eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rogoźno › Świadczenie usług ochrony fizycznej i mienia w obiekcie i na terenie Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.Ogłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług ochrony fizycznej i mienia w obiekcie i na terenie Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w
Rogoźnie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalne Centrum Profilaktyki Uzależnień dla dzieci i Młodzieży w Rogoźnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301175063

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wielka Poznańska 89

1.5.2.) Miejscowość: Rogoźno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-610

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 67 255 23 41

1.5.8.) Numer faksu: 67 255 23 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: centrumprofilaktyki.rogozno@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rcpu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-be8a9513-84a4-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochrony fizycznej i mienia w obiekcie i na terenie Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w
Rogoźnie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be8a9513-84a4-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539340

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00315059/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług ochrony fizycznej i mienia w obiekcie i na terenie Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00498816

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/ZP/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 205429,76 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej i mienia w obiekcie i na terenie Regionalnego Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.
Wykonawca poprzez usługę ochrony ma zapewnić ochronę osób, obiektu i terenu Zamawiającego w szczególności przed kradzieżą, włamaniem, rozbojem, wandalizmem, nieuprawnionym wstępem.
Zakres usługi ochrony obejmuje codzienną ochronę osób i mienia w godzinach od 15:00 - 7:00 (w pozostałych godzinach obiekt i teren bez ochrony), w dni wolne od pracy i święta – całodobowo. Budynek i teren powinien być chroniony w systemie jednoosobowym. Ochrona będzie realizowana poprzez pełnienie dyżurów przez pracowników ochrony, zatrudnionych przez Wykonawcę na obszarze chronionym, obejmującym obiekt i przyległy teren oraz przeprowadzanie patroli kontrolno-prewencyjnych terenu i obiektu w Rogoźnie przy ul. Wielkiej Poznańskiej 89 i 91.
Wykonawca zagwarantuje łączność telefoniczną z pracownikami ochrony wykonującymi usługę oraz pracowników ochrony z centralą Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ oraz załącznik do SWZ - projektowane postanowienia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 252678,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 269922,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 252678,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004772320

7.3.3) Ulica: Al. Wielkopolska

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-608

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 252678,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-01 do 2024-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.