eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Wykonanie remontu piwnic, odwodnienia oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z koniecznym utwardzeniem terenu.Ogłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie remontu piwnic, odwodnienia oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z koniecznym utwardzeniem terenu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278356

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: plac Kościeleckich 6

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-033

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 48 52 585 15 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@kpck.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpck.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontu piwnic, odwodnienia oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z koniecznym utwardzeniem terenu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ae2b0a5-9523-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539348

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00251765/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie remontu piwnic, odwodnienia oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z koniecznym utwardzeniem terenu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kpck.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kpck.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Andrzej Adamski oraz Pani Dorota Ratajczak, tel. 52/585 15 01, e-mail: zamówieniapubliczne@kpck.pl
2. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformy https://kpck.ezamawiajacy.pl- zwanej dalej „Platformą” lub „Systemem”. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.
3. W Postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu Platformy. Datą złożenia dokumentu, oświadczenia lub innego rodzaju informacji stanowiących przedmiot korespondencji (w tym oferty, wyjaśnień, wezwania, uzupełnienia, etc.) jest data ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. System (opcjonalnie) powiadamia Wykonawcę, na adres e-mail podany przez Wykonawcę przy zakładaniu konta na Platformie, o korespondencji wysłanej przez Zamawiającego do Wykonawcy. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania do SWZ lub rozpatrywał wniosków dot. czynności podejmowanych w postępowaniu w przypadku, gdy Wykonawca złoży wniosek w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy (np. na adres e-mail).
4. Ogólne zasady korzystania z Platformy
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://kpck.ezamawiajacy.pl
lub
2) poprzez stronę https://oneplace.marketplanet.pl
a następnie wybranie opcji „Przystąp do postępowania”.
3) Wykonawca nie posiadający konta zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „Zarejestruj się”.
4) Rejestracja Wykonawcy na Platformie trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w Postępowaniu. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w tym potwierdzeniu.
5. Zalecenia odnośnie podpisu elektronicznego:
1) Dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES.
2) W przypadku dokumentów w formacie innym niż .pdf wymagany będzie oddzielny plik z podpisem elektronicznym. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
3) Jeżeli wykonawca nie dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym to zgodnie z ustawą może podpisać ofertę podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę (osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy).
7.Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
6. Pozostałe Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały opisane w rozdziale 20 SWZ z uwagi na brak miejsca w formularzu.
7. Regulamin korzystania z platformy eZamawiajacy dostępny pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, zamawiający informuje, że:
1.Administratorem danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy reprezentowany w osobie Dyrektora
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy pl. Kościeleckich 6 w Budgoszczy. Można się z nim
kontaktować w następujący sposób: istownie na adres: 85-033 Bydgoszcz, pl. Kościeleckich 6,
poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: ePUAP: /KPCKBydgoszcz/SkrytkaESP,
poprzez e-mail: sekretariat@kpck.pl.
telefonicznie: 58 585 15 02.
2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: p. Robert Dondajewski, email: iod@kpck.pl lub listownie:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 85-033 Bydgoszcz, pl. Kościeleckich 6.
3 Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji.
Pozostałe zganienia dotyczące RODO znajdują się w Rozdziale I pkt 1.7 Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA221/7/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu piwnic, odwodnienia oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z
koniecznym utwardzeniem terenu, zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

44112000-8 - Różne konstrukcje budowlane

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 160 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów
oceny ofert:
Lp. KRYTERIUM WAGA
1 Cena 60%
2 Okres gwarancji 40%
Szczegółowy sposób oceny ofert został opisany w rozdziale 16 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że na dzień składania ofert posiada aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę co najmniej 1.000 000,00 zł (słownie jeden milion złotych).
2. zdolności technicznej lub zawodowej:
wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub
remoncie budynku, a wartość zamówienia brutto wyniosła minimum: 800.000,00 PLN (słownie złotych: osiemset tysięcy
złotych). Wykonawca winien wykazać, że ww. robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończona.
3. o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który skieruje do realizacji zamówienia Kierownika Budowy,
który:
1) posiada odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego tj.: uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane w ww. zakresie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane,
2) posiada wpis na liście członków izby samorządu zawodowego,
3) posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenie o braku
podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału, w zakresie wskazanym przez zamawiającego składane odrębnie przez:,
a) wykonawcę, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ,
b) każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia potwierdzające brak podstaw wykluczenia
wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ,
c) w przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr
5 do SWZ.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w
postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na
podstawie art. 274 ust.1 ustawy PZP, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących
podmiotowych środków dowodowych potwierdzających (podmiotowe środki dowodowe składane w odpowiedzi na wezwanie
zamawiającego):
1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie wskazanym w pkt. 7.1.5 Rozdziału VII SWZ (art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP), o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 8 do SWZ
2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP , sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
4. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty; sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ;
5. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; sporządzone według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ.
6. oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału, w zakresie wskazanym przez zamawiającego
składane odrębnie przez: wykonawcę, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ
7. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ, zgodnie z
wymaganiami określonymi w pkt 9.6 i 9.7 SWZ.
Pozostały wykaz podmiotowych środków dowodowych ich oraz ich forma zostały opisane w rozdziale 10 SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:
1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo o którym mowa w pkt. 7.1.1.1. do 7.1.1.8
SWZ
1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestępstwo,
o którym mowa w pkt 7.1.1 SWZ
1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem
terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi
wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty,
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub
wnioski niezależnie od siebie,
1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z
wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
2. Na podstawie przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 109
ust. 1 ustawy zamawiający również wykluczy wykonawcę:
2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł
układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
2.2. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo
długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania,
wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
3. Na podstawie przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 7 ust.
1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zamawiający wykluczy: zgodnie z pkt
7.3.1,7.3.2,7.3.3 SWZ
4. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w Podmiotowych środkach dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Łącznie z ofertą składane są (podmiotowe środki dowodowe składane łącznie z ofertą):
oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału, w zakresie wskazanym przez zamawiającego
składane odrębnie przez:,
każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia potwierdzające brak podstaw wykluczenia
wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z uwagi na brak miejsca w formularzu - Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały opisane w
paragrafie 16 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://kpck.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe warunki postępowania zostały określone w Specyfikacji warunków zamówienia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.