eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa sprzętu medycznego dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii na ul. Fieldorfa 6.Ogłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu medycznego dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii na ul. Fieldorfa 6.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290096

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Hirszfelda 12

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-413

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@dcopih.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dcopih.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu medycznego dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii na ul. Fieldorfa 6.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-39745cf7-959f-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539833

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dcopih@ezamawiający.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dcopih.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 9.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://dcopih@ezamawiajacy.pl
9.2. Instrukcja dotycząca udziału w postępowaniu w tym złożenia oferty / wycofania oferty / oraz prowadzenia korespondencji z Zamawiającym dostępna jest pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin
9.3. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej dostępne są pod adresem: https://dcopih@ezamawiajacy.pl
9.4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy wskazanym w treści SWZ.
9.5. W razie problemów z przesłaniem korespondencji zwykłej (nie dotyczy ofert) poprzez Platformę Przetargową, Zamawiający dopuszcza komunikację elektroniczną pod adresem e-mail: dzp@dcopih.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporzadzenie o ochronie danych - Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.), zw. dalej RODO, informuję że:
19.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnoślaskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, pl. Hirszfelda 12 zwany dalej Administratorem, dalej jako ADO.
19.2. ADO zatrudnia Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
1. osobiście w siedzibie ADO,
2. drogą listowną na adres: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław,
3. poprzez e-mail: dcopih@dcopih.pl.
19.3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.), zwaną („PZP”);
19.4. W razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
19.5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania (komisja przetargowa) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;
19.6. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
19.7. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
1. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
2. Prawa osób których dane są przetwarzane:
• prawo dostępu do danych osobowych;
• prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)
• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
3. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
4. nie przysługuje Pani/Panu:
• prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych;
• prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/119/23/LA/KK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu medycznego dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii na ul. Fieldorfa 6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: Parametry graniczne (OPZ) - załącznik nr 1 do SWZ oraz Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 3 do SWZ .

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- cena - 60 %
- parametry techniczne 20 %
- gwarancja - 10 %
- dostawa 10 %
Razem 100 %
Punktacja każdej oferty będzie wyliczona wg poniższego wzoru:
Kryterium nr 1 ,,C’’ (cena):
Punkty za oferowaną cenę (cena brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru:
Wartość punktowa=60%*Cmin./Cn
Waga kryterium (60%)
Cmin – cena minimalna w zbiorze ofert
Cn – cena danej oferty

Kryterium nr 2 ,,PT’’ (parametry techniczne):
Poz.1 Zbiornik próżniowy aluminiowy przeznaczony do przechowywania próbek biologicznych w ciekłym azocie lub w oparach ciekłego azotu wraz z wyposażeniem:
Urządzenie wyposażone w automatyczny kontroler pozwalający na pełną kontrolę poziomu azotu oraz monitorowania temperatury TAK-10 pkt., NIE-0 pkt.

Poz.2 Zbiornik stalowy do zasilania zbiornika przeznaczonego na próby biologiczne w sposób automatyczny:
Parowanie azotu maksimum 1,8 % / dobę TAK-10 pkt., NIE-0 pkt.

Kryterium nr 3,, G’’ :
(Gwarancja, min.24 m-ce):
Powyżej 24 m-cy – 5 pkt.
24 m-ce – 0 pkt.

W przypadku zaoferowania terminu krótszego niż 24 miesiące oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie wypełni w formularzu oferty i formularzu OPZ tej pozycji – Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaoferował najkrótszy możliwy termin, tzn. 24 miesiące, i ta wartość zostanie podstawiona do ww. wzoru w ocenie ofert.

Okres gwarancji min. 36 miesięcy na system próżniowy:
Powyżej 36 m-cy – 5 pkt.
36 m-cy – 0 pkt.

W przypadku zaoferowania terminu krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie wypełni w formularzu oferty i formularzu OPZ tej pozycji – Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaoferował najkrótszy możliwy termin, tzn. 36 miesięcy, i ta wartość zostanie podstawiona do ww. wzoru w ocenie ofert.

Kryterium nr 4,, D’’ (dostawa, max.5 tygodni):
Sprzęt dostarczony do 5 tygodni (5 tygodni i mniej) – 10 pkt.

W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 5 tygodni oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie wypełni w formularzu oferty i formularzu OPZ tej pozycji – Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin, tzn. 5 tygodni, i ta wartość zostanie podstawiona do ww. wzoru w ocenie ofert.

Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:
• Oferta może uzyskać max. 100 pkt.
• W – oznacza sumaryczną ilość punktów do dwóch miejsc po przecinku
• WCmin – najniższa cena ogółem brutto spośród prawidłowo złożonych i ważnych ofert
• WCb – cena ogółem brutto ocenianej oferty

Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad: C+PT+G+D.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dostawa

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

spełniają określone przez Zamawiającego WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, dotyczące:
5.4.1. zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
5.4.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wymaga spełnienia tego warunku.
5.4.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wymaga spełnienia tego warunku.
5.4.4. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie wymaga spełnienia tego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
f) art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Odpis lub Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

6A. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa WRAZ Z OFERTĄ PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:

1. W przypadku produktów, oferowanych w ramach przedmiotu zamówienia, będących wyrobami medycznymi zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Dz. U. 2022 poz. 974).
Jeden z następujących dokumentów:
1. w przypadku wytwórców, autoryzowanych przedstawicieli mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium
RP – zgłoszenie wyrobów do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych;
2. w przypadku dystrybutorów i importerów mających miejsce zatrudnienia lub siedzibę na terytorium RP, którzy wprowadzili na terytorium RP wyroby przeznaczone do użytkowania na tym terytorium – powiadomienie o tym wprowadzeniu Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
3. Certyfikat CE
4. Deklarację zgodności – wystawioną przez producenta
5. Zgłoszenie/powiadomienie dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 138 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy).
W przypadku sporządzenia ww. dokumentów w języku obcym do oferty należy dołączyć dokument(y) wraz z tłumaczeniem na język polski.

2. Jeżeli dany wyrób medyczny nie podlega wpisowi do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania, należy załączyć oświadczenie z uzasadnieniem, dlaczego wpisowi nie podlega. W oświadczeniu należy wskazać, których pozycji arkusza asortymentowo-cenowego oświadczenie dotyczy.
3. W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów do oferty należy dołączyć odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów), foldery lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku 1 do SWZ (proszę o wpisanie numery strony, na którym znajdują się potwierdzone parametry). Brak potwierdzenia parametrów wymaganych zostanie uznany za niespełnienie przez oferowany sprzęt tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodzić będą przesłanki określone w art. 128 ust. 1 ustawy. W przypadku sporządzenia ww. dokumentów w języku obcym do oferty należy dołączyć dokument(y) wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę. UWAGA - Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

6A. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa WRAZ Z OFERTĄ PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:

1. W przypadku produktów, oferowanych w ramach przedmiotu zamówienia, będących wyrobami medycznymi zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Dz. U. 2022 poz. 974).
Jeden z następujących dokumentów:
1. w przypadku wytwórców, autoryzowanych przedstawicieli mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium
RP – zgłoszenie wyrobów do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych;
2. w przypadku dystrybutorów i importerów mających miejsce zatrudnienia lub siedzibę na terytorium RP, którzy wprowadzili na terytorium RP wyroby przeznaczone do użytkowania na tym terytorium – powiadomienie o tym wprowadzeniu Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
3. Certyfikat CE
4. Deklarację zgodności – wystawioną przez producenta
5. Zgłoszenie/powiadomienie dokonania zgłoszenia/powiadomienia o wyrobie do Prezesa Urzędu na podstawie art. 138 ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy).
W przypadku sporządzenia ww. dokumentów w języku obcym do oferty należy dołączyć dokument(y) wraz z tłumaczeniem na język polski.

2. Jeżeli dany wyrób medyczny nie podlega wpisowi do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania, należy załączyć oświadczenie z uzasadnieniem, dlaczego wpisowi nie podlega. W oświadczeniu należy wskazać, których pozycji arkusza asortymentowo-cenowego oświadczenie dotyczy.
3. W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów do oferty należy dołączyć odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów), foldery lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku 1 do SWZ (proszę o wpisanie numery strony, na którym znajdują się potwierdzone parametry). Brak potwierdzenia parametrów wymaganych zostanie uznany za niespełnienie przez oferowany sprzęt tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodzić będą przesłanki określone w art. 128 ust. 1 ustawy. W przypadku sporządzenia ww. dokumentów w języku obcym do oferty należy dołączyć dokument(y) wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę. UWAGA - Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji dotyczy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

12.9. Złożona oferta musi składać się z:
1. Załącznika Nr 1 – Parametry graniczne (OPZ).
2. Załącznika Nr 2 - Formularz oferty.
3. Załącznika Nr 3 – Formularz ilościowo-cenowy.
4. Załącznika Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu (wstępne).
5. Zobowiązania innego podmiotu- Załącznik nr 5, (jeżeli dotyczy).
6. Wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).
7. Dokumentu/-ów, z których wynika prawo do podpisania Oferty, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
8. Przedmiotowych środków dowodowych wymienionych w rozdziale 6A SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
8.2. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty.
8.3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
8.4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
8.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
8.7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy ujęte zostały w zał.nr 6 do SWZ Projekcie umowy-paragraf 11

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 09:50

8.2.) Miejsce składania ofert: https://dcopih.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.