eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi w zakresie napraw oraz usuwaniu awarii urządzeń dźwigowych wraz z usługą pogotowia technicznego w budynkowych będących 100% własnością m.st Warszawy .......Ogłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi w zakresie napraw oraz usuwaniu awarii urządzeń dźwigowych wraz z usługą pogotowia technicznego w budynkowych będących 100% własnością m.st Warszawy .......

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

1.3.) Oddział zamawiającego: ZGN w Dzielnicy Bielany

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 10858838000000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grębałowska 23/25

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-808

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgn-bielany.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zgn-bielany.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi w zakresie napraw oraz usuwaniu awarii urządzeń dźwigowych wraz z usługą pogotowia technicznego w budynkowych będących 100% własnością m.st Warszawy .......

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3750bd7-958f-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539498

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f3750bd7-958f-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f3750bd7-958f-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowego odwzorowania dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r, poz. 2452) dalej jako „Rozporządzenie”. Rozporządzenie określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
a) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać formatem PAdES lub XAdES,
b) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy podpisywać formatem XAdES.
10. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą PZP lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie zwyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie
przy ul. Grębałowskiej 23/25,01-808 Warszawa, NIP: 118176 5177, REGON:010858838
email: iod@zgn-bielany.waw.pl.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Grębałowskiej 23/25,
01-808 Warszawa; e-mail: iod@zgn-bielany.waw.pl.
3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym zamówień publicznych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne,
aby ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy mógł prawidłowo wypełniać nałożone na niego obowiązki.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy ZGN w Dzielnicy
Bielany m. st. Warszawy.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
1. 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
2. jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy.
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert
i zawarcia umowy.
9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
11) ZGN w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 72/KT/2023/W

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1. wykonywanie napraw i usuwanie awarii urządzeń dźwigowych wraz z usługą pogotowia technicznego w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez ZGN Bielany.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50530000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

50750000-7 - Usługi w zakresie konserwacji wind

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą dla wszystkich Części zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy ilość punktów w kryterium:

• 60% Cena brutto za wykonanie miesięcznej konserwacji wind
Punkty za oferowane wykonanie miesięcznej konserwacji wind będą obliczone na podstawie wzoru matematycznego
Cmin2 : Cn2 x 100 pkt x 60 %
Cmin2 - najniższa cena wykonania miesięcznej konserwacji wind,
Cn2 - cena wykonania miesięcznej konserwacji wind oferty rozpatrywanej.

• 20% Cena w postaci stawka roboczogodziny z narzutami wynikającymi ze wskaźników cenotwórczych bez VAT
Punkty za oferowaną stawkę roboczogodziny z narzutami wynikającymi ze wskaźników cenotwórczych bez VAT będą obliczone na podstawie wzoru matematycznego
Cmin2 : Cn2 x 100 pkt x 20%
Cmin2 - najniższa stawka roboczogodziny z narzutami wynikającymi ze wskaźników cenotwórczych bez VAT za wykonane napraw wind spośród rozpatrywanych ofert,
Cn2 - stawka roboczogodziny z narzutami wynikającymi ze wskaźników cenotwórczych bez VAT za wykonane napraw wind oferty rozpatrywanej.
• 20% Stawka ryczałtowa za usługę pogotowia elektrycznego bez VAT
Punkty za oferowaną stawkę ryczałtowa za usługę pogotowia elektrycznego bez VAT będą obliczone na podstawie wzoru matematycznego
Cmin2 : Cn2 x 100 pkt x 20%
Cmin2 - najniższa stawka ryczałtowa za usługę pogotowia elektrycznego bez VAT
spośród rozpatrywanych ofert,
Cn2 - stawka ryczałtowa za usługę pogotowia elektrycznego bez VAT
oferty rozpatrywanej.

Uwaga!!! Wykonawca w w/w cenie/stawkach winien uwzględnić stawki wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

3. Badana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów, zgodnie z zasadą, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie następuje „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to zaokrąglenie następuje „w dół”
4. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów opisanych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena w postaci stawka roboczogodziny z narzutami wynikającymi ze wskaźników cenotwórczych bez VAT

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka ryczałtowa za usługę pogotowia elektrycznego bez VAT

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: wykonywanie napraw i usuwanie awarii urządzeń dźwigowych wraz z usługą pogotowia technicznego w budynkach i pawilonach użytkowych , stanowiących 100% własność m.st. Warszawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50530000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

50750000-7 - Usługi w zakresie konserwacji wind

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą dla wszystkich Części zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy ilość punktów w kryterium:

• 60% Cena brutto za wykonanie miesięcznej konserwacji wind
Punkty za oferowane wykonanie miesięcznej konserwacji wind będą obliczone na podstawie wzoru matematycznego
Cmin2 : Cn2 x 100 pkt x 60 %
Cmin2 - najniższa cena wykonania miesięcznej konserwacji wind,
Cn2 - cena wykonania miesięcznej konserwacji wind oferty rozpatrywanej.

