eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Sukcesywna dostawa środków czystości i materiałów sanitarnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.Ogłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa środków czystości i materiałów sanitarnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00000127000040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: św. Anny 12

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-008

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 433 27 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@cm-uj.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa środków czystości i materiałów sanitarnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fbedc133-95a1-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00540053

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00321738/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Sukcesywna dostawa środków czystości dla jednostek organizacyjnych UJ CM

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fbedc133-95a1-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 4. W związku z pełną elektronizacją zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia i zwraca uwagę, iż komunikacja w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych odbywa się przy użyciu komunikacji elektronicznej zgodnie z zapisami niniejszej SWZ, przy czym:
4.1 składanie ofert wraz z załącznikami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem http://ezamowienia.gov.pl
4.2 pytania i wnioski o zmianę lub wyjaśnienia treści SWZ oraz pozostała korespondencja, jak też wezwania, wyjaśnienia, składanie oświadczeń i dokumentów po otwarciu ofert odbywa się poprzez pocztę elektroniczną Zamawiającego pod adresem: dzp@cm-uj.krakow.pl oraz odpowiednimi adresami poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawców.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt. 8) SWZ - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt. 39) SWZ - Ochrona danych osobowych – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 141.2711.68.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 283460,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5) Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na sukcesywną dostawę środków czystości i materiałów sanitarnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania zawiera kalkulacja cenowa (wzory tabelaryczne) stanowiąca Załącznik A do Formularza oferty i będąca integralną część SWZ (1 plik w formacie Excel).
2. Wykonawca powinien wypełnić oraz podpisać formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego oraz zamieścić na Platformie e-Zamówienia, dostępnej na stronie internetowej http://ezamowienia.gov.pl. UWAGA! Opatrzenie oferty właściwym podpisem musi nastąpić przed jej zaszyfrowaniem.
3. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SWZ podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ, przy czym zobowiązany jest do wskazania w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty (Załącznik A do Formularza oferty), oraz z podaniem informacji i danych pozwalających w sposób jednoznaczny identyfikować zaoferowany produkt, np. logo, typ, symbol itp. i/lub nazwę producenta – jeżeli posiada.
5. Wykonawca musi wraz z ofertą złożyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:
5.1 karty charakterystyki i/lub karty katalogowe i/lub prospekty i/lub foldery i/lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty, oświadczenia producenta albo jego autoryzowanego przedstawiciela, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalną jakość produktu wg specyfikacji jaka została zawarta w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty stanowiący Załącznik A do Formularza Oferty. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty wskazanych wyżej przedmiotowych środków dowodowych dotyczących danego produktu, jeśli Wykonawca zaoferował produkt wzorcowy wskazany przez Zamawiającego w Załączniku A do Formularza Oferty.
Wyżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć dla wszystkich pozycji z Załącznika A do Formularza Oferty z wyłączeniem: 39, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 62, 68, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
5.2 karty charakterystyki środków sklasyfikowanych jako biobójcze zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t.j.: Dz. U. z 2021r. poz. 24). Zamawiający wymaga złożenia karty charakterystyki środków sklasyfikowanych jako biobójcze również w przypadku gdy Wykonawca zaoferował produkt wzorcowy wskazany przez Zamawiającego w Załączniku A do Formularza Oferty.
6. Zamawiający przewiduje możliwość wzywania do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym terminie, jeżeli Wykonawca ich nie złożył lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne. Zamawiający odstępuje od wezwania, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
7. Zamawiający przewiduje możliwość wzywania Wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
8. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ.
9. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33711900-6 Mydło, 39811000-0 Preparaty do odświeżania powietrza w pomieszczeniach, 39812100-8 Pasty do podłóg, 39813000-4 Pasty i proszki czyszczące, 39820000-6 Środki organiczne powierzchniowo czynne, 39831200-8 Detergenty, 39831220-4 Środki odtłuszczające, 39830000-9 Środki czyszczące, 39831250-3 Roztwory myjące, 39831300-9 Środki do czyszczenia podłóg, 39810000-3 Preparaty i woski wonne, 39831000-6 Preparaty piorące, 33761000-2 Papier toaletowy,
33763000-6, Ręczniki papierowe do rąk 33760000-5 chusteczki higieniczne, serwety, ręczniki do rąk.
10. Podwykonawstwo.
10.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
10.2 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
10.3 W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada powierzenie części zamówienia podwykonawcom, do oferty musi być załączony ich wykaz (nazwy, firmy) z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o ile są znane na etapie składania ofert.
10.4 Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
11. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
11.1 Sukcesywne dostawy środków czystości i materiałów sanitarnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.
11.2 Zakres rzeczowy objęty formularzem cenowym jest największym, możliwym zakresem dostaw przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w Załączniku A do Formularza oferty – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty, ilości środków czystości i materiałów sanitarnych są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiający zastrzega sobie również prawo niewykorzystania do 50% wartości wynagrodzenia umownego brutto, a Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu.
11.3 Realizację sukcesywnych dostaw wraz z wniesieniem pod adres oraz do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego przy składaniu danego zamówienia, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum znajdujących się na terenie miasta Krakowa tj.: ul. św. Anny, ul. M. Kopernika, ul. Grzegórzecka, ul. Łazarza, ul. Czysta, ul. Śniadeckich, ul. Botaniczna, ul. Bocheńska, ul. Skawińska, ul. Skarbowa, ul. Prądnicka, ul. Wielicka, ul. Jakubowskiego, ul. Lenartowicza, ul. Montelupich, oś. Złotej Jesieni, ul. Medyczna, ul. Michałowskiego, ul. Zamojskiego, ul. Podwale), oraz inne lokalizacje jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, zlokalizowane na terenie miasta Krakowa. Liczba zamówień na terenie Polski albo Miasta Kraków na inny adres niż wskazane powyżej nie przekroczy 3 % liczby wszystkich zamówień,
11.4 Zamawiający nie posiada zaplecza magazynowego, w którym Wykonawca mógłby zdeponować większą ilość zamawianych artykułów; zamówienia będą składane na bieżąco w ramach aktualnego zapotrzebowania danej jednostki organizacyjnej UJ CM.
11.5 Transport przedmiotu zamówienia wraz z wniesieniem każdorazowo zapewnia na własny koszt Wykonawca (niezależnie od wartości poszczególnego zamówienia) a dostawa będzie realizowana sukcesywnie w ramach aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego w sposób przewidziany w niniejszej SWZ przez daną jednostkę organizacyjną Zamawiającego.
11.6 Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnej dostawy własnym środkiem transportu oraz wniesienia środków czystości i materiałów sanitarnych stanowiących przedmiot zamówienia, na własny koszt, w dni robocze tj. dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 maksymalnie w terminie do 5 dni roboczych*warunek dodatkowo punktowany od złożenia zamówienia, na wskazany w zamówieniu adres (do miejsc oraz pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego).
11.7 Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy wyznaczony dzień dostawy będzie dniem wolnym od pracy UJ CM wówczas wyznaczony termin dostawy będzie pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych od pracy.
11.8 Termin zapłaty faktur za wykonane i odebrane przedmioty zamówienia ustala się na 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury jednostce składającej zamówienie, która została wystawiona po odebraniu zamówienia bez zastrzeżeń.
11.9 W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych środków czystości i materiałów sanitarnych Wykonawca zobowiązuje się do ich wymiany na środki czystości i materiały sanitarne wolne od wad, na swój koszt, w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
11.10 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.
11.11 Zapewnienie bezpiecznego opakowania zabezpieczającego przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.
11.12 Termin ważności na wszystkie dostarczane środki czystości i materiałów sanitarnych w dacie dostawy nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
11.13 Zamówienia będą składane sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od 10.02.2024r. lub do wyczerpania wartości umowy.
11.14 Wykonawca musi zapewnić możliwość dokonywania zamówień: - za pośrednictwem drogi elektronicznej lub bezpośrednio w siedzibie wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do potwierdzenia odbioru zamówienia (odpowiednio: pisemnie na kopii zamówienia lub drogą mailową). Zamówienia będą składane od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
11.15 Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w SWZ i załącznikach do SWZ i do
Formularza oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33711900-6 - Mydło

