eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawa Mazowiecka › Dostawa gazów medycznych, technicznych z dzierżawą zbiornika i butli na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie MazowieckiejOgłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa gazów medycznych, technicznych z dzierżawą zbiornika i butli na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750081271

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 14

1.5.2.) Miejscowość: Rawa Mazowiecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agulska@szpitalrawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpitalrawa.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa gazów medycznych, technicznych z dzierżawą zbiornika i butli na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bbf386e5-952d-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539397

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00241952/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa gazów medycznych, technicznych z dzierżawą zbiornika i butli na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bbf386e5-952d-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej: agulska@szpitalrawa.pl
8.6 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie
e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-9a3d3ef4-9519-11ee-ba3b-4e891c384685
8.22. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu
się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę”

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę składa się pod rygorem
nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
a) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem i odbiorcą Państwa danych osobowych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem procesu
rekrutacyjnego jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, ul. Warszawska 14, 96-
200 Rawa Mazowiecka.
2. Pozyskane dane osobowe w postaci:
✓ nazwisko i imię (imiona),
✓ dane rejestrowe organizacji biorącej udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w tym NIP,
nr. konta, dane adresowe organizacji,
✓ adres e-mail,
✓ stanowisko,
✓ numer telefonu,
będą przetwarzane przez osoby zatrudnione Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej
oraz podmiot przetwarzający działający dla Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej
na podstawie umowy między stronami.
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz
następujące przepisy prawa:
a) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j.),
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U 2020 r.
poz. 2415)
c) Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 164 ze zm.).
5. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą
wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego jest jawne.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić
jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U 2023 poz. 1605 t.j..)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/16/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa zbiornika na ciekły tlen medyczny, sukcesywna dostawa ciekłego tlenu medycznego, tlenu medycznego sprężonego w butlach oraz gazów medycznych i technicznych oraz dzierżawa butli wraz z akcesoriami.
5.2. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dostawy gazów medycznych 2 x w tygodniu, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego.
5.3. Szacunkowe zużycie gazów medycznych i technicznych w przeliczeniu na ilość butli i kilogramy na okres 12 miesięcy:
5.3.1. butle 40 l tlen medyczny - 2100 szt.
5.3.2. butle 10l tlen medyczny 24 szt.
5.3.3. butle LIV 5l i 2 l tlen medyczny 50 szt
5.3.4. entonox 10l - 6 szt
5.3.5. powietrze sprężone w butlach o poj. 10 l – 14 szt.
5.3.6. powietrze sprężone w butlach o poj. 40l – 24 szt.
5.3.7. dwutlenek węgla 10L – 7 szt.
5.3.8. podtlenek azotu 10l - 8 szt.
5.3.9. Azot ciekły medyczny dewary – 460 kg
5.3.10. Tlen ciekły – 80 000 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 24100000-5 - Gazy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24111500-0 - Gazy medyczne

24111900-4 - Tlen

39226210-7 - Butle

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

9.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Spełnienie warunku zostanie uznane w zależności od formy w jakiej Wykonawca działa
w obrocie gospodarczym:
a) jeżeli wykonawca jest dystrybutorem gazów medycznych - aktualne zezwolenie – decyzję
wydawaną przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zezwalającej na podjęcie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi
przeznaczonymi dla ludzi w zakresie obrotu gazami medycznymi
b) jeżeli Wykonawca jest bezpośrednim wytwórcą gazów medycznych – aktualnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktu leczniczego albo aktualnego zezwolenia na prowadzenie składu zawierającego uprawnienie przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi;
c) w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsolidacyjny lub celny - aktualne zezwolenie na prowadzenie składu zawierającego uprawnienie przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zamawiający może żądać zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.\

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do
obrotu w Polsce i stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj. posiada
certyfikat CE i deklarację zgodności;.
b) aktualne dokumenty dopuszczające oferowane gazy medyczne i techniczne do obrotu i
używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku, gdy dany wyrób nie
jest kwalifikowany jako produkt leczniczy albo wyrób medyczny, stosowne oświadczenie w
tym zakresie;
c) oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie zaoferowane:
- gazy medyczne będące produktem leczniczym posiadają ważną charakterystykę produktu leczniczego,
- gazy medyczne, techniczne i wyroby medyczne zawierają kratę charakterystyki substancji chemicznej lub niebezpiecznej. W przypadku, gdy zaoferowany produkt nie posiada substancji niebezpiecznej, należy poinformować, że dany produkt nie posiada w swym składzie substancji niebezpiecznych,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do
obrotu w Polsce i stanowi wyrób medyczny w rozumieniu przywołanej ustawy tj. posiada
certyfikat CE i deklarację zgodności;.
b) aktualne dokumenty dopuszczające oferowane gazy medyczne i techniczne do obrotu i
używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku, gdy dany wyrób nie
jest kwalifikowany jako produkt leczniczy albo wyrób medyczny, stosowne oświadczenie w
tym zakresie;
c) oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie zaoferowane:
- gazy medyczne będące produktem leczniczym posiadają ważną charakterystykę produktu leczniczego,
- gazy medyczne, techniczne i wyroby medyczne zawierają kratę charakterystyki substancji chemicznej lub niebezpiecznej. W przypadku, gdy zaoferowany produkt nie posiada substancji niebezpiecznej, należy poinformować, że dany produkt nie posiada w swym składzie substancji niebezpiecznych,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

13.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13.2 Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
13.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
13.4 Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik.
13.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w rozdziale XI swz,
b) warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale IX swz winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy występujący wspólnie.
c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
d) W przypadku, o którym mowa w pkt 13.5. c), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy..
Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają oświadczania i dokumenty określone rozdziale XI, w sposób i w trybie tam określonym.
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) zaistnienia w trakcie realizacji Umowy okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty i były one niezależne od niego (np. zaprzestanie produkcji danego asortymentu Produktu, modyfikacja/zmiana parametrów produktu itp.), co skutkowałoby brakiem możliwości dalszej realizacji Umowy na dotychczasowych warunkach. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zaproponowania Zamawiającemu produktu równoważnego, tj. produktu o co najmniej takich samych cechach, co dany produkt określony w ofercie i SWZ. Wykonawca rozpocznie dostawy nowego produktu pod warunkiem zmiany Umowy, na niezmienionych zasadach oraz bez podwyższenia cen jednostkowych netto;
2) zmniejszenia zakresu realizacji Umowy, jeżeli realizacja Umowy stanie się niemożliwa ze względu na wycofanie ze sprzedaży przez producenta produktu określonego w ofercie i SWZ i braku możliwości zastąpienia przez Wykonawcę wycofanego Produktu Produktem równoważnym. W takim przypadku Zamawiający ma również prawo zmniejszyć proporcjonalnie kwotę przeznaczoną na realizację Umowy;
3) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
4) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwi wykonywanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
5) obniżenia cen jednostkowych gazów medycznych, o których mowa w ofercie Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy,
6) zmiany terminów dostawy, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
7) zastąpienia sprzętu (zbiorników, butli etc.), który ma być dostarczony w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
8) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.);
9) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, o okres nie dłuższy niż 3 miesiące; przedłużenie terminu realizacji umowy może nastąpić pod warunkiem, iż zmiana taka nie przekroczy 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 2 Umowy,
10) wydłużenia terminu realizacji umowy w przypadku niewyczerpania w całości środków, o których mowa w § 7 ust. 2 umowy, o okres nie dłuższy niż 3 miesiące; realizacja Umowy w przedłużonym terminie będzie się odbywała w zakresie asortymentowym i na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy- formularzu asortymentowo-cenowym.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.