eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Budowa międzypokoleniowego parku rekreacji przy ul. Stolemów w GdyniOgłoszenie z dnia 2023-12-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa międzypokoleniowego parku rekreacji przy ul. Stolemów w Gdyni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675557

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 10 Lutego 24

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-364

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: (58) 761 20 00, (58) 761 20 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdiz.gdynia.pl, rzp@zdiz.gdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zdiz.gdynia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa międzypokoleniowego parku rekreacji przy ul. Stolemów w Gdyni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49fe2c71-94f0-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539200

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023889/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.46 Budowę międzypokoleniowego parku rekreacji przy ul. Stolemów w Gdyni

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/860421

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/860421

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferty, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, pełnomocnictwo, sporządza się w niniejszym postępowaniu w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415). 3. Zamawiający na podstawie § 18 pkt 1 i 2 Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 roku, określa jako dopuszczalny format plików 4. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości niemniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.; 4) włączoną obsługę JavaScript; 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf; 6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8; 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych: .txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. b)Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów określonych w § 18 pkt 1 i 2 Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017r. do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych: .zip lub 7Z. c) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: –oferta załączona przez Wykonawcę na widnieje jako zaszyfrowana. Możliwość otworzenia oferty dostępna jest dopiero po upływie terminu składania ofert, oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss). 5. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 6. Wielkości plików, które będą podpisywane podpisem elektronicznym poprzez profil zaufany, wynosić może max 10MB oraz max 5MB dla plików podpisywanych podpisem elektronicznym osobistym poprzez aplikację eDoApp.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Stosownie do art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [dalej jako „dane osobowe”], jest Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul.10 Lutego 24, sekretariat@zdiz.gdynia.pl. 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@zdiz.gdynia.pl oraz do korespondencji: 81-364 Gdynia, ul.10 Lutego 24.
3) Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją zamówienia będą przetwarzane: w celu wykonania umowy, weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń z umowy, oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. 4) Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023 poz. 1605), firmy świadczące usługi z zakresu serwisu i asysty technicznej systemów informatycznych i programów dziedzinowych w Zarząd Dróg i Zieleni Gdyni oraz operator pocztowy, z którym zawarta została umowa na świadczenie usług pocztowych i kurierskich. 5) Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy Pzp (art. 78-80) oraz odpowiednimi rozporządzeniami wydanymi w tym zakresie. Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jej rozliczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających. 6) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 8) Osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
3) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9) Osobom, których dane osobowe dotyczą, nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZP.271.74.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa międzypokoleniowego parku rekreacji przy ul. Stolemów w Gdyni.
2. Zamówienie obejmuje: 1) wykonanie robót w zakresie i rodzaju określonym w dokumentacji projektowej, tj.: a) wykonanie nowych odcinków ciągów pieszych (o nawierzchni piaszczysto-gliniasto-żwirowej) z obrzeżem typu ekoboard, b) zakup, dostawę i montaż poręczy terenowych i ogrodzenia,
c) wykonanie parkowej linii oświetleniowej,
d) prace obejmujące wycinkę i cięcia sanitarne zieleni wysokiej i niskiej,
e) zakup, dostawę i montaż elementów małej architektury, tj.:
– ławki parkowe – 6 szt.,
– stół piknikowy – 2 szt.,
– stół do tenisa sportowego – 1 szt.,
– stolik do gry w szachy – 1 szt.,
– kosze na śmieci – 3 szt.,
– totemy informacyjne – 2 szt.,
– tablica informacyjna – 1 szt.
f) zakup, dostawę i montaż elementów naturalistycznych, tj.:
– konary drzew – 3 szt.,
– głazy narzutowe – 14 szt.
g) wykonanie dokumentacji odbiorowej powykonawczej, którą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie papierowej – 2 egz. oraz w formie elektronicznej w formacie .pdf na nośniku USB/CD – 1 egz. ,
h) wykonanie dokumentacji odbiorowej powykonawczej (dot. oświetlenia parkowego), która Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie papierowej – 1 egz. oraz elektronicznej w formacie .pdf na nośniku USB/CD – 1 egz. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Stolemów (81-574) w Gdyni, na działce nr 1798 i 1799 obr. ew. 0027, jedn. ewid. nr 226201_1 Gdynia”.

Teren inwestycji objęty jest obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)nr 1701 części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy określają:
1) Projekt budowlany w zakresie zagospodarowania terenu oraz branży elektrycznej – załącznik A do swz, z wyłączeniem części Branża architektura krajobrazu Projekt zieleni,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – załącznik B do swz,
3) Inwentaryzacja zieleni z gospodarką drzewostanem – załącznik B1 do swz, 4) Uzgodnienia – załącznik B2 do swz,
5) Przedmiar robót budowlanych/Kosztorys inwestorski – załącznik C do swz, 6) Wzór umowy – załącznik nr 7 do swz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

