eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strawczyn › Roboty budowlane przy drogach gminnych na terenie Gminy StrawczynOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STRAWCZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010790

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żeromskiego 16

1.5.2.) Miejscowość: Strawczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-067

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48413038002

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@strawczyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.strawczyn.4bip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane przy drogach gminnych na terenie Gminy Strawczyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d89ab694-95ae-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00540634

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00078827/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej w Oblęgorku, Gm. Strawczyn.

1.1.9 Rozbudowa drogi gminnej ul. Strażackiej w msc. Promnik, Gm. Strawczyn

1.1.15 Remont drogi gminnej ul. Klonowej w msc. Chełmce, Gmina Strawczyn

1.1.16 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korczyn – Kopaniny, Gmina Strawczyn

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferty należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w postaci elektronicznej, podpisanej podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 1.W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: elektronicznie na adres e mail:gmina@strawczyn.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://strawczyn.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja” Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zdnia23grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U.z2020 r. poz.2415).2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu (godziny pracy Zamawiającego: 7:30-15:30 w dni robocze).Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału; 1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gmina Strawczyn; https://strawczyn.ezamawiajacy.pl,lub https://oneplace.marketplanet.pl 2) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 3)Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki„Korespondencja”.7. Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2019r.)-zwane dalej „Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako: 1)dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem II ust. 4 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem II ust. 4 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIRP.ZP.271.1.33.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1. „Remont drogi gminnej nr 388083T w msc. Chełmce ul. Klonowa”

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej nr 388083T w miejscowości Chełmce ul. Klonowa zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 1429, 1428 obręb Chełmce.

Założenia:
klasa drogi: D - dojazdowe
kategoria ruchu: KR1
długość odcinka: 422m
szerokość jezdni zgodna z istniejącym śladem: 4,0m
szerokość poboczy zmienna: 0,5m
liczba jezdni: 1
liczba pasów ruchu: 2

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie remontu drogi poprzez:
· oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
· wykonanie podlewu pod geokompozyt z emulsji asfaltowej,
· ułożenie geokompozytu,
· wykonanie warstwy wyrównawczej grub. 6cm,
· wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4cm,
· wykonanie remontu zjazdów z kruszywa oraz zjazdów bitumicznych,
· regulację wysokościową zjazdów z kostki betonowej,
· wykonanie (remont) poboczy z kruszywa po stronie prawej i lewej o szer. 0,5m grub. 15cm.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryteriach:
„ Cena ofertowa brutto” – C
„Okres gwarancji ” – D
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
Maksymalny oceniany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 36 miesięcy zostaną odrzucone.
Oferty z okresem gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy otrzymają maksymalną liczbę punktów w kryterium „OKRES GWARANCJI”,
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium „OKRES GWARANCJI”
36 m-cy – 0,00 pkt
48 m-cy – 20,00 pkt
60 m-cy - 40,00 pkt
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36 miesięcy.
Informację należy wskazać w formularzu ofertowym.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korczyn – Kopaniny, Gmina Strawczyn”

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnętrznej na długości ok. 313 m w msc. Korczyn.

Założenia:
klasa drogi: D - dojazdowe
kategoria ruchu: KR1
długość odcinka: 313,40 m
szerokość jezdni : 4,50 m
szerokość pasa ruchu: 2,25 m
szerokość poboczy zmienna: 0,75m
liczba jezdni: 1
liczba pasów ruchu: 2

Konstrukcja wzmocnienia jezdni:
10 cm – warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm,
6 cm – warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej,
4 cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Konstrukcja na poszerzenie jezdni:
10 cm – warstwa piasku średnioziarnistego stabilizowanego cementem Rm= 1,5 MPa,
15 cm – podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm,
10 cm – warstwa wzmacniająca kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm,
6 cm – warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej,
4 cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Pobocza drogi o szer. 0,75 m zostaną umocnione warstwą o grubości 12 cm z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie.

