eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białogard › Świadczenie usług opiekuńczych: Zad.1: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w roku 2024. Zad.2: Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych w mieszkaniu wytchnieniowym w 2024r.Ogłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług opiekuńczych:
Zad.1: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w roku 2024.
Zad.2: Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych w mieszkaniu wytchnieniowym w 2024r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003801491

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krótka 1

1.5.2.) Miejscowość: Białogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 94 357 96 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mops@bialogard.info

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.bialogard.info

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług opiekuńczych:
Zad.1: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w roku 2024.
Zad.2: Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych w mieszkaniu wytchnieniowym w 2024r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-385d1600-959e-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00540555

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065272/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług opiekuńczych z podziałem na 2 zadania w roku 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-385d1600-959e-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-385d1600-959e-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej,
w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane
w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym
i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.
W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
8. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie
e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia
Pozostałe informacje znajdują się w rozdziale XVI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Białogardzie , ul. Krótka 1, kod pocztowy 78-200, e-mail: mops@bialogard.info, tel. 94 3579 600.
2) Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: adres e-mail: iodmops@bialogard.info.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług opiekuńczych
z podziałem na dwa zadania: zadanie 1 – świadczenie usług w miejscu zamieszkania w roku 2024
w Białogardzie, zadanie 2 – świadczenie całodobowych usług opiekuńczych w mieszkaniu wytchnieniowym w roku 2024.” SAO.271.4.3.2023, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białogardzie przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie , w tym operator pocztowy, firmy serwisujące programy komputerowe, instytucje finansowe.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów zgodnie
z przepisami prawa w tym instrukcja kancelaryjną i ustawą Pzp (10 lat).
7) Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są przetwarzane w formie profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SAO.271.4.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 415461,84 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację 4076 godzin usług w dni robocze – od poniedziałku do piątku i 600 godz. w soboty, w dni wolne od pracy i święta. Podany wymiar godzinowy został określony szacunkowo. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby godzin usług w trakcie realizacji zamówienia, zgodnie z wymiarem godzinowym, określonym decyzją administracyjną.
Zmiana liczby godzin usług może nastąpić w szczególności, w przypadku:
 zmiany liczby godzin w decyzji administracyjnej, np. w związku ze zmianą stanu zdrowia danego podopiecznego, poprzez zwiększenie lub zmniejszenie liczby godzin usług świadczonych w dni robocze lub/i w dni wolne od pracy i święta,
 uchylenia decyzji przyznającej prawo do usług opiekuńczych,
 nieobecności podopiecznego (pobyty w szpitalach, rehabilitacja, wyjazd do rodziny),
 zmiany decyzji co do terminu świadczenia usług opiekuńczych na wniosek podopiecznego

4.2.5.) Wartość części: 175205,04 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena oferty musi zawierać wszystkie elementy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca w załączniku nr 2 a-b do SWZ (formularz ofertowy) wskaże cenę oferty.
3. Obliczona przez Wykonawcę cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
5. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający.
6. Zgodnie z art. 43 pkt 23 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.
z 2022 r. poz. 931 ze zm.) usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania przez podmioty inne niż wymienione w pkt 22 ustawy, oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana – są zwolnione od tego podatku.
7. Dla porównania ofert Zamawiający przeliczy cenę każdej oferty wyrażoną w walucie innej niż polska stosując średni kurs NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych.
Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach obliczona zostanie w następujący sposób:

1.1 Kryterium – cena (C) – waga 60%:
Punktacja w kryterium „cena”, obliczona zostanie według wzoru:

C=Cn/Co * 60 pkt

C – Ilość punktów uzyskanych w kryterium ceny
Cn – cena najniższa spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Co – cena oferty ocenianej
60 pkt – maksymalna ilość punktów w kryterium ceny