• 20% Cena w postaci stawka roboczogodziny z narzutami wynikającymi ze wskaźników cenotwórczych bez VAT
Punkty za oferowaną stawkę roboczogodziny z narzutami wynikającymi ze wskaźników cenotwórczych bez VAT będą obliczone na podstawie wzoru matematycznego
Cmin2 : Cn2 x 100 pkt x 20%
Cmin2 - najniższa stawka roboczogodziny z narzutami wynikającymi ze wskaźników cenotwórczych bez VAT za wykonane napraw wind spośród rozpatrywanych ofert,
Cn2 - stawka roboczogodziny z narzutami wynikającymi ze wskaźników cenotwórczych bez VAT za wykonane napraw wind oferty rozpatrywanej.
• 20% Stawka ryczałtowa za usługę pogotowia elektrycznego bez VAT
Punkty za oferowaną stawkę ryczałtowa za usługę pogotowia elektrycznego bez VAT będą obliczone na podstawie wzoru matematycznego
Cmin2 : Cn2 x 100 pkt x 20%
Cmin2 - najniższa stawka ryczałtowa za usługę pogotowia elektrycznego bez VAT
spośród rozpatrywanych ofert,
Cn2 - stawka ryczałtowa za usługę pogotowia elektrycznego bez VAT
oferty rozpatrywanej.

Uwaga!!! Wykonawca w w/w cenie/stawkach winien uwzględnić stawki wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

3. Badana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów, zgodnie z zasadą, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie następuje „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to zaokrąglenie następuje „w dół”
4. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów opisanych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena w postaci stawka roboczogodziny z narzutami wynikającymi ze wskaźników cenotwórczych bez VAT

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka ryczałtowa za usługę pogotowia elektrycznego bez VAT

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3: wykonywanie napraw i usuwanie awarii urządzeń dźwigowych wraz z usługą pogotowia technicznego w budynku użytkowym będącym siedzibą ZGN Bielany .

4.2.6.) Główny kod CPV: 50530000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

50750000-7 - Usługi w zakresie konserwacji wind

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą dla wszystkich Części zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy ilość punktów w kryterium:

• 60% Cena brutto za wykonanie miesięcznej konserwacji wind
Punkty za oferowane wykonanie miesięcznej konserwacji wind będą obliczone na podstawie wzoru matematycznego
Cmin2 : Cn2 x 100 pkt x 60 %
Cmin2 - najniższa cena wykonania miesięcznej konserwacji wind,
Cn2 - cena wykonania miesięcznej konserwacji wind oferty rozpatrywanej.

• 20% Cena w postaci stawka roboczogodziny z narzutami wynikającymi ze wskaźników cenotwórczych bez VAT
Punkty za oferowaną stawkę roboczogodziny z narzutami wynikającymi ze wskaźników cenotwórczych bez VAT będą obliczone na podstawie wzoru matematycznego
Cmin2 : Cn2 x 100 pkt x 20%
Cmin2 - najniższa stawka roboczogodziny z narzutami wynikającymi ze wskaźników cenotwórczych bez VAT za wykonane napraw wind spośród rozpatrywanych ofert,
Cn2 - stawka roboczogodziny z narzutami wynikającymi ze wskaźników cenotwórczych bez VAT za wykonane napraw wind oferty rozpatrywanej.
• 20% Stawka ryczałtowa za usługę pogotowia elektrycznego bez VAT
Punkty za oferowaną stawkę ryczałtowa za usługę pogotowia elektrycznego bez VAT będą obliczone na podstawie wzoru matematycznego
Cmin2 : Cn2 x 100 pkt x 20%
Cmin2 - najniższa stawka ryczałtowa za usługę pogotowia elektrycznego bez VAT
spośród rozpatrywanych ofert,
Cn2 - stawka ryczałtowa za usługę pogotowia elektrycznego bez VAT
oferty rozpatrywanej.