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33711900-6 - Mydło

39811000-0 - Preparaty do odświeżania powietrza w pomieszczeniach

39812100-8 - Pasty do podłóg

39813000-4 - Pasty i proszki czyszczące

39820000-6 - Środki organiczne powierzchniowo czynne

39831200-8 - Detergenty

39831220-4 - Środki odtłuszczające

39830000-9 - Środki czyszczące

39831250-3 - Roztwory myjące

39831300-9 - Środki do czyszczenia podłóg

39810000-3 - Preparaty i woski wonne

39831000-6 - Preparaty piorące

33761000-2 - Papier toaletowy

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisany jest w pkt 17) SWZ - Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 1689 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie – załącznik nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

5. Wykonawca musi wraz z ofertą złożyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:
5.1 karty charakterystyki i/lub karty katalogowe i/lub prospekty i/lub foldery i/lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty, oświadczenia producenta albo jego autoryzowanego przedstawiciela, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalną jakość produktu wg specyfikacji jaka została zawarta w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty stanowiący Załącznik A do Formularza Oferty. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty wskazanych wyżej przedmiotowych środków dowodowych dotyczących danego produktu, jeśli Wykonawca zaoferował produkt wzorcowy wskazany przez Zamawiającego w Załączniku A do Formularza Oferty.
Wyżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć dla wszystkich pozycji z Załącznika A do Formularza Oferty z wyłączeniem: 39, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 62, 68, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
5.2 karty charakterystyki środków sklasyfikowanych jako biobójcze zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t.j.: Dz. U. z 2021r. poz. 24). Zamawiający wymaga złożenia karty charakterystyki środków sklasyfikowanych jako biobójcze również w przypadku gdy Wykonawca zaoferował produkt wzorcowy wskazany przez Zamawiającego w Załączniku A do Formularza Oferty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

5. Wykonawca musi wraz z ofertą złożyć następujące przedmiotowe środki dowodowe:
5.1 karty charakterystyki i/lub karty katalogowe i/lub prospekty i/lub foldery i/lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty, oświadczenia producenta albo jego autoryzowanego przedstawiciela, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, z których w sposób nie budzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalną jakość produktu wg specyfikacji jaka została zawarta w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny oferty stanowiący Załącznik A do Formularza Oferty. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty wskazanych wyżej przedmiotowych środków dowodowych dotyczących danego produktu, jeśli Wykonawca zaoferował produkt wzorcowy wskazany przez Zamawiającego w Załączniku A do Formularza Oferty.
Wyżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć dla wszystkich pozycji z Załącznika A do Formularza Oferty z wyłączeniem: 39, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 62, 68, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
5.2 karty charakterystyki środków sklasyfikowanych jako biobójcze zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t.j.: Dz. U. z 2021r. poz. 24). Zamawiający wymaga złożenia karty charakterystyki środków sklasyfikowanych jako biobójcze również w przypadku gdy Wykonawca zaoferował produkt wzorcowy wskazany przez Zamawiającego w Załączniku A do Formularza Oferty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
3.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania i braku podstaw do wykluczenia, załącznik nr 2 do SWZ,
3.2 kalkulację cenową stanowiącą Załącznik A do Formularza oferty zawierającą ceny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania,
3.3 karty katalogowe lub wydruki ze stron internetowych lub inne dokumenty lub oświadczenia producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, albo inne równoważne dokumenty lub oświadczenia, w języku polskim lub obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzające, że oferowane dostawy (przedmiot zamówienia), odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SWZ,
Wyżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć dla wszystkich pozycji z Załącznika A do Formularza Oferty z wyłączeniem: 39, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 62, 68, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
3.4 karty charakterystyki środków sklasyfikowanych jako biobójcze zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (t.j.: Dz. U. z 2021r. poz. 24) Zamawiający wymaga złożenia karty charakterystyki środków sklasyfikowanych jako biobójcze również w przypadku gdy Wykonawca zaoferował produkt wzorcowy wskazany przez Zamawiającego w Załączniku A do Formularza Oferty,
3.5 zobowiązanie innego podmiotu, o ile dotyczy, załącznik nr 3 do SWZ,
3.6 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy, załącznik nr 4 do SWZ,
3.7 odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, jak również w przypadku składania oferty wspólnej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z punktem 12) SWZ - Opis sposobu przygotowywania oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z punktem 7) SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

6) Termin realizacji zamówienia.
1. Wykonawca musi zapewnić realizację przedmiotu zamówienia w okresie 12 miesięcy od dnia 10.02.2024r. lub do wyczerpania wartości umowy, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy w ramach kwoty, która pozostała do wykorzystania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do wcześniejszego rozpoczęcia wykonywania umowy w przypadku wygaśnięcia uprzedniej umowy na dostawę środków czystości i materiałów sanitarnych, o czym poinformuje Wykonawcę z tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Zamawiający dopuszcza wcześniejszą realizację przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 1497 z późn. zm.), zwanej poniżej ustawą z postępowania wyklucza się:
1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.