eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › Usługi w zakresie prania wodnego,czyszczenia chem,dezynfekcji trzewików - przedmiotów umundurowania,wyekwipowania oraz bielizny wraz z prasowaniem i maglowaniem,wraz z transportem na potrzeby 32 WOG.Ogłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi w zakresie prania wodnego,czyszczenia chem,dezynfekcji trzewików - przedmiotów umundurowania,wyekwipowania oraz bielizny wraz z prasowaniem i maglowaniem,wraz z transportem na potrzeby 32 WOG.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061402337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 2F

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 261 181 536

1.5.8.) Numer faksu: 261 181 607

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 32wog.zampub@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.32wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Wojskowa Jednostka Budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi w zakresie prania wodnego,czyszczenia chem,dezynfekcji trzewików - przedmiotów umundurowania,wyekwipowania oraz bielizny wraz z prasowaniem i maglowaniem,wraz z transportem na potrzeby 32 WOG.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd71cd32-959a-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539840

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00133564/31/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Usługa pralnicza

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/32wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/32wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://portal.smartpzp.pl/32wog.
2. W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności Systemu, uniemożliwiającego komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: 32wog.zampub@ron.mil.pl
Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie ani logowania do Systemu.
4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań w ramach postępowania.
5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem systemu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
6. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Wykonawców konieczne jest posiadanie co najmniej jednego podpisu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej “RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F, 22 – 400 Zamość;
2) Inspektor ochrony danych osobowych w 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu kontakt e-mail: 32wog.iodo@ron.mil.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi w zakresie prania wodnego, czyszczenia chemicznego, dezynfekcji trzewików - przedmiotów umundurowania, wyekwipowania oraz bielizny wraz z prasowaniem i maglowaniem, wraz z transportem na potrzeby 32 WOG Zamość zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia: Pranie wodne w ilości – 28 800 kg., Czyszczenie chemiczne – 1 200 kg., Dezynfekcja trzewików w ilości – 1450 par., w zakresie 4 (czterech) części. Nr sprawy: ZP/TP/70/2023, prowadzonym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t. j.);
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 t. j.), dalej „ustawa Pzp”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) W odniesieniu do Pani/pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Nie przysługuje Pani/Panu:
- W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/70/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 1 - Usługi w zakresie prania wodnego w ilości 7 200 kg, czyszczenia chemicznego w ilości 300 kg, dezynfekcji trzewików w ilości 400 par - przedmiotów umundurowania, wyekwipowania oraz bielizny wraz z prasowaniem i maglowaniem, wraz z transportem na potrzeby 32 WOG Zamość, Grupa Zabezpieczenia Zamość.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 1, części nr 2, części nr 3, części nr 4 określają:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 1, 2, 3, 4 – stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Wykaz przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, sposób składania i pakowania oraz rodzaj zastosowanej usługi (technologii) dla części nr 1, 2, 3, 4 – stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ;
3) Zestawienie jednostkowej średniej wagi przedmiotów umundurowania
i wyekwipowania dla celów rozliczeniowych dla części nr 1, 2, 3, 4 – stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania w ramach Umowy z prawa opcji (prawo opcji - 100%).
Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie niniejszej umowy.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy będzie się należeć wynagrodzenie według cen jednostkowych jak dla zamówienia gwarantowanego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a) Cena ogółem (zakres podstawowy) – waga kryterium 60%
b) Szybkość reakcji na zgłoszenie – waga kryterium 40%
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
a) Cena ogółem (zakres podstawowy) – waga kryterium 60% zostanie przeliczona w następujący sposób:
Kryterium cena: Kc
najniższa oferowana cena brutto
Kc = ----------------------------------------------- x 60 % x 100 = liczba punktów
oferowana cena brutto oferty badanej
Wykonawca może maksymalnie otrzymać 60 punktów za przedmiotowe kryterium.
b) Szybkość reakcji na zgłoszenie – waga kryterium 40% zostanie przeliczona w następujący sposób:
- do oceny tego kryterium Wykonawca określi termin realizacji usługi prania od momentu zgłoszenia konieczności prania w terminie krótszym niż podane w umowie,
Kryterium czas szybkości reakcji: Kr
Kr = Liczba punktów:
24 godziny = 40 pkt,
25 godzin – 36 godzin = 30 pkt.