Uwaga!!! Wykonawca w w/w cenie/stawkach winien uwzględnić stawki wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

3. Badana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów, zgodnie z zasadą, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie następuje „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to zaokrąglenie następuje „w dół”
4. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów opisanych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena w postaci stawka roboczogodziny z narzutami wynikającymi ze wskaźników cenotwórczych bez VAT

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka ryczałtowa za usługę pogotowia elektrycznego bez VAT

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4: wykonywanie napraw i usuwanie awarii urządzeń dźwigowych wraz z usługą pogotowia technicznego w budynku użytkowym przy ulicy Broniewskiego 56

4.2.6.) Główny kod CPV: 50530000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

50750000-7 - Usługi w zakresie konserwacji wind

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą dla wszystkich Części zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy ilość punktów w kryterium:

• 60% Cena brutto za wykonanie miesięcznej konserwacji wind
Punkty za oferowane wykonanie miesięcznej konserwacji wind będą obliczone na podstawie wzoru matematycznego
Cmin2 : Cn2 x 100 pkt x 60 %
Cmin2 - najniższa cena wykonania miesięcznej konserwacji wind,
Cn2 - cena wykonania miesięcznej konserwacji wind oferty rozpatrywanej.

• 20% Cena w postaci stawka roboczogodziny z narzutami wynikającymi ze wskaźników cenotwórczych bez VAT
Punkty za oferowaną stawkę roboczogodziny z narzutami wynikającymi ze wskaźników cenotwórczych bez VAT będą obliczone na podstawie wzoru matematycznego
Cmin2 : Cn2 x 100 pkt x 20%
Cmin2 - najniższa stawka roboczogodziny z narzutami wynikającymi ze wskaźników cenotwórczych bez VAT za wykonane napraw wind spośród rozpatrywanych ofert,
Cn2 - stawka roboczogodziny z narzutami wynikającymi ze wskaźników cenotwórczych bez VAT za wykonane napraw wind oferty rozpatrywanej.
• 20% Stawka ryczałtowa za usługę pogotowia elektrycznego bez VAT
Punkty za oferowaną stawkę ryczałtowa za usługę pogotowia elektrycznego bez VAT będą obliczone na podstawie wzoru matematycznego
Cmin2 : Cn2 x 100 pkt x 20%
Cmin2 - najniższa stawka ryczałtowa za usługę pogotowia elektrycznego bez VAT
spośród rozpatrywanych ofert,
Cn2 - stawka ryczałtowa za usługę pogotowia elektrycznego bez VAT
oferty rozpatrywanej.

Uwaga!!! Wykonawca w w/w cenie/stawkach winien uwzględnić stawki wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

3. Badana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów, zgodnie z zasadą, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie następuje „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to zaokrąglenie następuje „w dół”
4. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów opisanych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena w postaci stawka roboczogodziny z narzutami wynikającymi ze wskaźników cenotwórczych bez VAT

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka ryczałtowa za usługę pogotowia elektrycznego bez VAT

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące:
 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
 Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż:
- do części 1: na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł
- do części 2: na kwotę nie mniejszą niż 15 000 zł
- do części 3: na kwotę nie mniejszą niż 3 000 zł
- do części 4: na kwotę nie mniejszą niż 10 000 zł
- sytuacji techniczna lub zawodowej:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada doświadczenie w wykonywaniu prac konserwacyjnych i naprawczych wind elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub użytkowych na kwotę nie mniejszą niż:
- do części 1: na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł
- do części 2: na kwotę nie mniejszą niż 15 000 zł
- do części 3: na kwotę nie mniejszą niż 3 000 zł
- do części 4: na kwotę nie mniejszą niż 10 000 zł

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu
z postępowania stanowiące Załącznik nr 5 do SWZ. Informacje zawarte w tym oświadczeniu stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. dokumenty dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej;
2.2. wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie - Dowodami, o których wyżej mowa, są:
• referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usług były wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
• oświadczenie Wykonawcy — jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów, o których wyżej mowa.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią
Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 455 PZP oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
3. Zmiana umowy dla swej ważności, pod rygorem nieważności, wymaga zachowania formy pisemnej

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Usługi w zakresie napraw oraz usuwaniu awarii urządzeń dźwigowych wraz z usługą pogotowia technicznego w budynkowych będących 100% własnością m.st Warszawy oraz zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej niż od 01.01.2024 do 31.12.2025 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków finansowych.
Część 1. wykonywanie napraw i usuwanie awarii urządzeń dźwigowych wraz z usługą pogotowia technicznego w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez ZGN Bielany.
Część 2: wykonywanie napraw i usuwanie awarii urządzeń dźwigowych wraz z usługą pogotowia technicznego w budynkach i pawilonach użytkowych , stanowiących 100% własność m.st. Warszawy.
Część 3: wykonywanie napraw i usuwanie awarii urządzeń dźwigowych wraz z usługą pogotowia technicznego w budynku użytkowym będącym siedzibą ZGN Bielany .
Część 4: wykonywanie napraw i usuwanie awarii urządzeń dźwigowych wraz z usługą pogotowia technicznego w budynku użytkowym przy ulicy Broniewskiego 56

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: od podpisania umowy nie wcześniej niż 01.01.2024 do 31.12.2025 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków finansowych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.