1.2 Kryterium – Doświadczenie personelu świadczącego usługi (D) - waga 40%
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:
W zadaniu 1 :
Za wykazanie co najmniej 3 osób, które mają udokumentowane minimum 4 letnie doświadczenie
w zakresie świadczenia usług opiekuńczych – 20 pkt;
Za wykazanie co najmniej 3 osób, które mają udokumentowane minimum 3 letnie doświadczenie
i ukończony Kurs:
- pierwszej pomocy przedmedycznej,
- w zakresie pomocy osobą starszym- 20 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych w mieszkaniu wytchnieniowym w Białogardzie dla osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację 6048 godzin usług przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu (ok. 504 h miesięczne). Podany wymiar godzinowy został określony szacunkowo. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby godzin usług w trakcie realizacji zamówienia. Świadczeniobiorcami będą mieszkańcy miasta Białogard.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 240256,80 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena oferty musi zawierać wszystkie elementy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca w załączniku nr 2 a-b do SWZ (formularz ofertowy) wskaże cenę oferty.
3. Obliczona przez Wykonawcę cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
5. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający.
6. Zgodnie z art. 43 pkt 23 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.
z 2022 r. poz. 931 ze zm.) usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania przez podmioty inne niż wymienione w pkt 22 ustawy, oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana – są zwolnione od tego podatku.
7. Dla porównania ofert Zamawiający przeliczy cenę każdej oferty wyrażoną w walucie innej niż polska stosując średni kurs NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych.
Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach obliczona zostanie w następujący sposób:

1.1 Kryterium – cena (C) – waga 60%:
Punktacja w kryterium „cena”, obliczona zostanie według wzoru:

C=Cn/Co * 60 pkt

C – Ilość punktów uzyskanych w kryterium ceny
Cn – cena najniższa spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Co – cena oferty ocenianej
60 pkt – maksymalna ilość punktów w kryterium ceny

1.2 Kryterium – Doświadczenie personelu świadczącego usługi (D) - waga 40%
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób:
W zadaniu 2 :
Za wykazanie co najmniej 2 osób, które mają udokumentowane minimum 4 letnie doświadczenie
w zakresie świadczenia usług opiekuńczych – 20 pkt;
Za wykazanie co najmniej 2 osób, które mają udokumentowane minimum 3 letnie doświadczenie
i ukończony Kurs:
- pierwszej pomocy przedmedycznej,
- w zakresie pomocy osobą starszym
- asystenta osoby z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi - 20 pkt;

Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę minimum 150.000,00 zł.
1.3 zdolności technicznej lub zawodowej:
Do zadania 1:
1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonuje lub wykonywał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na świadczeniu standardowych usług opiekuńczych na minimum 6000 godzin rocznie.
2) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
- minimum 6 osobami, które będą wykonywać usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania :
 posiadającymi minimum 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług opiekuńczych, udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lub świadectwem pracy;
 legitymującymi się wykształceniem co najmniej zawodowym;
 posługującymi się językiem polskim;
 posiadającymi ukończone szkolenie w zakresie opieki nad osobami starszymi;
 posiadającymi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 posiadającymi zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy jako osoba świadcząca usługi;
 posiadającymi psychiczne i fizyczne predyspozycje do wykonywania usług opiekuńczych.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek. Wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w zakresie niepodlegania wykluczenia z postępowania. Zamawiający dokona oceny braku podstaw wykluczenia na podstawie oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia środków dowodowych, o których mowa w niniejszym Rozdziale.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 2, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie
w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, dotyczy usług,
w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
5. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
6. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie
z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty – wzór stanowi Załącznik nr 2 a-b do SWZ;
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
3) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy);
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, które składa Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp, wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy);
5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.:
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych
z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na:
a) zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamówienia w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 9.
b) zmianie osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SWZ. W przypadku osoby, której doświadczenie było premiowane w ramach kryterium oceny ofert, wskazana osoba musi legitymować się doświadczeniem nie mniejszym, niż osoba wskazana w Formularzu ofertowym.
c) Zmianie podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie zachodzą wobec podwykonawcy podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
d) Rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Nie stanowi zmiany umowy: zmiana danych osób wyznaczonych do wykonywania czynności administracyjnych związanych z realizacją umowy, zmiana danych teleadresowych, zmiana formy prawnej stron umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć za posrednictwem Platformy e- zamówienia, która jest dostępna pod adresem:https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.