eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniemOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020671635

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stabłowicka 147

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-066

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marek.szyszka@port.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.port.org.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania naukowe i rozwojowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-69678f11-8f89-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539506

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/port

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym oraz przekazywanie informacji, oświadczeń, wniosków, zawiadomień i dokumentów odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”, dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/port lub poczty elektronicznej Zamawiającego wskazanej w pkt 1.5.9 niniejszego ogłoszenia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający zamieszcza informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej na Platformie zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
f) szyfrowanie na Platformie zakupowej odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.;
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar;
h) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty, wynosi 150MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO”), oraz art. 19 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający (Administrator) informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu w ramach niniejszego postępowania jest (dane kontaktowe): Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, KRS: 0000850580; NIP:8943140523; biuro@port.lukasiewicz.gov.pl („Administrator”).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych („IOD”). Kontakt z IOD: iod@port.lukasiewicz.gov.pl Zapraszamy do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych.
3. Informacje specyficzne dot. przetwarzania danych zostały szczegółowo opisane w dokumentach zamówienia.
4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również – po wyczerpaniu innych podstaw prawnych – dla celów archiwalnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem państwowej osoby prawnej wykonującej ze środków publicznych zadania publiczne przydane ustawą, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w takim wypadku dalszy okres archiwizacji nie będzie dłuższy niż dalsze 10 lat. Jeśli środki wydatkowane przez Zamawiającego w tym postępowaniu pochodzą ze źródeł innych niż Zamawiający, możliwe jest, że okres przetwarzania danych będzie uzależniony od regulacji określających zasady rozliczenia takich środków z osobą trzecią (instytucją finansującą).
5. Jeśli przepisy prawa w jakimkolwiek zakresie przewidują dłuższy okres przetwarzania danych, stosuje się ten dłuższy okres.
6. Administrator może zgodnie z przepisami prawa przekazywać Państwa dane dalej, do innych odbiorców. Jest to możliwość. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) należycie upoważnieni współpracownicy Administratora lub jego usługodawcy, w zakresie w jakim to niezbędne i uzasadnione, w tym np. dostawcy usług informatycznych, software’owych;
b) podmioty uprawnione do ustawowej lub umownej kontroli lub nadzoru nad Administratorem, w szczególności Centrum Łukasiewicz i Prezes Centrum Łukasiewicz;
c) inne podmioty uprawnione ustawowo do nadzoru i kontroli oraz inne podmioty uprawnione przepisami prawa;
d) w przypadku powiązania Państwa relacji z Administratorem (w tym fundowania zamówienia publicznego ze środków zewnętrznych) dla celów dotowanych projektów naukowych lub komercjalizacji – instytucji dotującej, pośredniczącej, fundujące etc., w szczególności NCBiR lub NCN.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych. Jeśli tak miałoby się stać – poinformujemy Państwa o tym oddzielnie. Nie dotyczy to jednak przekazywania dla celów realizacji i rozliczania dotacji, grantów, programów naukowych etc. fundowanych z budżetu Unii Europejskiej, której to organizacji międzynarodowej dane mogą być przekazywane przez Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji zobowiązań i prawidłowego wydatkowania środków publicznych.
8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Nie będzie też mieć miejsce profilowanie na ich podstawie.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w interaktywnym formularzu ogłoszenia o zamówieniu, pozostałe informacje znajdują się w dokumentach zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PO.271.108.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych dla Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT
2. Część nr 1 – Sprzęt komputerowy 14” z oprogramowaniem

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30231300-0 - Monitory ekranowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia w zakresie Części nr 1 (o nie więcej niż 30% wartości zakresu podstawowego) polegającego na możliwości zamówienia większej liczby zestawów komputerowych – prawo opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych dla Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT.
2. Część nr 2 – Sprzęt komputerowy 13,3” z oprogramowaniem

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30231300-0 - Monitory ekranowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r., poz. 1689 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1, ust. 3 i ust. 12 Umowy Wszelkie zmiany Umowy dokonywane będą z uwzględnieniem art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) zmiana terminu wykonania i/lub terminów pośrednich:
(i) z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu Umowy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
(ii) z powodu przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu Umowy;
(iii) na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu realizacji zamówienia lub jego wydłużenia - o uzgodniony okres;
b) zmiana miejsca dostaw,
c) sprostowanie omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy i ich konsekwencji,
d) zmiana sposobu realizacji Umowy wynikająca ze zmian w obowiązujących przepisach prawa,
e) zmiana przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, powodujących konieczność dostosowania Umowy do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie jej realizacji, w tym w szczególności zmiany stawki podatku VAT,
f) zmiana parametrów Sprzętu lub Oprogramowania w przypadku zaniechania produkcji określonego rodzaju Sprzętu lub wycofania z rynku danego rodzaju Oprogramowania i/lub wprowadzenia Sprzętu lub Oprogramowania nowej generacji i/lub nowego modelu (tj. zamiennik/równoważnik). Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania określone w niniejszej Umowie, w załącznikach do Umowy, SIWZ oraz Ofercie Wykonawcy lub je przewyższać, z tym zastrzeżeniem, iż zamiennik/równoważnik musi pochodzić od tego samego producenta co pierwotnie zaoferowany w ofercie. Przesłanką niezbędną do takiego działania ze strony Zamawiającego jest również brak wzrostu cen i wartości Umowy w porównaniu z pierwotną wartością przedstawioną w ofercie. Ilości zamawianego w ten sposób Sprzętu muszą być tożsame z liczbą wynikającą z Umowy.
g) w przypadku zmiany numerów katalogowych sprzętu przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen i wartości Umowy na wyższe. Dostarczony sprzęt musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania określone w niniejszej Umowie, w załącznikach do Umowy, SIWZ i ofercie Wykonawcy lub je przewyższać,
h) pojawienia się na rynku urządzeń, sprzętu, oprogramowania nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu Umowy lub pojawieniem się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie, pod warunkiem że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny ofertowej.
i) wydłużenia terminu gwarancji w związku z przedłużeniem terminu realizacji Umowy lub zadeklarowaniem dłuższego terminu gwarancji.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/port

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.