eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Usługa polegająca na okresowych przeglądach instalacji i urządzeń wentylacji, klimatyzacji, wymiennikowni ciepła w obiektach Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów i budynku biurowym (...)Ogłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa polegająca na okresowych przeglądach instalacji i urządzeń wentylacji, klimatyzacji, wymiennikowni ciepła w obiektach Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów i budynku biurowym (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krakowski Holding Komunalny S. A. w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351118089

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Brożka

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-347

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@khk.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://khk.krakow.pl/pl/bip/ogloszenia-i-przetargi/zamowienia-publiczne/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa polegająca na okresowych przeglądach instalacji i urządzeń wentylacji, klimatyzacji, wymiennikowni ciepła w obiektach Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów i budynku biurowym (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67909820-959c-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00540464

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-67909820-959c-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 14.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy, o której mowa w pkt. 1.2 SWZ.
14.2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
14.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
14.4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
14.13. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z PZP lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
14.14. Zamawiający zwraca uwagę, że podpis odręczny nie jest podpisem osobistym w myśl przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 816 z późn. zm.).
14.15. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
14.16. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
14.17. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
14.18. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
14.19. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
14.20. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@khk.krakow.pl (nie dotyczy składania ofert).
14.21. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Paweł Urbańczyk i Elżbieta Kurek.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 26.1. Zamawiający informuje, że:
26.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający.
26.1.2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@khk.krakow.pl, tel.: 12 269 15 05.
26.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
26.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 PZP oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;
26.1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164
z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
26.1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
26.1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
26.1.8. posiada Pani/Pan:
26.1.8.1. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
26.1.8.2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)
26.1.8.3. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
26.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
26.1.9. nie przysługuje Pani/Panu:
26.1.9.1. prawo do usunięcia danych osobowych;
26.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych;
26.1.9.3. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym.
26.2. Ponadto Zamawiający informuje, iż:
26.2.1. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
26.2.2. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KZP-271-TP-23/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na okresowych przeglądach instalacji i urządzeń wentylacji, klimatyzacji, wymiennikowni ciepła w obiektach Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów i budynku biurowym przy ul. Brożka 3.
3.2. Zadaniem wykonawcy będzie:
3.2.1. wykonanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz oceny technicznej wszystkich urządzeń, szaf sterowniczych itp. będących częściami składowymi instalacji ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz systemów klimatyzacji urządzeń technologicznych.
3.2.2. W ramach przeglądu należy wykonać wszystkie czynności kontrolne, konserwacyjne i czyszcząco - dezynfekujące wynikające z pkt. 5 Instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji obiektu Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie, załączniki nr 2, 4, 6 do OPZ oraz korekty nastaw do parametrów wymaganych przez Zamawiającego, a także w urządzeniach zamontowanych w pomieszczeniach biurowych przy ul. Brożka 3 Korekty nastaw systemów mają na celu zoptymalizowanie procesów oczyszczania, podgrzewania, chłodzenia powietrza doprowadzanego do poszczególnych stref i pomieszczeń zakładu. Po dokonaniu przeglądu, czyszczenia urządzeń , szaf sterowniczych central wentylacyjnych (wymiana filtrów wentylatorów szaf) i/lub filtrów, dezynfekcji jednostek wewnętrznych, kanałów wywiewnych, wymiany jednorazowych wkładów filtracyjnych, uzupełnienia czynników roboczych, korekt nastaw. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołów z przeglądów z wykazaniem ewentualnych usterek, błędów w działaniu, braku wymaganych parametrów itp., dokonania wpisów w bazie pn.: Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CROUiSOP), w której to Krakowski Holding Komunalny S.A. jest zarejestrowana.
3.2.3. usuwanie ewentualnych usterek, napraw lub wymiany urządzeń nie objętych gwarancją dostawcy/producenta.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50510000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych

50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

50721000-5 - Obsługa instalacji grzewczych

50712000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

50532000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie podlegają nieodrzucone oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