37 godzin – 48 godzin = 20 pkt.
49 godzin – 72 godziny = 10 pkt.
Powyżej 72 godzin - 0 pkt.
- Wskazany w ofercie czas szybkości reakcji na zgłoszenie nie może być krótszy niż 24 godziny od zgłoszenia konieczności prania oraz dłuższy niż 72 godziny od zgłoszenia prania.
- W przypadku wskazania czasu szybkości reakcji krótszego niż 24 godziny do obliczeń w kryterium szybkość reakcji na zgłoszenie zostanie przyjęty okres 24 godziny;
- w przypadku niewskazania w ofercie czasu szybkości reakcji na zgłoszenie w ogóle – oferta zostanie odrzucona.
- Szybkość reakcji na zgłoszenie Wykonawca określi w pełnych godzinach.
Wykonawca może maksymalnie otrzymać 40 punktów za przedmiotowe kryterium.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans przyznanych punktów wyliczonych w oparciu o kryteria: ceny i szybkości reakcji.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Szybkość reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 2 - Usługi w zakresie prania wodnego w ilości 9 600 kg, czyszczenia chemicznego w ilości 300 kg, dezynfekcji trzewików w ilości 400 par- przedmiotów umundurowania, wyekwipowania oraz bielizny wraz z prasowaniem i maglowaniem, wraz z transportem na potrzeby 32 WOG Zamość, Grupa Zabezpieczenia Lublin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 1, części nr 2, części nr 3, części nr 4 określają:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 1, 2, 3, 4 – stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Wykaz przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, sposób składania i pakowania oraz rodzaj zastosowanej usługi (technologii) dla części nr 1, 2, 3, 4 – stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ;
3) Zestawienie jednostkowej średniej wagi przedmiotów umundurowania
i wyekwipowania dla celów rozliczeniowych dla części nr 1, 2, 3, 4 – stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania w ramach Umowy z prawa opcji (prawo opcji - 100%).
Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie niniejszej umowy.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy będzie się należeć wynagrodzenie według cen jednostkowych jak dla zamówienia gwarantowanego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a) Cena ogółem (zakres podstawowy) – waga kryterium 60%
b) Szybkość reakcji na zgłoszenie – waga kryterium 40%
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
a) Cena ogółem (zakres podstawowy) – waga kryterium 60% zostanie przeliczona w następujący sposób:
Kryterium cena: Kc

najniższa oferowana cena brutto
Kc = ----------------------------------------------- x 60 % x 100 = liczba punktów
oferowana cena brutto oferty badanej
Wykonawca może maksymalnie otrzymać 60 punktów za przedmiotowe kryterium.
b) Szybkość reakcji na zgłoszenie – waga kryterium 40% zostanie przeliczona w następujący sposób:
- do oceny tego kryterium Wykonawca określi termin realizacji usługi prania od momentu zgłoszenia konieczności prania w terminie krótszym niż podane w umowie,
Kryterium czas szybkości reakcji: Kr
Kr = Liczba punktów:
24 godziny = 40 pkt,
25 godzin – 36 godzin = 30 pkt.
37 godzin – 48 godzin = 20 pkt.
49 godzin – 72 godziny = 10 pkt.
Powyżej 72 godzin - 0 pkt.
- Wskazany w ofercie czas szybkości reakcji na zgłoszenie nie może być krótszy niż 24 godziny od zgłoszenia konieczności prania oraz dłuższy niż 72 godziny od zgłoszenia prania.
- W przypadku wskazania czasu szybkości reakcji krótszego niż 24 godziny do obliczeń w kryterium szybkość reakcji na zgłoszenie zostanie przyjęty okres 24 godziny;
- w przypadku niewskazania w ofercie czasu szybkości reakcji na zgłoszenie w ogóle – oferta zostanie odrzucona.
- Szybkość reakcji na zgłoszenie Wykonawca określi w pełnych godzinach.
