eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych dla wszystkich lokalizacji Łukasiewicz - ŁITOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych dla wszystkich lokalizacji Łukasiewicz - ŁIT

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 521631148

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Skłodowskiej-Curie nr 19/27

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-570

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lit.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lit.lukasiewicz.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność naukowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych dla wszystkich lokalizacji Łukasiewicz - ŁIT

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-791a16e0-94d2-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539894

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lit

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lit

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ (lub równoważny) lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje,
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
- włączona obsługa JavaScript,
- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.
- Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
- oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ (lub równoważny) lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje,
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
- włączona obsługa JavaScript,
- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.
- Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
- oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FO-Z/ŁIT/45/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów chemicznych, w tym papieru, ręczników, dozowników, środków czystości oraz pozostałych artykułów gospodarstwa domowego dla wszystkich lokalizacji Łukasiewicz – ŁIT - Część nr 1 – papier, ręczniki, dozowniki

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33771000-5 - Toaletowe produkty z papieru

39224300-1 - Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

33711140-0 - Środki zapachowe

39514200-0 - Ścierki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do każdego z kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym.
Zamawiający będzie oceniał elementy oferty odpowiadające kryteriom, przy czym każde kryterium podlegać będzie ocenie
punktowej opartej o poniżej podane zasady przyznawania punktów.
Ogólna ocena oferty będzie sumą punktów uzyskanych za poszczególne kryteria.
P= Ce + Ct
Ad. a) Cena oferty brutto - Ce - 60 %
Cena oferty będzie wynikała z „Ceny całkowitej oferty brutto”, zapisanej w pkt 4 Formularza ofertowego. Ze wszystkich wartości Ci złożonych ofert, Zamawiający przyjmie wartość najmniejszą, jako Cn. Punktacja za cenę oferty ustalona zostanie w sposób następujący:
Cn
Ce =------------ x 100 pkt x 60%
Ci

gdzie:

Ce-cena
Cn - najniższa cena
Ci- cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów w kryterium „cena oferty brutto” wynosi 60,00 pkt

Ad. b) Termin realizacji sukcesywnych dostaw Ct - 40 %

Zamawiający określa maksymalny termin realizacji zamówień sukcesywnych (termin dostawy), wynoszący 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę żadnego okresu bądź wskazania więcej niż jednego Zamawiający przyzna w kryterium realizacja sukcesywnych dostaw 0 pkt. Wykonawca w ofercie musi zaznaczyć właściwy czas dostawy

Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „termin realizacji sukcesywnych dostaw” w taki sposób, że przydzieli punkty za to kryterium na podstawie treści oferty Wykonawcy w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) w następujący sposób:

3 dni robocze – 40 pkt
4 dni robocze – 20 pkt
5 dni robocze - 0 pkt

Oferta z terminem 3 dni - otrzyma maksymalną liczbę 40,00 pkt.
Maksymalna ilość punktów w kryterium „termin realizacji sukcesywnych dostaw” wynosi 40,00 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji sukcesywnych dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów chemicznych, w tym papieru, ręczników, dozowników, środków czystości oraz pozostałych artykułów gospodarstwa domowego dla wszystkich lokalizacji Łukasiewicz – ŁIT - środki chemiczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33771000-5 - Toaletowe produkty z papieru

39224300-1 - Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

33711140-0 - Środki zapachowe

39514200-0 - Ścierki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do każdego z kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym.
Zamawiający będzie oceniał elementy oferty odpowiadające kryteriom, przy czym każde kryterium podlegać będzie ocenie
punktowej opartej o poniżej podane zasady przyznawania punktów.
Ogólna ocena oferty będzie sumą punktów uzyskanych za poszczególne kryteria.
P= Ce + Ct
Ad. a) Cena oferty brutto - Ce - 60 %
Cena oferty będzie wynikała z „Ceny całkowitej oferty brutto”, zapisanej w pkt 4 Formularza ofertowego. Ze wszystkich wartości Ci złożonych ofert, Zamawiający przyjmie wartość najmniejszą, jako Cn. Punktacja za cenę oferty ustalona zostanie w sposób następujący:
Cn
Ce =------------ x 100 pkt x 60%
Ci

gdzie:

Ce-cena
Cn - najniższa cena
Ci- cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów w kryterium „cena oferty brutto” wynosi 60,00 pkt

Ad. b) Termin realizacji sukcesywnych dostaw Ct - 40 %

Zamawiający określa maksymalny termin realizacji zamówień sukcesywnych (termin dostawy), wynoszący 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę żadnego okresu bądź wskazania więcej niż jednego Zamawiający przyzna w kryterium realizacja sukcesywnych dostaw 0 pkt. Wykonawca w ofercie musi zaznaczyć właściwy czas dostawy

Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „termin realizacji sukcesywnych dostaw” w taki sposób, że przydzieli punkty za to kryterium na podstawie treści oferty Wykonawcy w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) w następujący sposób:

3 dni robocze – 40 pkt
4 dni robocze – 20 pkt
5 dni robocze - 0 pkt

Oferta z terminem 3 dni - otrzyma maksymalną liczbę 40,00 pkt.
Maksymalna ilość punktów w kryterium „termin realizacji sukcesywnych dostaw” wynosi 40,00 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji sukcesywnych dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów chemicznych, w tym papieru, ręczników, dozowników, środków czystości oraz pozostałych artykułów gospodarstwa domowego dla wszystkich lokalizacji Łukasiewicz – ŁIT. – pozostałe artykuły gospodarstwa domowego

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33771000-5 - Toaletowe produkty z papieru

39224300-1 - Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

33711140-0 - Środki zapachowe

39514200-0 - Ścierki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do każdego z kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym.
Zamawiający będzie oceniał elementy oferty odpowiadające kryteriom, przy czym każde kryterium podlegać będzie ocenie
punktowej opartej o poniżej podane zasady przyznawania punktów.
Ogólna ocena oferty będzie sumą punktów uzyskanych za poszczególne kryteria.
P= Ce + Ct
Ad. a) Cena oferty brutto - Ce - 60 %
Cena oferty będzie wynikała z „Ceny całkowitej oferty brutto”, zapisanej w pkt 4 Formularza ofertowego. Ze wszystkich wartości Ci złożonych ofert, Zamawiający przyjmie wartość najmniejszą, jako Cn. Punktacja za cenę oferty ustalona zostanie w sposób następujący:
Cn
Ce =------------ x 100 pkt x 60%
Ci

gdzie:

Ce-cena
Cn - najniższa cena
Ci- cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów w kryterium „cena oferty brutto” wynosi 60,00 pkt

Ad. b) Termin realizacji sukcesywnych dostaw Ct - 40 %

Zamawiający określa maksymalny termin realizacji zamówień sukcesywnych (termin dostawy), wynoszący 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę żadnego okresu bądź wskazania więcej niż jednego Zamawiający przyzna w kryterium realizacja sukcesywnych dostaw 0 pkt. Wykonawca w ofercie musi zaznaczyć właściwy czas dostawy

Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „termin realizacji sukcesywnych dostaw” w taki sposób, że przydzieli punkty za to kryterium na podstawie treści oferty Wykonawcy w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) w następujący sposób:

3 dni robocze – 40 pkt
4 dni robocze – 20 pkt
5 dni robocze - 0 pkt

Oferta z terminem 3 dni - otrzyma maksymalną liczbę 40,00 pkt.
Maksymalna ilość punktów w kryterium „termin realizacji sukcesywnych dostaw” wynosi 40,00 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji sukcesywnych dostaw

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689, 1705) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertą, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ).
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
c) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a. art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
b. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 129 ze zm.).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany do umowy zostały określone w § 7 umowy - Zmiany do umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lit

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający, na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z
2022 r. poz. 835) zwanej dalej „ustawą o szczególnych rozwiązaniach” wykluczy z postępowania:
1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.
dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy
(Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, ze zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i w rozporządzeniu Rady (UE)
nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających
integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z
późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.