11.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:
11.1.1. spełnia warunki dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, tj.: Zamawiający nie precyzuje;
11.1.2. spełnia warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
tj.: Zamawiający nie precyzuje;
11.1.3. spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: Zamawiający nie precyzuje;
11.1.4. spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
11.1.4.1. posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, przez które zamawiający rozumie:
11.1.4.1.1. wykonanie co najmniej 3 usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), których przedmiotem były usługi konserwacji w okresie min. 1 roku o wartości min. 100 000,00 zł w zakresie konserwacji systemów wentylacji, klimatyzacji i przygotowania ciepła technologicznego w budynkach użyteczności publicznej lub przemysłowych wyposażonych w ww. urządzenia i instalacje o kubaturze co najmniej 300 000 m3,
11.1.4.2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają co najmniej następujące kwalifikacje:
11.1.4.2.1. jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-1 w punktach: 2, 5, 10 – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Prac i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.);
11.1.4.2.2. jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne SEP w grupie G-2 w punktach: 2, 5, 6, 7, 10 – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Prac i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.);
11.1.4.2.3. jedną osobą upoważnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia, określone ustawą - Prawo Budowlane;
11.1.4.2.4. jedną osobą posiadającą certyfikat, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065 z późn. zm.);
11.1.4.2.5. jedną osobą posiadającą kwalifikacje UDT do obsługi podestów ruchomych przejezdnych – Załącznik nr 3, Tabela nr 1 (punkt 7) Urządzenia techniczne, przy obsłudze których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym, oraz okresy ważności zaświadczeń Kwalifikacyjnych – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużenia okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 667).
UWAGA: Ta sama osoba może spełniać wszystkie powyższe warunki.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Brak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 12.3.1 wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 11.1.4.1 SWZ.
12.3.2 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w zakresie potwierdzającym spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 11.1.4.2. SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

13.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania:
13.1.1. certyfikatu, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065 z późn. zm.).
13.2. UWAGA: PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ.
13.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie jednokrotnie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
13.4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

13.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania:
13.1.1. certyfikatu, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065 z późn. zm.).
13.2. UWAGA: PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ.
13.3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie jednokrotnie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
13.4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

12.1. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
12.1.1. Dokumenty, z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (przynajmniej do złożenia oferty) – np. odpis z KRS lub CEIDG (o ile dotyczy). Jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby.
12.1.2. Wypełniony formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.
12.1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w pkt. 10.1 oraz 11.1 SWZ.
12.1.3.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
12.1.3.2. Wzór oświadczenia do ewentualnego wykorzystania stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000,00 zł (osiem tysięcy złotych 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe zasady dotyczące wadium określa pkt. 16 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
11.2.1. Szczególny sposób spełniania przez takich Wykonawców warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy.
11.2.2. Wykonawcy tacy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
11.2.3. Do Wykonawców takich stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy.
11.2.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień niniejszej Umowy.
2. Zamawiający, poza sytuacjami przewidzianymi w art. 455 ustawy PZP, dopuszcza zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1) terminu realizacji przedmiotu Umowy z powodu siły wyższej lub działań osób trzecich uniemożliwiających realizację przedmiotu Umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron – o czasu równy okresowi,
w którym nie było możliwe prowadzenie prac związanych z przedmiotem Umowy;
2) w przypadku uchwalenia lub zmiany obowiązujących przepisów, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia Umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian do Umowy w zakresie koniecznym do uzyskania zgodności realizacji przedmiotu Umowy z obowiązującym stanem prawnym;
3. Ponadto Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 2207);
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 46)
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Pozostałe zapisy dotyczące zmiany umowy zawiera załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-20 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dodatkowo, z postępowania wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (DZ. U. poz. 835).

3.4. UWAGA: WYMOGI DOTYCZĄCE ZACHOWANIA POUFNOŚCI
3.4.1. Działając na podstawie art. 133 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega, że załączniki nr 1-10 do opisu przedmiotu zamówienia ma charakter poufny a Wykonawcy, którzy uzyskają do niej dostęp zobowiązani są do jej nierozpowszechniania i niewykorzystywania do celów innych niż przygotowanie oferty i ewentualna realizacja niniejszego zamówienia, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej. Dokumentacja te nie jest i nie będzie zamieszczona publicznie na stronie internetowej Zamawiającego.
3.4.2. Podstawą udostępnienia szczegółowej dokumentacji jest złożenie „Wniosku o udostępnienie informacji niejawnej” – załącznik nr 5 do SWZ, który musi być sporządzony w języku polskim. Wniosek może być przesłany również w wersji elektronicznej (e-mail).
3.5. Miejsce realizacji umowy: Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie ul. Jerzego Giedroycia 23 oraz Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie ul. Jana Brożka 3.

Przed złożeniem oferty Zamawiający przewiduje obowiązkową wizję lokalną przedstawiciela Wykonawcy zgłoszoną poprzez platformę (o której mowa w pkt. 1.2 SWZ) lub adres e-mail przetargi@khk.krakow.pl co najmniej 1 dzień przed terminem wizji lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 15.12.2023 r. o godz. 10:00 w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie i obejmować będzie jedynie zakres zamówienia znajdujący się w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

8.1. Zamówienie realizowane będzie w terminie luty 2024 r. – styczeń 2026 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.