Wykonawca może maksymalnie otrzymać 40 punktów za przedmiotowe kryterium.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans przyznanych punktów wyliczonych w oparciu o kryteria: ceny i szybkości reakcji.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Szybkość reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 3 - Usługi w zakresie prania wodnego w ilości 8 400 kg, czyszczenia chemicznego w ilości 300 kg, dezynfekcji trzewików w ilości 400 par - przedmiotów umundurowania, wyekwipowania oraz bielizny wraz z prasowaniem i maglowaniem, wraz z transportem na potrzeby 32 WOG, Grupa Zabezpieczenia Chełm.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 1, części nr 2, części nr 3, części nr 4 określają:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 1, 2, 3, 4 – stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Wykaz przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, sposób składania i pakowania oraz rodzaj zastosowanej usługi (technologii) dla części nr 1, 2, 3, 4 – stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ;
3) Zestawienie jednostkowej średniej wagi przedmiotów umundurowania
i wyekwipowania dla celów rozliczeniowych dla części nr 1, 2, 3, 4 – stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania w ramach Umowy z prawa opcji (prawo opcji - 100%).
Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie niniejszej umowy.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy będzie się należeć wynagrodzenie według cen jednostkowych jak dla zamówienia gwarantowanego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a) Cena ogółem (zakres podstawowy) – waga kryterium 60%
b) Szybkość reakcji na zgłoszenie – waga kryterium 40%
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
a) Cena ogółem (zakres podstawowy) – waga kryterium 60% zostanie przeliczona w następujący sposób:
Kryterium cena: Kc
najniższa oferowana cena brutto
Kc = ----------------------------------------------- x 60 % x 100 = liczba punktów
oferowana cena brutto oferty badanej
Wykonawca może maksymalnie otrzymać 60 punktów za przedmiotowe kryterium.
b) Szybkość reakcji na zgłoszenie – waga kryterium 40% zostanie przeliczona w następujący sposób:
- do oceny tego kryterium Wykonawca określi termin realizacji usługi prania od momentu zgłoszenia konieczności prania w terminie krótszym niż podane w umowie,
Kryterium czas szybkości reakcji: Kr
Kr = Liczba punktów:
24 godziny = 40 pkt,
25 godzin – 36 godzin = 30 pkt.
37 godzin – 48 godzin = 20 pkt.
49 godzin – 72 godziny = 10 pkt.
Powyżej 72 godzin - 0 pkt.
- Wskazany w ofercie czas szybkości reakcji na zgłoszenie nie może być krótszy niż 24 godziny od zgłoszenia konieczności prania oraz dłuższy niż 72 godziny od zgłoszenia prania.
- W przypadku wskazania czasu szybkości reakcji krótszego niż 24 godziny do obliczeń w kryterium szybkość reakcji na zgłoszenie zostanie przyjęty okres 24 godziny;
- w przypadku niewskazania w ofercie czasu szybkości reakcji na zgłoszenie w ogóle – oferta zostanie odrzucona.
- Szybkość reakcji na zgłoszenie Wykonawca określi w pełnych godzinach.
Wykonawca może maksymalnie otrzymać 40 punktów za przedmiotowe kryterium.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans przyznanych punktów wyliczonych w oparciu o kryteria: ceny i szybkości reakcji.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Szybkość reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 4 - Usługi w zakresie prania wodnego w ilości 3 600 kg, czyszczenia chemicznego w ilości 300 kg, dezynfekcji trzewików w ilości 250 par - przedmiotów umundurowania, wyekwipowania oraz bielizny wraz z prasowaniem i maglowaniem, wraz z transportem na potrzeby 32 WOG, Grupa Zabezpieczenia Hrubieszów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 1, części nr 2, części nr 3, części nr 4 określają:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 1, 2, 3, 4 – stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Wykaz przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, sposób składania i pakowania oraz rodzaj zastosowanej usługi (technologii) dla części nr 1, 2, 3, 4 – stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ;
3) Zestawienie jednostkowej średniej wagi przedmiotów umundurowania
i wyekwipowania dla celów rozliczeniowych dla części nr 1, 2, 3, 4 – stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania w ramach Umowy z prawa opcji (prawo opcji - 100%).
Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie niniejszej umowy.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy będzie się należeć wynagrodzenie według cen jednostkowych jak dla zamówienia gwarantowanego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a) Cena ogółem (zakres podstawowy) – waga kryterium 60%
b) Szybkość reakcji na zgłoszenie – waga kryterium 40%
Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
a) Cena ogółem (zakres podstawowy) – waga kryterium 60% zostanie przeliczona w następujący sposób:
Kryterium cena: Kc
najniższa oferowana cena brutto
Kc = ----------------------------------------------- x 60 % x 100 = liczba punktów
oferowana cena brutto oferty badanej
Wykonawca może maksymalnie otrzymać 60 punktów za przedmiotowe kryterium.
b) Szybkość reakcji na zgłoszenie – waga kryterium 40% zostanie przeliczona w następujący sposób:
- do oceny tego kryterium Wykonawca określi termin realizacji usługi prania od momentu zgłoszenia konieczności prania w terminie krótszym niż podane w umowie,
Kryterium czas szybkości reakcji: Kr
Kr = Liczba punktów:
24 godziny = 40 pkt,
25 godzin – 36 godzin = 30 pkt.
37 godzin – 48 godzin = 20 pkt.
49 godzin – 72 godziny = 10 pkt.
Powyżej 72 godzin - 0 pkt.
- Wskazany w ofercie czas szybkości reakcji na zgłoszenie nie może być krótszy niż 24 godziny od zgłoszenia konieczności prania oraz dłuższy niż 72 godziny od zgłoszenia prania.
- W przypadku wskazania czasu szybkości reakcji krótszego niż 24 godziny do obliczeń w kryterium szybkość reakcji na zgłoszenie zostanie przyjęty okres 24 godziny;
- w przypadku niewskazania w ofercie czasu szybkości reakcji na zgłoszenie w ogóle – oferta zostanie odrzucona.
- Szybkość reakcji na zgłoszenie Wykonawca określi w pełnych godzinach.
Wykonawca może maksymalnie otrzymać 40 punktów za przedmiotowe kryterium.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans przyznanych punktów wyliczonych w oparciu o kryteria: ceny i szybkości reakcji.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Szybkość reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oryginał pełnomocnictwa w przypadku gdy ofertę i załączniki podpisuje ustanowiony pełnomocnik;
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ustawy Pzp, gdy zamawiający wymaga posiadania uprawnień zawodowych czy też wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, a warunki udziału w postępowaniu spełniają tylko poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, należy dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, jakie konkretne roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają określeni wykonawcy – a więc kto co konkretnie zrobi w trakcie wykonywania zamówienia. (z treści oświadczenia winno wynikać, którą część zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ. (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ustawy Pzp, gdy zamawiający wymaga posiadania uprawnień zawodowych czy też wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, a warunki udziału w postępowaniu spełniają tylko poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, należy dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, jakie konkretne roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają określeni wykonawcy – a więc kto co konkretnie zrobi w trakcie wykonywania zamówienia. (z treści oświadczenia winno wynikać, którą część zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale XII A pkt 4 ppkt 2) (oświadczenie), ppkt 3) (oświadczenie), składa każdy z wykonawców.
Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zostały określone w załączniku nr 4 do SWZ tj. Wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/32wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
A. Nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust.1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz.835) tj.
1. Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022r. (poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - wykluczeniu podlegają osoby i podmioty wpisane na listę, wobec których stosowane są środki, o których mowa w art. 1, ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. (poz. 835)
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lista prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
2. W związku z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. (poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy
z dnia 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 i Rozporządzeniu (UE) 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie ustawy Pzp;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r., o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 i Rozporządzeniu (UE) 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie ustawy Pzp;
3) Wykonawcę , którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 i Rozporządzeniu (UE) 269/2014 albo wpisana na listę lub będącą taka jednostka dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie ustawy Pzp;
3. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podst. ust. 2 pkt 1),2),3) Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.