eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej GórzeOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Zielona Góra - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000986923

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sulechowska 41

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-022

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 68 412 50 01

1.5.8.) Numer faksu: +48 68 412 50 09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mosir.zgora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.zgora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d5f8302-89ee-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00540450

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00079699/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2d5f8302-89ee-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, z zastrzeżeniem pkt 25 SWZ w zakresie składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/) za pośrednictwem Formularzy do komunikacji (w zakładce Formularze)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A.2300.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze (MOSiR) obejmującego pełnienie dozoru przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.4 do SWZ oraz w dokumentach, o których mowa w pkt 3.4. SWZ.
3. Lokalizację obiektów objętych przedmiotem zamówienia obrazuje załącznik nr I.4.1 do SWZ. Informacje na temat adresów obiektów i informacje dotyczące ilości osób, dni, godzin realizacji przedmiotu zamówienia zawiera Tabela rozliczeniowa zawarta w załączniku nr I.4.2. do SWZ.
4. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.
5. Zgodnie z art. 95 ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób realizujących bezpośrednio przedmiot umowy na terenie obiektów MOSiR, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), o ile czynności te nie będą wykonywane przez te osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Informacje na temat uprawnień kontrolnych oraz sankcji z tytułu niespełnienia ww. wymagań określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr I.5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 364 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji grupy alarmowo-interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, dotyczące:
1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej tj. posiadający uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 r. poz. 1995) i posiadający aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 r. poz. 1995).
Uwaga:
 Zgodnie z art. 118 ustawy pzp Wykonawca nie może w celu potwierdzenie spełniania warunku pkt 5.1.1. SWZ polegać na zdolnościach innych podmiotów.
 W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający uzna za spełniony niniejszy warunek, gdy co najmniej jeden współpartner posiada wymagane uprawnienia i zrealizuje usługę co najmniej w zakresie, do którego wymagane w pkt 5.1.1. SWZ uprawnienie jest wymagane.
2. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali usługi porównywalne z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia tj. co najmniej trzy zadania o minimalnej wartości 100.000,00 zł brutto każde w zakresie usług ochrony fizycznej osób i mienia, potwierdzone dowodami określającymi czy usługi te zostały wykonane należycie.
Uwaga:
1) Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości zadań celem uzyskania wymaganych warunków kwotowych, o których mowa w pkt 5.2.1. SWZ;
2) Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.2.1. SWZ również w przypadku, gdy:
a) doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i wartość usług od wymaganych w pkt 5.2.1. SWZ - Zamawiający wymaga, aby w wykazie usług (wg załącznika nr II.1 do SWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych usług spełniających wymagania pkt 5.2.1. SWZ, które Wykonawca wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań;
3) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie zdobyte w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.2.1. SWZ, gdy wymagany zakres usług został faktycznie wykonany przez Wykonawcę, a nie jego współpartnera lub współpartnerów - Zamawiający wymaga, aby w wykazie usług (wg załącznika nr II.1 do SWZ) podane zostały wyłącznie wartość i zakres usług, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył;
4) W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający uzna za spełniony niniejszy warunek, gdy współpartner, który posiada wymagane doświadczenie, wykona co najmniej zakres przedmiotu zamówienia określony w pkt 5.2.1. SWZ.
3. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. do realizacji zamówienia publicznego skierowanych zostanie przez Wykonawcę co najmniej siedmiu kwalifikowanych pracowników ochrony, którzy:
a) są wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji;
b) posiadają legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 r. poz. 1995);
c) będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
d) posiadają co najmniej roczne doświadczenie w ochronie fizycznej mienia.
Uwaga:
 przez doświadczenie osób, o których mowa w pkt 5.1.3 SWZ określone jako okres czasu (np. 2 lata) należy rozumieć łączny okres liczony jako suma okresów kalendarzowych, w których były zdobywane doświadczenie lub praktyka, przy czym przez 1 rok Zamawiający rozumie łącznie pełnych 12 miesięcy. Zamawiający nie dopuszcza sumowania okresów doświadczenia lub praktyki zdobywanych przy realizacji różnych zadań toczących się równolegle, w tym samym czasie;
 W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający uzna za spełniony niniejszy warunek gdy współpartner, który posiada wymaganą zdolność zawodową, wykona co najmniej zakres przedmiotu zamówienia wynikający z pkt 5.1.3. SWZ.
4. zdolności technicznej (w zakresie potencjału technicznego) umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości tj. w celu wykonania zamówienia publicznego dysponują:
a) rejestratorami systemu kontroli pracy - minimum 6 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę:
1) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr I.1 do SWZ;
2) wypełnione i podpisane oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu wg załącznika Nr I.2 do SWZ, z zachowaniem pkt 6.5 SWZ;
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentu w przypadku wskazania przez niego w pkt 1e) formularza oferty (wg załącznika nr I.1 do SWZ) danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych, z których możliwe jest uzyskanie tego dokumentu przez Zamawiającego;
4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, którego umocowanie nie wynika
z dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.3) SWZ;
5) pisemne zobowiązanie wg załącznika Nr I.2.A do SWZ lub inne dokumenty, o których mowa
w pkt 9.3. SWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, oraz
6) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania. Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentu
w przypadku wskazania przez niego w pkt 5 formularza oferty (wg załącznika nr I.1 do SWZ) danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych,
z których możliwe jest uzyskanie tego dokumentu przez Zamawiającego lub dokument, o którym mowa w pkt 6.1.3) SWZ określający zakres umocowania do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby
na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp, oraz
7) wypełnione i podpisane przez podmiot udostępniający zasoby oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu wg załącznika Nr I.2.B do SWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, z zachowaniem pkt 6.4 SWZ;
8) oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.3) SWZ wg załącznika Nr I.3 do SWZ, o ile ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie, oraz
9) dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.3) lub 6.1.4) SWZ określające zakres umocowania do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o ile ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie;
10) wypełniona Tabela rozliczeniowa zawarta w załączniku nr I.4.2. do SWZ.
6.2. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wg załącznika nr II.1 do SWZ, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, z zastrzeżeniem pkt 6.6. SWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.2. SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład np. konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:
1) współpartnerzy (zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
2) UWAGA:
a. w odniesieniu do warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o której mowa w pkt 5.1.1 SWZ, warunek jest spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie posiada wymagane uprawnienie i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane;
b. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, o których mowa w pkt 5.1.2 i 5.1.3. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych współpartnerów, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
3) zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenie (wg załącznika nr I.3 do SWZ), z którego treści wyraźnie będzie wynikać, z zachowaniem pkt 10.2) SWZ, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni współpartnerzy;
4) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów;
5) wszelka korespondencja dokonywana będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem);
6) wypełniając formularz oferty (załącznik Nr I.1 do SWZ), jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z dokumentami zamówienia (SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w niniejszym postępowaniu pod wskazanym w pkt 2.6. SWZ adresem strony internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Planowany termin wykonania zamówienia: 52 tygodnie od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 01.01.2024 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.