Zakres zamówienia obejmuje:
• Poszerzenie istniejącej jezdni z kruszywa,
• Wzmocnienie istniejącej jezdni warstwą kruszywa kamiennego,
• Wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej,
• Wzmocnienie poboczy kruszywem kamiennym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryteriach:
„ Cena ofertowa brutto” – C
„Okres gwarancji ” – D
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
Maksymalny oceniany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 36 miesięcy zostaną odrzucone.
Oferty z okresem gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy otrzymają maksymalną liczbę punktów w kryterium „OKRES GWARANCJI”,
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium „OKRES GWARANCJI”
36 m-cy – 0,00 pkt
48 m-cy – 20,00 pkt
60 m-cy - 40,00 pkt
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36 miesięcy.
Informację należy wskazać w formularzu ofertowym.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej w Oblęgorku, gm. Strawczyn”

Przedmiotem inwestycji jest budowa i rozbudowa drogi gminnej na długości od km 0+007,5 do km 0+588,5m o szer. 5,0m wraz z obustronnymi poboczami szer. 0,75m. Droga gminna nr 318111T jest powiązana z drogą powiatową nr 1392T (stary numer 0487T, klasy technicznej Z -zbiorcza) oraz z drogą gminna ul. Leśne Łąki.

Parametry drogi gminnej:
• Kategoria : gminna Nr 318111T
• Klasa drogi: D - dojazdowa
• Kategoria ruchu: KR 1
• Prędkość projektowa: Vp =30 km/h
• Odwodnienie pasa drogowego poprzez projektowane rowy przydrożne
• Przekrój drogi szlakowy(drogowy),
• Spadek poprzeczny jezdni daszkowy o spadkach 2,0% lub jednostronny 2%,
• Łuk w planie promieniu R=30m
• Poszerzenie jezdni na łuku w planie do szer. 7,0m.

Rozbudowa drogi obejmuje:
− budowa i rozbudowa drogi gminnej na długości od km 0+007,5 do km 0+588,5m o szer. 5,0m wraz z obustronnymi poboczami szer. 0,75m,
− budowa i przebudowa odwodnienia drogi w postaci spływu powierzchniowego do projektowanych rowów ziemnych przydrożnych, których odbiornikiem jest ciek wodny Olszówka,
− przebudowa lub budowa zjazdów indywidualnych
− rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu
− wycinkę drzew i krzewów

Odwodnienie drogi gminnej należy wykonać za pomocą zespołu urządzeń wodnych rowu lewego oraz rowu prawego:
➢ rów,
➢ przepusty na rowie pod zjazdami,
➢ włączenie rowów poprzez rurociągi do przepustu,
➢ przepust na Cieku Olszówka.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232452-5 - Roboty odwadniające

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262310-7 - Zbrojenie

45262300-4 - Betonowanie

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryteriach:
„ Cena ofertowa brutto” – C
„Okres gwarancji ” – D
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
Maksymalny oceniany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 36 miesięcy zostaną odrzucone.
Oferty z okresem gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy otrzymają maksymalną liczbę punktów w kryterium „OKRES GWARANCJI”,
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium „OKRES GWARANCJI”
36 m-cy – 0,00 pkt
48 m-cy – 20,00 pkt
60 m-cy - 40,00 pkt
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36 miesięcy.
Informację należy wskazać w formularzu ofertowym.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4. „Rozbudowa drogi gminnej nr 388096T w msc. Promnik ul. Strażacka”

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 388096T w msc. Promnik w gminie Strawczyn.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej klasy D – dojazdowej na długości 440,00mb.
Budowana droga posiadać będzie następujące podstawowe parametry techniczne:
– klasa techniczna drogi : D – Dojazdowa
– kategoria drogi : G - Gminna
– przekrój poprzeczny: Półuliczny
– obciążenie ruchem: KR2
– ilość jezdni: 1
– szerokość jezdni: 4,5m
– ilość pasów ruchu: 2
– szerokość pasa ruchu: 2,25m (konieczność zastosowania elementów uspokajających ruch – próg zwalniający w km 0+100)
– nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
– spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2%
– szerokość chodnika: 2,00m (szerokość nie uwzględnia krawężnika i obrzeża)
– nawierzchnia chodnika: kostka betonowa
– spadek poprzeczny chodnika: 2%
– szerokość poboczy: 0,75m (jednostronne)
– nawierzchnia poboczy: kruszywo łamane
– spadek poprzeczny poboczy: 8%
– prędkość projektowa: Vp = 40km/h

