eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzewnie › Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytówOgłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rzewnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668350

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 19

1.5.2.) Miejscowość: Rzewnie

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-225

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 297613409

1.5.8.) Numer faksu: 297613445

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugrzewnie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminarzewnie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminarzewnie.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/1/131029

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06a771bd-683b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539338

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030699/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00445328

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PIROŚ.271.20.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 200 000,00 zł (dwa miliony dwieście tysięcy złotych) przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 559884,79 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 628514,2 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 559884,79 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bank Spółdzielczy w Skaryszewie

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 000498158

7.3.3) Ulica: ul. Żeromskiego 7A

7.3.4) Miejscowość: Skaryszew

7.3.5) Kod pocztowy: 26-640

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 559884,79 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2030-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.