eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie profilaktycznych badań lekarskich pracowników i funkcjonariuszy z podległych jednostek IAS w Olsztynie świadczących pracę w US w DziałdowieOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie profilaktycznych badań lekarskich pracowników i funkcjonariuszy z podległych jednostek IAS w Olsztynie świadczących pracę w US w Działdowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001022914

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Marszałka J. Piłsudskiego 59A

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-950

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ias.olsztyn@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie profilaktycznych badań lekarskich pracowników i funkcjonariuszy z podległych jednostek IAS w Olsztynie świadczących pracę w US w Działdowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a0ca2ca7-94f0-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539466

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00110936/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie profilaktycznych badań lekarskich pracowników i funkcjonariuszy z jednostek Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie świadczących pracę w US w Działdowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ias-olsztyn.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ias-olsztyn.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu platformy Marketplanet (https://ias.olsztyn.ezamawiajacy.pl).
2. Wszelkie informacje dotyczące sposobu komunikacji i wymagań sprzętowych zamieszczone są w rozdziale 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający określił pełną treść dot. RODO w Rozdziale 22 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający określił pełną treść dot. RODO w Rozdziale 22 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2801-ILZ.260.60.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycyny pracy w zakresie profilaktycznych badań lekarskich pracowników i funkcjonariuszy z podległych jednostek Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie świadczących pracę w Urzędzie Skarbowym w Działdowie.
2. Przedmiot zamówienia dot. badań profilaktycznych, polegających na świadczeniu usług medycyny pracy w zakresie wykonywania profilaktycznych badań lekarskich pracowników z jednostek Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie świadczących pracę w Urzędzie Skarbowym w Działdowie, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2022 r. 437).
3. Szczegółowy zakres (prognozowana ilość badań) oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ stanowiący formularz ofertowo-cenowy i załącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

85147000-1 - Usługi zdrowotne świadczone dla firm

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie i wyborze oferty najkorzystniejszej
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny, których znaczenie (wagę) określa podany procent: Cena oferty - waga kryterium - 100 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej:
Zamawiający uzna, powyższy warunek niezbędny do wykonywania przedmiotowego zamówienia za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, że jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu prowadzącego działalność leczniczą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca złoży:
Oświadczenie Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zakresie podstawy wykluczenia w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej: aktualny wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu prowadzącego działalność leczniczą, o którym mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę należy sporządzić według wzoru stanowiącego załączniki nr 1 do SWZ - formularz ofertowo-cenowy - składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego oraz załączyć wymienione w pkt 1- 3 oświadczenia i/lub dokumenty:
1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnienia warunki udziału w postepowaniu.
2) W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum): a) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składają odrębnie Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia każdego z Wykonawców oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z przepisem art. 58 ust. 2 ustawy Pzp). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty: oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 5 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna):
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w ust. 2 pkt 1 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z treści pełnomocnictwa musi wynikać, do której z ww. czynności powołano pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi identyfikować Wykonawcę, którego reprezentuje pełnomocnik lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, jak również wskazywać ustanowionego pełnomocnika.
3) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4) Zgodnie z art. 445 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność za realizację umowy.
8) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy Pzp oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ias-olsztyn.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu w poz. 2.3) nie zmieściła się pełna nawa postępowania. Pełna nazw to: Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie profilaktycznych badań lekarskich pracowników i funkcjonariuszy z jednostek Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie świadczących pracę w Urzędzie Skarbowym w Działdowie.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z uwzględnieniem przepisów właściwych dla zamówień na usługi społeczne - art. 359 pkt 2 ustawy Pzp w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
3. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi od dnia 1.01 2024 r., a jego realizacja trwać będzie przez kolejne 12 miesięcy, tj. do 31.12.2024 r. lub do momentu wyczerpania całkowitej wartości, na jaką zostanie zawarta umowa - w zależności od tego, która z okoliczności nastąpi wcześniej.
4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty umowa obwiązywać będzie od dnia podpisania umowy i trwać będzie przez kolejne 12 miesięcy lub do momentu wyczerpania całkowitej wartości, na jaką zostanie zawarta umowa - w zależności od tego, która z okoliczności nastąpi wcześniej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.