eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stara Kornica › Przebudowa drogi gminnej nr 200621W w miejscowości Szpaki-Kolonia, Gmina Stara KornicaOgłoszenie z dnia 2023-12-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 200621W w miejscowości Szpaki-Kolonia, Gmina Stara Kornica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STARA KORNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237724

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 191

1.5.2.) Miejscowość: Stara Kornica

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-205

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kornica.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kornica.org

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej nr 200621W w miejscowości Szpaki-Kolonia, Gmina Stara Kornica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4bb383bd-5c57-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00540614

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027428/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa drogi gminnej nr 200621W w miejscowości Szpaki-Kolonia, Gmina Stara Kornica

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4bb383bd-5c57-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegóły zawiera rozdział 15 SWZ -Informacje o sposobie komunikowania się

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stara Kornica
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@kpl.net.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 PZP.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BUZ.271.22.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 200621W w miejscowości Szpaki-Kolonia, Gmina Stara Kornica”
Zamawiający oświadcza, iż Zamówienie jest dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
Inwestycja na ma celu podniesienie parametrów jakościowych i technicznych infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej nr 200621W w miejscowości Szpaki-Kolonia
Zakres zamówienia obejmuje:
a) ETAP I:
opracowanie kompletnej Dokumentacji Projektowej (wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych dla realizacji robót budowlanych i użytkowania uzgodnień, pozwoleń, opinii i decyzji organów administracyjnych będących przedmiotem niniejszej umowy – w szczególności ( jeżeli dotyczy) łączenie z pozwoleniem wodno-prawnym, decyzją środowiskową, decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zezwoleniami na usunięcie drzew lub krzewów, warunki techniczne na przyłącza, warunki techniczne drogowe na zjazd, pozwolenie na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, pokrycie kosztów zajęcia pasa drogowego, nadzoru archeologicznego, obsługi geodezyjnej, odszkodowań za zniszczone uprawy polowe, a także ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót niewymagających pozwolenia na budowę (uzyskane bez sprzeciwu) w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy w formie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, wraz z przedmiarem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, informacją bioz oraz kosztorysem wykonawczym w zakresie wynikającym z:
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454);
-Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r. poz. 1679);
b) ETAP II:
wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji, o której mowa w ust. 6.4, pkt. a) SWZ w zakresie ustalonym przez Wykonawcę z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym w terminie do 28 czerwca 2023r. w zakresie wynikającym z Programu Funkcjonalno – Użytkowego (zwanego dalej „PFU”), obejmujących m.in.:
- wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
- wycinkę drzew i krzewów z pasa drogowego kolidujących z inwestycją
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości od 4,5 m do 5,0 m ( w zależności od szerokości pasa drogowego),
- wykonanie pełnowymiarowej konstrukcji na poszerzeniu
- wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- wykonanie zjazdów - jeżeli dotyczy
- wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm szerokości 0,75 m
- wykonanie odwodnienia korpusu drogowego - jeżeli dotyczy
- wykonanie oznakowania pionowego
- inne wymagane niezbędne do wykonania prac
- ustawienie znaków pionowych.
- obsługę geodezyjną inwestycji,
Wyżej wymieniony zakres rzeczowy może odbiegać od faktycznego zapotrzebowania a oferent musi we własnym zakresie dokonać kalkulacji ilościowej wszystkich robót, materiałów, sprzętu, urządzeń na podstawie PFU lub SWZ lub wizji lokalnej. Nie dopuszcza się żądania przez wykonawcę dodatkowej zapłaty w przypadku gdy realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga zastosowania, użycia, zamontowania urządzeń, elementów nie przewidzianych lub nie przedstawionych w dokumentacji projektowej lub przedmiarach lub SWZ a niezbędnych dla prawidłowego działania przedmiotu inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem
Zamawiający, zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy PZP szczegółowo opisuje przedmiot zamówienia i sposób wykonania zadania w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (dalej: PFU), który w formacie PDF stanowi załączniki nr 1a, do SWZ. Informację dot. zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego zawiera Załącznik nr 4 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

45000000-7 - Roboty budowlane

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111250-5 - Badanie gruntu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dokonuje się oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 226 PZP) oraz kryterium oceny formalnej ofert opisanych w SWZ:
1) Oferty niespełniające wymagań określonych w PZP i SWZ zostaną odrzucone.
2) Rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu zgodnie z PZP i SWZ.
Oferty oceniane będą zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 18.4 - 18.6 SWZ.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą sumą punktów przyznanych według zasad.:
1) „Łączna cena ofertowa brutto(z podatkiem VAT) ” – C;
2) „Okres gwarancji”- G
Szczegółowy opis sposobu oceny ofert zawiera rozdział 18 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawiera rozdział 9 SWZ -Warunki udziału w postępowaniu

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP oraz wskazanym w IPU. Zmiana umowy wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Szczegółowy zawiera rozdział 21 SWZ- Istotne dla stron postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-01-03 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia , która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-01-03 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.