eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mielnik › BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MOSZCZONIE KRÓLEWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MOSZCZONIE KRÓLEWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIELNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piaskowa 38

1.5.2.) Miejscowość: Mielnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-307

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 856577003

1.5.8.) Numer faksu: 856577121

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@mielnik.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mielnik.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MOSZCZONIE KRÓLEWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-817f1a72-89e9-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00540442

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063140/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Moszczonie Królewskiej wraz z budową sieci kanalizacyjnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-817f1a72-89e9-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w tym składanie ofert odbywa się przy użyciu platformy http://ezamowienia.gov.pl
2) Wykonawca, który będzie ubiegał się o niniejsze zamówienie publiczne jest zobowiązany do założenia konta na w/w platformie.
3) Wykonawca dla pełnego korzystania z platformy powinien zweryfikować konto oraz nadać pełne uprawnienia dla użytkowników/osób uprawnionych po jego stronie do składania ofert.
4) Opis weryfikacji konta oraz nadawania uprawnień zawiera instrukcja użytkownika dostępna na stronie platformy w dziale FAQ https://ezamowienia.gov.pl/soz/faqs
oraz https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje-interaktywn_category/dla-wykonawcy/ .
Sposób przesyłania dokumentów i ich podpisywania opisany jest w instrukcjach znajdujących się na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ .
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie platformy w tym nieprawidłowe złożenie oferty przez Wykonawcę odmienne od stanu faktycznego popisanego w dokumentach zamówienia w tym SWZ oraz instrukcjach użytkownika.
6) Zamawiający dopuszcza składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ za pomocą poczty elektronicznej na adres przetargi@mielnik.com.pl lub poprzez http://ezamowienia.gov.pl . Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Na stronie tej także m.in. udostępniane będą zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem.
7) Zamawiający dopuszcza przesłanie wezwań do wyjaśnienia treści ofert; wyjaśnień rażąco niskiej ceny, uzupełnień dokumentów podmiotowych; wezwań odnośnie przedłużenia związania ofertą; informacji z otwarcia ofert i o wyborze oferty; lub wezwań do poprawy omyłek pisarskich i rachunkowych; zawiadomienia o unieważnieniu postępowania; zawiadomień o odrzuceniu ofert za pomocą przetargi@mielnik.com.pl lub poprzez http://ezamowienia.gov.pl .
8) Zamawiający dopuszcza aby odpowiedzi Wykonawcy w związku z wezwaniami lub zawiadomieniami opisanymi w pkt 7 odbywały się za pomocą przetargi@mielnik.com.pl lub poprzez http://ezamowienia.gov.pl .
9) Osobami po stronie Zamawiającego do kontaktu w kwestiach wyjaśnienia treści SWZ są Ewa Klimaszewska lub Tomasza Gorochowicz.
10) Zamawiający nie dopuszcza telefonicznego udzielania wyjaśnień.
11) Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w http://ezamowienia.gov.pl klikając wcześniej kafelek „Przegląd postępowania/konkursy”.
12) Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WÓJT GMINY MIELNIK,
UL. PIASKOWA 38, 17 – 307 MIELNIK
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.2.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

