eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuszów Narodowy › Dowóz i odwóz uczestników Dziennego Domu Pomocy w Dębiakach w Gminie Tuszów Narodowy w ramach projektu pn. "Słoneczna jesień życia IV" .Ogłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz i odwóz uczestników Dziennego Domu Pomocy w Dębiakach w Gminie Tuszów Narodowy w ramach projektu pn. „Słoneczna jesień życia IV” .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690007068

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tuszów Narodowy

1.5.2.) Miejscowość: Tuszów Narodowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-332

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops@tuszownarodowy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuszownarodowy.naszops.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz i odwóz uczestników Dziennego Domu Pomocy w Dębiakach w Gminie Tuszów Narodowy w ramach projektu pn. „Słoneczna jesień życia IV” .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-64ed1ac7-951b-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539373

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. „Słoneczna jesień życia IV” współfinasowanego ze środków UE w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 priorytet 7/FEPK.07 złożonego w ramach konkursu FEPK.07.18-IP.01-001/23

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-64ed1ac7-951b-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.
3.Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .pdf, .doc, .docx, .odt, .txt, .rtf
4.Ofertę oraz oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 3 składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Zawiadomienia, oświadczenia, dokumenty, wnioski lub informacje (nie dotyczy składania ofert) Wykonawcy przekazują:
a) za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych na Platformie e-Zamówienia w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
lub
b) drogą elektroniczną na adres: gops@tuszownarodowy.pl
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum pomocy”.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
9. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowaniu się na platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
10. Wszystkie wysyłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
12. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
13. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania: GOPS.2610.1.2023
Pozostałe wymagania w zakresie komunikacji zostały wskazane w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Tuszowie Narodowym, 39-332 Tuszów Narodowy 225. Dane kontaktowe:
poczta elektroniczna: gops@tuszownarodowy.pl
telefon: 17 774 37 40
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail gops@tuszownarodowy.pl l
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dowóz i odwóz uczestników Dziennego Domu Pomocy w Dębiakach w Gminie Tuszów Narodowy w ramach projektu pn. „Słoneczna jesień życia IV” współfinasowanego ze środków UE w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 priorytet 7/FEPK.07 złożonego w ramach konkursu FEPK.07.18-IP.01-001/23 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa PZP”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOPS.2610.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowóz i odwóz uczestników Dziennego Domu Pomocy w Dębiakach w Gminie Tuszów Narodowy w ramach projektu pn. „Słoneczna jesień życia IV” współfinasowanego ze środków UE w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 priorytet 7/FEPK.07 złożonego w ramach konkursu FEPK.07.18-IP.01-001/23
Miejsce realizacji zadania: Gmina Tuszów Narodowy.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na dowozie do dziennego domu pomocy nie wcześniej niż 7:00, a nie później niż 8:00 (nie więcej niż 35 osób) z miejsca zamieszkania (teren gminy Tuszów Narodowy — dokładna lokalizacja będzie podawana z tygodniowym wyprzedzeniem) do dziennego domu pomocy mającego lokalizację: Dębiaki 46, 39-332 Tuszów Narodowy oraz odwozie tychże osób między godziną: nie wcześniej niż 16:00, a nie później niż 17:00 z dziennego domu pomocy do miejsca zamieszkania. Przewidywana ilość kilometrów: nie więcej niż 127 km dziennie, łącznie nie więcej niż 64 008 km. Usługa będzie realizowana w dni funkcjonowania dziennego domu pomocy, w dni robocze.
W związku z faktem, iż transport będzie odbywał się z różnych miejsc położonych na terenie gminy, Wykonawca zapewnia odpowiednią ilość pojazdów wskazanych do obsługi tras przewozowych (tak, aby nie wydłużać czasu przejazdu ponad weryfikowalny czas i trasę przejazdu). W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zapewnia podstawienie pojazdu zastępczego w ciągu max 30 minut pozwalającego na wykonanie usługi zgodnie z umową. Środki transportu wykorzystywane do wykonania usługi muszą być przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych lub mających problem z samodzielnym poruszaniem się. Nie dopuszcza się do świadczenia usługi pojazdów nieprzystosowanych do osób starszych i niepełnosprawnych, np. z wysokimi stopniami, wąskimi przejściami. W związku z faktem, iż transport będzie odbywał się do różnych miejsc położonych na terenie gminy, Wykonawca zapewnia odpowiednią ilość pojazdów i kierowców wykazanych do obsługi minimum 3 tras przewozowych. Wykonawca nie może przewozić większej liczby osób niż liczba miejsc siedzących w używanych do przewozu środkach transportu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w trakcie realizacji zadania o czym będzie informował Wykonawcę każdorazowo z tygodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty ubezpieczenia pojazdów i przewożonych osób od następstw nieszczęśliwych wypadków mogących wystąpić w trakcie wykonywania usługi.
Usługa dowozu musi być świadczona pojazdami samochodowymi dopuszczonym do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, spełniającym minimalne parametry techniczne:
1) pojazd wyposażony w siedzenia z pasami trzypunktowymi, sprawnym technicznie (posiadającym aktualne badania techniczne lub świadectwo homologacji),
2) pojazd posiada system ABS/ASR,
3) pojazd oznakowany właściwie do charakteru przewozów (zgodnie z art. 57 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz zgodnie z § 45 i § 47 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych),
4) pojazd wyposażony w rampę (pochylnię) lub szyny najazdowe lub podjazdy/podnośniki lub platformy, a także w system zabezpieczający wózek inwalidzki przed przemieszczaniem się po pojeździe w czasie jazdy,
5) pojazd wyposażony w gaśnice przeciwpożarowe z aktualnym badaniem
6) pojazd wyposażony w sprawną klimatyzację, ogrzewanie, nawiewy powietrza i oświetlenie,
7) pojazd posiada zdolność przewozową (liczbę miejsc siedzących) odpowiednią dla liczby przewożonych osób.
Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia do zachowania dbałości o środowisko naturalne, poprzez m.in. eliminowanie z użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych, rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych, wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą z recyklingu lub podlegają procesowi recyklingu, itp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
najniższa cena – 60 %
czas podstawienia pojazdu samochodowego w przypadku awarii – 20%
klauzule społeczne – 20%

