe warunki rękojmi są określone w projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik nr 5 do SWZ.
16. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia objęty był minimum 3 letnią gwarancją, na wszystkie wykonane prace, liczoną od daty sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót budowlanych bez zastrzeżeń. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik nr 5 do SWZ. Oferta przewidująca wydłużenie okresu gwarancji, otrzyma punkty w ramach kryteriów oceny ofert zgodnie z zapisami SWZ.
17. Zamawiający nie będzie badał czy zachodzą wobec Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia wskazane w niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45262300-4 - Betonowanie

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów
obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
- Oferowana cena (zł): 70% (70,00 pkt)
- Okres gwarancji na wykonane roboty: 30% (30,00 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
-zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w ww. zakresie, jeżeli:
a. W zakresie doświadczenia:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest którzy -w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 zamówienie obejmujące roboty budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie z uwzględnieniem robót w zakresie wzmocnienia, stabilizacji gruntu, odwodnień o wartości nie mniejszej niż: 800 000,00 zł brutto, a roboty
te zostały wykonane należycie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania robót wykonywanych w ramach różnych umów lub w różnych budynkach w celu osiągnięcia wymaganej wartości.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, mogą polegać na zdolnościach technicznych tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
Na potwierdzenie powyższego wykonawca złoży wykaz robót – załącznik nr 6 do SWZ.

b. w zakresie potencjału osobowego:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia:
a) co najmniej jedną osobę w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń: Kierownik budowy. Wymagane kwalifikacje: uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności;
b) co najmniej jedną osobę, kierownika robót, posiadającą uprawnienia
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych o specjalności sanitarnej;
c) co najmniej jedną osobę, kierownika robót, posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych z uprawnieniami
do robót drogowych.
Na potwierdzenie powyższego wykonawca złoży wykaz osób – załącznik nr 7 do SWZ

Zamawiający uzna warunek za spełniony również w przypadku łącznego posiadania przez wskazaną (wskazane) osobę (osoby) więcej niż jednej z ww. kwalifikacji zawodowych.

Uwaga:
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220, z 2021 r. poz. 78).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych tj.:
1.1. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ,
1.2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, sporządzony wg załącznika nr 6
do SWZ.
2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy pzp. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeśli wykonawca wskazał w oświadczeniu dane umożliwiające dostęp do tych środków.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
6. W zakresie nieuregulowanym ustawą pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Ofertę wykonawcy stanowi:
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
2) wypełnione i podpisane oświadczenie art. 125 ust. 1 sporządzone zgodnie
z Załącznikiem nr 3 do SWZ;
3) wypełnione i podpisane oświadczenie art. 125 ust. 5 sporządzone zgodnie
z Załącznikiem nr 3 a) do SWZ (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy pzp - Załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy);
5) wypełnione i podpisane zobowiązanie podmiotu o oddaniu wykonawcy swoich zasobów sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy);
6) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (jeżeli dotyczy);
7) zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
33 1030 1508 0000 0008 2300 8003 z dopiskiem: Wadium A.171.19.2023 (nazwa wykonawcy), przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie wniesienia wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
2.1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2.2. wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
2.3. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
3.1. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy,
3.2. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których
te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne, zgodne z art. 125 ust. 1 ustawy pzp. (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ), składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy pzp. wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.olsztyn.eu/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-29 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 1
ustawy pzp.
1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.