Technologia konstrukcji nawierzchni:
• jezdnia km 0+000 – 0+421:
- nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, gr. 4cm
- istniejąca konstrukcja jezdni po profilującym frezowaniu na śr. gr. 4cm
• poszerzenie jezdni w km 0+103-0+421 oraz jezdnia w km 0+421-0+440:
- nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, gr. 4cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 20cm
- podbudowa cementowa C1,5/2, gr. 30cm
- wyprofilowane i zagęszczone podłoże
• pobocza:
- nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 10cm
- wyprofilowane i zagęszczone podłoże
• zjazdy indywidualne:
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
- podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 20cm
- podbudowa cementowa C3/4, gr. 15cm
- wyprofilowane i zagęszczone podłoże
• chodnik:
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
- podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 15cm
- podbudowa cementowa C3/4, gr. 10cm
- wyprofilowane i zagęszczone podłoże

Elementy budowy drogi:
 Roboty przygotowawcze,
 Roboty ziemne – wykonanie wykopów i nasypów,
 Budowa lewostronnego chodnika dla pieszych,
 Budowa zjazdów indywidualnych,
 Budowa zjazdów publicznych,
 Budowa skrzyżowań z drogami gminnymi,
 Wykonanie kanalizacji deszczowej,
 Usunięcie kolizji z siecią elektryczną,
 Usunięcie kolizji z siecią wodociągową,
 Budowa kanału technologicznego,
 Oznakowanie drogi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryteriach:
„ Cena ofertowa brutto” – C
„Okres gwarancji ” – D
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
Maksymalny oceniany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 36 miesięcy zostaną odrzucone.
Oferty z okresem gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy otrzymają maksymalną liczbę punktów w kryterium „OKRES GWARANCJI”,
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium „OKRES GWARANCJI”
36 m-cy – 0,00 pkt
48 m-cy – 20,00 pkt
60 m-cy - 40,00 pkt
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36 miesięcy.
Informację należy wskazać w formularzu ofertowym.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie stawia warunku
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie stawia warunku
3) Sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
- Zamawiający nie stawia warunku
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Potencjał techniczny: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
Dotyczy części 1. - minimum jedną robotę w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu dróg publicznych o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto (w ramach jednego zamówienia)

Dotyczy części 2. - minimum jedną robotę w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu dróg publicznych o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto (w ramach jednego zamówienia)

Dotyczy części 3. - minimum jedną robotę w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu dróg publicznych o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto (w ramach jednego zamówienia)

Dotyczy części 4. - minimum jedną robotę w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/remontu dróg publicznych o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto (w ramach jednego zamówienia)

b) Potencjał kadrowy: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi kandydata na stanowisko wymienione poniżej:

Dotyczy części 1, 2, 3, 4 - Kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do pełnienia tej funkcji oraz posiadający doświadczenie polegające na kierowaniu robotami na min. 1 (od rozpoczęcia do zakończenia) budowie/przebudowie/rozbudowie/remoncie dróg.

Dotyczy części 3 i 4.

- kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania budowami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz minimum roczne doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót,

- kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania budowami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz minimum roczne doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót,


Do wykazu osób w stosunku do kierownika/ów budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ;
- Zamawiający w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej (1-2).
8. Dokumenty podmiotów zagranicznych
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7:
a) ppkt 1 - zamiast Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma sobą, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
4) Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium.
5) Dokumenty te są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – załącznik nr 4 „Wykaz robót budowlanych”, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty
b) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 „Wykaz osób

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8. Na ofertę składają się wypełnione i podpisane dokumenty:
1) Formularz oferty sporządzony według wzoru – załącznik nr 1 do SWZ podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru załącznik nr 2 do SWZ - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3) Jeżeli dotyczy - Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby sporządzone według wzoru załącznik nr 2a do SWZ - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru oraz jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo (w przypadku, w którym ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy), podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
5) Jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy Wykonawcy lub Wykonawców składających ofertę wspólnie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy lub mocodawców;
6) Jeżeli dotyczy – oświadczenie, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pełnomocnika;
7) Jeżeli dotyczy – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasoby;
8) Dowód wpłaty wadium
9. Oferta musi zostać złożona wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w sposób opisany w rozdziale X SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium w wysokości
Dla części 1. - 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
Dla części 2. - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
Dla części 3. - 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)
Dla części 4. - 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

w formie przewidzianej ustawą Pzp.

2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu;
2)gwarancjach bankowych;
3)gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn Nr 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002
z dopiskiem „Wadium – Roboty budowlane przy drogach gminnych, część………

znak sprawy: RIRP.ZP.271.1.33.2023”

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy wykazują spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z ppkt. 2;
2) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://strawczyn.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-29 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1)niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.