eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Świadczenie dla KWP w Olsztynie usług odbioru odpadów komunalnych resztkowych i selektywnych wraz z ich zagospodarowaniem oraz dzierżawą pojemnikówOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie dla KWP w Olsztynie usług odbioru odpadów komunalnych resztkowych i selektywnych wraz z ich zagospodarowaniem oraz dzierżawą pojemników

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510064784

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 6/8

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-521

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ol.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie dla KWP w Olsztynie usług odbioru odpadów komunalnych resztkowych i selektywnych wraz z ich zagospodarowaniem oraz dzierżawą pojemników

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2301b00f-9596-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539590

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00133663/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych resztkowych (zmieszanych) i selektywnych wraz z ich utylizacją oraz dzierżawą pojemników

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2301b00f-9596-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (zwanej dalej: Platformą; Systemem) pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl., na której udostępniane będą dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) lub za pomocą za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@ol.policja.gov.pl
Formularz ofertowy oraz pozostałe załączniki do oferty podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym (e-dowód)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: I. W celu prawidłowego korzystania z
usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:
1.1. Komputer PC
a. parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD
b. zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych:
1. MS Windows 7 lub nowszy
2. OSX/Mac OS 10.10,
3. Ubuntu 14.04
c. Zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:
d. Chrome 66.0 lub nowsza
e. Firefox 59.0 lub nowszy
f. Safari 11.1 lub nowsza
g. Edge 14.0 i nowsze
albo
1.2 Tablet/Telefon
a. Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3
b. Przeglądarka Chrome 61 lub nowsza
II. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji
danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
2.1 specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
2.2 format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
2.3 oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
Na wykonawcy ciąży obowiązek informacyjny wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z realizowaną umową i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Wykonawcy: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Z-t-P/54/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych resztkowych (zmieszanych) i selektywnych wraz z ich zagospodarowaniem oraz dzierżawą pojemników z terenu dziewięciu nieruchomości niezamieszkałych użytkowanych przez Komendę Wojewódzką Policji i Komendę Miejską Policji w Olsztynie położonych na terenie miasta Olsztyna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:
a) wpis do działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2021 poz. 888 ze zm.)
b) wpis do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b oraz w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2023 poz. 21 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o posiadanym wpisie do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2021 poz. 888 ze zm.)
2) dokument potwierdzający nadanie numeru wpisu do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b oraz w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2023 poz. 21 ze zm.).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna lub osoby fizyczne działające wspólnie) dodatkowo do oferty należy dołączyć:
- pełnomocnictwo, w którym Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (art. 58 ust. 2 ustawy Pzp);
- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu – złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty możliwa jest w następujących przypadkach i na zasadach w nich określonych:
1) nastąpiła zmiana w aktach prawa powszechnie obowiązującego regulujących przedmiot zamówienia,
2) w przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od woli Stron, których nie można było przewidzieć, a w wyniku których spełnienie świadczenia w terminach określonych w umowie okazało się niemożliwe. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa wyżej, dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny na usuniecie przeszkody w jego realizacji,
3) (jeżeli dotyczy) nastąpiła zmiana podwykonawcy oraz zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę,
4) w razie zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,
5) w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
6) w razie zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
7) w razie zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.) – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
8) w razie zmiany cen brutto wwozu 1 m³ stałych odpadów na wysypisko śmieci (składowisko odpadów stałych), wprowadzonej przez stosowny urząd (Radę Gminy bądź Radę Miejską). Waloryzacja ceny, nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę stosownego dokumentu (Uchwała Rady Gminy bądź Rady Miejskiej), w którym określona zostanie nowa cena brutto wwozu 1 m³ stałych odpadów obowiązująca na wysypisku oraz po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego.

2. Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji umowy możliwość jednokrotnej waloryzacji ceny brutto wywozu 1 m³ nieczystości stałych również w przypadku zmiany cen materiałów lub innych, niż określone w ust. 1 istotnych kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja ceny, może nastąpić po przedłożeniu przez Wykonawcę stosownego pisemnego wniosku uzasadniającego wzrost ceny, w którym określona zostanie kalkulacja nowej ceny brutto wywozu 1 pojemnika odpadów, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego.

3. Waloryzacja określona w ust. 2 może być wprowadzona nie wcześniej, jak od 1 lipca 2024 r., jeżeli Wykonawca złoży do Zamawiającego pisemny, uzasadniony wniosek nie później, niż do dnia 30 czerwca 2024 r. Wnioski w sprawie waloryzacji ceny brutto wywozu 1 m³ nieczystości stałych, w związku ze zmianą cen materiałów lub innych istotnych kosztów związanych z realizacją zamówienia, złożone po dniu 30 czerwca 2024 r. nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.