NAZWA: BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MOSZCZONIE KRÓLEWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ
4.1.1. Zamawiający nie podzielił zamówienia na oddzielne postępowania ze względu na specyfikę zaplanowanego zakresu robót. W ramach zamówienia całość zadania inwestycyjnego została przewidziana do udzielenie jednemu Wykonawcy. Ewentualny podział zamówienia na części spowodowałby nadmierne trudności techniczne oraz ryzyko nienależytego wykonania przedmiotowego zamówienia wskutek konieczności nakładania się etapów robót przez różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od tzw. progów UE, a dyrektywa posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie zamówień podlegających dyrektywie a więc zamówienia o wartości znacznie przewyższającej tzw. progi UE).
4.1.2. Zakres modernizacji obejmuje:
1) Wykonanie projektu budowlanego oraz projektów branżowych w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami wynikającymi z Prawa budowlanego.
2) Realizację robót budowlanych w oparciu o wykonany projekt budowalny, obejmujących m.in.:
a) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mielnik w miejscowości Moszczona Królewska. W ramach zadania zostanie zrealizowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami oraz rurociągiem tłocznym - łączną długość sieci kanalizacyjnej przewiduje się na 3050 m, oraz wykonanie oczyszczalni ścieków na ok. 200 osób.
Planowana do wykonania sieć kanalizacyjna grawitacyjna (z przyłączami) o długości około 2500 m zostanie wykonana z rur PP-b o średnicy 0,25m i 0,20m. Wykonanie kanałów sanitarnych projektuje się z rur i kształtek PP-b, SN8kN/m2 (kopolimer blokowy polipropylenu bez wypełniaczy mineralnych), trójwarstwowa, gładka ścianka zewnętrzna z możliwością podłączania przez system kształtek In-situ. Rury PP należy projektować z oznaczeniem wewnętrznym umożliwiającym sprawdzenie m.in. średnicy, materiału oraz producenta podczas przeprowadzania inspekcji kamerą. Sieć kanalizacyjna będzie przebiegać przez działki prywatne i istniejące ciągi komunikacyjne (wzdłuż poboczy drogowych i przejścia przez drogi). Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej do działek zabudowanych, na których nie są zlokalizowane główne kanały grawitacyjne. Należy zaprojektować odgałęzienia kanalizacyjne do tych działek i zakończyć studzienką inspekcyjną DN 425 mm zlokalizowaną do ok. 2,0m za granicą własności. Przepompownie ścieków w ilości 2 sz. P1 i P2 - będą zlokalizowane na 2 działkach znajdujących się w miejscowości Moszczona Królewska. Należy zaprojektować rurociąg tłoczny pomiędzy przepompowniami, który będzie przebiegał od P2 do P1- d 125mm PE RC – o długości około 550 m. Należy zaprojektować oczyszczalnię ścieków na działce 140/1 wraz z odprowadzeniem ścieków do rowu melioracyjnego znajdującego się na połączeniu działek 1259 i 291.
Planowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z umiejscawianiem przepompowni oraz oczyszczalni ścieków została przedstawiona w załączniku nr 1 do PFU.
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej;
c) przekazanie wybudowanego oświetlenia do użytkowania.
3) Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy: realizacja inwestycji ma za zadanie zapewnienie dostępu do powstałej infrastruktury wszystkim potencjalnym użytkownikom, obsługa oczyszczalni powinna być możliwa również przez osoby z dysfunkcjami ruchu.
4) Rozwiązania równoważne:
a) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w dokumentacji technicznej, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej. Zamawiający będzie dokonywał oceny zgodności i równoważności w uzgodnieniu z autorem dokumentacji technicznej.
b) Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, znajdują się określenia wskazujące znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawców produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. Użyte nazwy, typy, należy traktować jako rozwiązania przykładowe określające kryteria stosowane w celu oceny równoważności tj. standardy jakościowe, wygląd i parametry techniczne. Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakie muszą spełniać rozwiązania równoważne, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy wykorzystany w obliczeniach projektowych. Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w dokumentacji, pod warunkiem spełnienia kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności tj. zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Podane typy i właściwe im cechy mogą jedynie służyć dla lepszego doboru zamienników.
c) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie tj. materiały, urządzenia, dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania, określone w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego (tj. normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych), a ciężar udowodnienia równoważności w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.
d) Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp oferowane świadczenie nie musi być zgodne z wymaganymi normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których odnosi się opis przedmiotu zamówienia, ale wykonawca jest zobowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
e) Zamawiający, wszędzie tam gdzie opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp oraz wszędzie tam gdzie wymaga przestawienia określonego oznakowania dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może zastosować inne rozwiązanie (np. nowszą technologię), o ile jest w stanie zapewnić i wykazać jej równoważność w odniesieniu do wydajności i funkcjonalności oraz wymagań środowiskowych, aspektów dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i jakości.
f) Gdy opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany poprzez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp wówczas, zgodnie z art. 101 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca może powołać się na zgodność oferowanych świadczeń ze stosownymi normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami
i systemami referencji technicznych, jeżeli dotyczą one wymagań w zakresie wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZONEJ DO SWZ DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 8.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem oceny ofert został zawarty w Rozdziale XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przeprowadzone roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
4.1) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 2 000 000,00 brutto (słownie: dwa miliony złotych).
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości kilku realizacji o mniejszej wartości w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie danego zadania.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi spełnić w całości co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić przedmiot i wartość robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.
4.2) dysponuje osobami:
a) minimum jedną osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne oraz doświadczenie jako kierownik budowy dla minimum jednego zadania o wartości robót co najmniej 1.000.000,00 zł brutto;
Uwaga: Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 334), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjum), Zamawiający nie określa żadnego szczególnego sposobu spełniania przez takich wykonawców tego warunku udziału w postępowaniu. Warunek udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy łącznie a żaden z tych wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
b) minimum jedną osobą (kierownik robót elektrycznych) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia równoważne.
Uwaga: Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 334), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjum), Zamawiający nie określa żadnego szczególnego sposobu spełniania przez takich wykonawców tego warunku udziału w postępowaniu. Warunek udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy łącznie a żaden z tych wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
c) minimum jedną osobą (projektant) posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia równoważne.
Uwaga: Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 334), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjum), Zamawiający nie określa żadnego szczególnego sposobu spełniania przez takich wykonawców tego warunku udziału w postępowaniu. Warunek udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy łącznie a żaden z tych wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt. VII.4.1) SWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 6 do SWZ;
2) wykaz osób, na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt. VII.4.2) SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający, na podstawie art. 105-106 ustawy Pzp, wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a) dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) oferowanych urządzeń,
b) Zestawienia parametrów technicznych ofertowanych urządzeń zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8a do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) dokumentacja techniczno-ruchowej (DTR) oferowanych urządzeń,
b) zestawienie parametrów technicznych oferowanych urządzeń zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8a do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze 63 8071 0006 0015 3562 2000 0040.
4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp.
6. Gwarancje i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp podlegać muszą prawu polskiemu. Wszystkie spory dotyczące gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez sądy polskie. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp w języku innym niż język polski, dokument gwarancji lub poręczenia należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Gwarancje i poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu, a wszystkie spory odnośnie gwarancji poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.
7. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa art. 98 ustawy Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany określono we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-27 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.