eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Dostawa wyposażenia do pracowni pojazdów silnikowych(panele dydakt.),w ramach proj."Podnoszenie umiejęt.,organiz. zajęć i współpracę z pracodawcami, doposażenie pracow. przedm. szkół zawod.w G-dzu".



Ogłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia do pracowni pojazdów silnikowych(panele dydakt.),w ramach proj.„Podnoszenie umiejęt.,organiz. zajęć i współpracę z pracodawcami, doposażenie pracow. przedm. szkół zawod.w G-dzu”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA - MIASTO GRUDZIĄDZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118833

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 0564510466

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.grudziadz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grudziadz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia do pracowni pojazdów silnikowych(panele dydakt.),w ramach proj.„Podnoszenie umiejęt.,organiz. zajęć i współpracę z pracodawcami, doposażenie pracow. przedm. szkół zawod.w G-dzu”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d690050-95b0-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00540478

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046861/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.17 Dostawa wypos. do pracowni pojazdów silnikowych(...), w ramach real. proj.Podnoszenie umiejęt. poprzez organ. dodat. zajęć i współp. z pracod. oraz doposaż. pracowni przedm. szkół zawod. w Grudziądzu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiotowe zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, za pomocą platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, jak i przy składaniu oferty, Wykonawca winien posługiwać się nazwą i numerem
sprawy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zamawiający informuje, iż w zakresie pytań dotyczących funkcjonowania platformy zakupowej należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem 22 10 10 202, cwk@platformazakupowa.pl
2.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45- instrukcje3.Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisanezostały w regulaminie platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin4.Zamawiający określa minimalnewymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich
nowsze wersje,3)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10
0.,4)włączona obsługa JavaScript,5)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików
.pdf,6)platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,7)oznaczenie czasu odbioru danych
przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar,8)maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to
maksymalnie 500 MB. 5.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania:1)akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,2)zapoznał i stosuje się do instrukcji składania ofert/wniosków dostępne pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view6.Ofertę, oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, str. 1; z późniejszymi sprostowaniami: Dz. Urz. UE L z 2018 r.
Nr 127, str. 2; Dz. Urz. UE L z 2021 r. Nr 74, str. 35) – zwanego dalej, jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa
danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych: 1. Administratorem Państwa danych osobowych
przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu jest Prezydent Grudziądza, z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowa 1.
Kontaktować się z administratorem można w następujący sposób: a) listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, b) telefonicznie:
+48 56 45 10 200, c) e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@um.grudziadz.pl. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych e-mail: p.mazur@um.grudziadz.pl oraz pisemnie na adres wskazany na
stronie http://bip.grudziadz.pl/strony/16801.dhtml. 3.Przekazane przez Państwa dane osobowe w zakresie danych dotyczących osób
reprezentujących Państwa firmę lub zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przetwarzane będą w celu wyłonienia
wykonawcy na wykonanie dostaw, usług i robót budowlanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 1605), a następnie dane te będziemy przechowywać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji
dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 4. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano wyboru Wykonawcy i podpisano z nim umowę na prowadzenie robót. 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii oraz prawo
ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa) oraz ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
możliwość skorzystania z tego prawa oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 7. Przysługuje Państwu również
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. a) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO), b) adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, c) telefon: 22 531 03 00. 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe,
ponieważ niepodanie tych danych spowoduje odrzucenie złożonej przez Państwa oferty. 9. Pani/Pana dane są pozyskane od
Państwa i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także nie będą poddawane procesowi profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ED.042.02.98.2019

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni pojazdów silnikowych w ilościach i w asortymencie szczegółowo określonym w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający wymaga, aby dane podane przez Wykonawcę, w załączniku nr 2.1. do SWZ – Formularz ofertowy – część szczegółowa, jednoznacznie i precyzyjnie wskazywały przedmiot zamówienia. Podane dane muszą pozwolić Zamawiającemu na jednoznaczną identyfikację przedmiotu zamówienia w zakresie konfiguracji zgodnej z wymaganiami Zamawiającego za pomocą ogólnie dostępnych sposobów (np. strona internetowa producenta) w celu sprawdzenia poprawności jego parametrów z wymaganiami SWZ. W przypadku gdy podany przez Wykonawcę model czy nazwa przedmiotu zamówienia nie obrazują w pełni spełnienia wymagań Zamawiającego należy wskazać dane techniczne w zakresie konfiguracji.
3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach przewyższających wymagania Zamawiającego, o współczesnych wymaganiach technologicznych, spełniającego co najmniej wymagania minimalne określone w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia i nie gorszego w zakresie jakości i uwarunkowań technicznych, przy zachowaniu jego odpowiedniej funkcjonalności i przeznaczenia.
4. Zamawiający ustala minimalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia na 24 miesiące, a maksymalny na 60 miesięcy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin gwarancji”.
5. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty został we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 43800000-1 - Urządzenia warsztatowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawca uzyska łącznie liczbę punktów (Pł – punktacja łączna) za kryterium ceny i termin gwarancji: Pł = Cn + Tg
2. Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, obliczoną wg wzoru w ust. 1, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
4. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie następującym:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
2) wystąpienia siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony niniejszej umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałych na skutek działania siły wyższej;
3) zmiany przedmiotu umowy na przedmiot umowy o równych lub wyższych parametrach przy zachowaniu cen wskazanych w umowie pod warunkiem, że Wykonawca wystąpi z takim wnioskiem do Zamawiającego i wykaże, że wystąpiły okoliczności od niego niezależne, których – działając z należytą starannością – nie mógł przewidzieć, a nowo proponowany przedmiot umowy spełnia wymagania Zamawiającego.
2. Dokonanie powyżej wskazanych zmian, wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz (strona internetowa prowadzonego postępowania).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin gwarancji należy podać wyłącznie w pełnych miesiącach.
Zamawiający ustalił minimalny termin gwarancji na 24 miesiące, a maksymalny
na 60 miesięcy. Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu gwarancji poniżej ustalonego minimum lub powyżej ustalonego maksimum lub brak terminu w ofercie, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.