Sposób oceny ofert:

kryterium „najniższa cena” (Wpc) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:
Wpc=Cn/Cof x Rc
gdzie:
Wpc – Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „najniższa cena”
Cn – najniższa oferowana cena brutto spośród ofert, które złożyły oferty
Cof– cena brutto oferty badanej
Rc – ranga kryterium „najniższa cena” (60)

W kryterium „najniższa cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

Kryterium „czas podstawienia zastępczego pojazdu samochodowego w przypadku awarii”(Wr) w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca w przypadku awarii pojazdu samochodowego podstawił inny pojazd samochodowy w jak najkrótszym czasie. Kryterium będzie oceniane na podstawie zobowiązania zawartego w formularzu ofertowym dotyczącego czasu w jakim Wykonawca podstawi pojazd samochodowy zastępczy liczonego od zgłoszenia awarii. W Formularzu Oferty Wykonawca zaoferuje liczbę minut (maksymalnie 30 minut) (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 20).
Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę czasu w jakim Wykonawca podstawi pojazd samochodowy zastępczy liczonego od zgłoszenia awarii według następujących zasad:
za zadeklarowanie podstawienia pojazdu samochodowego zastępczego w czasie od 21-30 min. – 0 pkt,
za zadeklarowanie podstawienia pojazdu samochodowego zastępczego w czasie od 11-20 min. – 10 pkt,
za zadeklarowanie podstawienia pojazdu samochodowego zastępczego w czasie 10 min. i poniżej– 20 pkt,

Kryterium „klauzule społeczne”(Wk) w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia (w okresie obowiązywania umowy) jak najwięcej osób niepełnosprawnych lub bezrobotnych. Kryterium będzie oceniane na podstawie zobowiązania zawartego w formularzu ofertowym dotyczącego liczby skierowanych do realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych lub bezrobotnych. W Formularzu Oferty Wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów (maksymalna liczba punktów do uzyskania – 20).

Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę skierowania do realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych lub bezrobotnych według następujących zasad:
za zadeklarowanie 0 osób niepełnosprawnych lub bezrobotnych – 0 pkt,
za zadeklarowanie 1 osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej – 10 pkt,
za zadeklarowanie 2 lub więcej osób niepełnosprawnych lub bezrobotnych – 20 pkt,
Przez osobę z niepełnosprawnością Zamawiający rozumie osobę, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Przez osobę bezrobotną Zamawiający rozumie osobę, o której mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Zatrudnienie osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.
W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej.
Po = Wpc + Wr + Wk

gdzie:
Po - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę
Wpc - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
Wr - liczba punktów uzyskanych w kryterium czas podstawienia zastępczego pojazdu samochodowego w przypadku awarii
Wk – liczba punktów uzyskanych w kryterium klauzule społeczne

W prowadzonym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która według formuły oceny ofert uzyska największą liczbę punktów oraz spełni wszystkie wymagania SWZ. Ocena zostanie dokonana na podstawie wypełnionego Formularza Ofertowego i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy, co do ceny, czasu podstawienia zastępczego pojazdu samochodowego w przypadku awarii oraz klauzul społecznych.


Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule społeczne

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu samochodowego w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Zezwolenia lub licencje udzielone na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów będą akceptowane jeżeli zachowały moc prawną, nie wygasły bądź nie zostały cofnięte.
zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
zdolność techniczna
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na dowozie osób do np. szpitali, szkoły, przedszkola, żłobku, domu opieki, przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 100.000,00 zł (brutto). Usługa była realizowana w ramach jednego kontraktu (umowy) przez okres co najmniej 12 miesięcy. W przypadku usług wykonywanych część zamówienia już faktycznie wykonana, musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego w warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień ich złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu tj.:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - – załącznik nr 7 do SWZ.
b) zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru działalności regulowanej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie będzie żądał przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, oświadczenia lub podmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:
a) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie wskazanym przez Zamawiającego oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ;
b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt. a) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie jako oświadczenie własne.
c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
d) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
e) Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. a) także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby zgodnie ze wzorem oświadczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
f) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania:
odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca np. w Formularzu ofertowym wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby;
g) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, chyba że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. f);
h) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (np. umowa o współdziałaniu); pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jednolity europejski dokument zamówienia składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składa każdy z Wykonawców.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4 i 5, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w następujących okolicznościach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami do dnia rezygnacji, przy czym gwarantowany zakres świadczeń stron 1% wartości zamówienia , o którym mowa w § 4 ust. 2.
2) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) działania siły wyższej;
b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
c) zaistnienia okoliczności niezależnych od stron umowy, uniemożliwiających terminową realizację przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności wynikających z czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
3) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) uzasadnionej zmiany długości tras,
b) uzasadnionej zmiany przebiegu trasy,
c) uzasadnionej zmiany ilości i miejsc przystanków,
4) Inne zmiany:
a) zmiana pojazdu samochodowego zgodnie z zapisami § 2 niniejszej umowy;
b) zmiana podwykonawcy, podwykonawcy na którego zasoby powoływał się Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że podwykonawca wykaże spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia dotychczasowy podwykonawca.
c) powierzenie podwykonawcom innej części usług niż wskazana w ofercie wykonawcy
d) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji usług o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SWZ,
1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dopuszcza możliwość dokonania zmiany jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy
2. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.
4. Wniosek dotyczący zmiany umowy powinien zawierać co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,
3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub postanowień umowy,
4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.
5. Wszystkie postanowienia dotyczące zmiany umowy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanową jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy jej rozwiązanie lub odstąpienie wymagają formy pisemnej pod rygorem .........
Pozostałe wymagania w zakresie zmian umowy zostały wskazane w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia obejmuje okres: od dnia 01 stycznia 2024 r. (lub od dnia odpowiadającego dacie zawarcia umowy, jeśli nastąpi to po dniu 01 stycznia 2024 r.) do dnia 31 grudnia 2025 r.
Zamawiający przewiduje fakultatywną przesłankę unieważnienia postępowania na podstawie art. 310 Ustawy PZP tj. jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana odpowiednio w ogłoszeniu o zamówieniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.