39113600-3 - Ławki

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w związku z art. 305 pkt 1) ustawy, do 10% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego, określonego w ust. 1 niniejszego rozdziału, obejmującego wykonanie robót budowlanych, obejmujących wykonanie ścieżek (o nawierzchni piaszczysto-gliniasto-żwirowej), wykonanie parkowej linii oświetleniowej, montaż poręczy i ogrodzenia, montaż urządzeń oraz pozostałych elementów wyposażenia terenu. Warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia podobne na roboty budowlane lub usługi: w przypadku zaistnienia rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel oraz Wykonawca dotychczas realizował roboty budowlane w terminie, z należytą starannością.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Zamawiający dokona oceny ofert. 2. Wykonawca określi cenę w formularzu Oferta. 3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert i ich wagami:a) cena oferty brutto – 60 %, b) okres
rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane (zagospodarowanie terenu zieleni wraz z montażem małej architektury i oświetlenia parkowego) – 40 %. 4. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów jaką,
po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane (zagospodarowanie terenu zieleni wraz z montażem małej architektury i oświetlenia parkowego) (G)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. W celu spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
2.1 wykazania wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:
2.1.1. jednego zamówienia, które obejmowało swoim zakresem roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu zieleni obejmującego swoim zakresem montaż elementów małej architektury oraz wykonanie nawierzchni żwirowych, o wartości jednostkowej zamówienia równej lub wyższej niż 50 000 zł brutto,
2.1.2. jednego zamówienia, które obejmowało swoim zakresem roboty budowlane związane z budową zewnętrznych sieci oświetleniowych, o wartości jednostkowej zamówienia równej lub wyższej
niż 50 000 zł brutto.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach zamówienia lub umowy realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum firm), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu innego wykonawcy lub grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresu faktycznie wykonanych prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. Zamawiający zastrzega weryfikację potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz, którego były wykonane.
Przez „jedną robotę budowlaną” należy rozumieć jedną umowę.
Przez „zamówienie” należy rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wykonawcy robót budowlanych.

2.2 skierowania przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, co najmniej:
2.2.1 jednej osoby, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej lub konstrukcyjnej w ograniczonym zakresie lub posiadającej odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz należącej do odpowiedniej izby samorządu zawodowego,
2.2.2 jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz należącej do odpowiedniej izby samorządu zawodowego,
2.2.3 jednej osoby posiadającej aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji E w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, w tym uprawnienia kontrolno-pomiarowe, o napięciu nie wyższym niż 1 kV
(Grupa 1) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2022 poz. 1392),
2.2.4 jednej osoby posiadającej aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru D w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, w tym uprawnienia kontrolno-pomiarowe, o napięciu nie wyższym niż 1 kV (Grupa 1) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2022 poz. 1392).
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane nadane obywatelom państw członkowskich w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023r., poz. 551 tj.) uznane na podstawie odrębnych przepisów, stosowanie do treści art. 12a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r., poz. 682 tj.) oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2023 poz. 334 tj.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania:
a) na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1), 4) i 8) ustawy,
b) na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1) - 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1497), o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2a do SWZ,
c) oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2b do SWZ.
Oświadczenia, o których mowa w pkt 1, stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 2 i 3 zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument w oryginale wraz ze wszystkimi plikami otrzymanymi od wystawcy dokumentu.
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 5) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170), f)art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy,
g) art. 7 ust. 1 pkt 1) - 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2c do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, ww. wykaz winien dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 4 do SWZ. 4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków dowodowych wymaganych przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.
5. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w ust. 3 pkt 1) liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, urządzenia zabawowe i pozostałe elementy małej architektury spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, Zamawiający w postępowaniu żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1.1. Dla urządzeń:
– stół piknikowy,
– stół do tenisa sportowego,
– stolik do gry w szachy,
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą odpowiednio łącznie dla każdego urządzenia przedmiotowych środków dowodowych, tj.:
a) katalogów, fotografii
b) charakterystyk materiałów,
c) deklaracji właściwości użytkowych.
Przedmiotowe środki dowodowe winny spełniać wymagania określone w Rozdziale 10 ust. 2, 6, 7 i 8 SWZ.
Certyfikaty, katalogi oraz charakterystyki materiałowe oraz deklaracji właściwości użytkowych muszą być ważne i pozostawać w zgodności
z oferowanymi przez Wykonawcę urządzeniami.
1.2. Dla elementów małej architektury:
– ławka,
– kosz na śmieci,
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą odpowiednio łącznie dla
każdego elementu małej architektury przedmiotowych środków dowodowych, tj.:
a) katalogów/ fotografii
b) charakterystyk materiału,
c) deklaracji właściwości użytkowych.
Przedmiotowe środki dowodowe winny spełniać wymagania określone
w Rozdziale 10 ust. 2, 6, 7 i 8 SWZ. Charakterystyki materiałowe muszą być ważne i pozostawać w zgodności z oferowanymi przez Wykonawcę urządzeniami. Certyfikaty, katalogi oraz charakterystyki materiałowe oraz deklaracji właściwości użytkowych muszą być ważna i pozostawać w zgodności z oferowanymi przez Wykonawcę elementami małej architektury.
2. Przedmiotowe środki dowodowe składane przez Wykonawcę wraz z ofertą na potwierdzenie zgodności oferowanych robót budowlanych i towarzyszących im dostaw z wymaganiami, cechami i kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, jak i wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, winny spełniać następujące wymagania Zamawiającego:
a) Charakterystyka materiału – ma wskazywać rodzaj, własności i właściwości materiałów z jakich wykonano urządzenia i pozostałe elementy małej architektury oraz oddziaływanie na środowisko.
b) Katalog/ fotografia – drukowane lub w formie elektronicznego zapisu publikowane lub wystawione przez producenta/wytwórcę, oryginalny folder lub katalog urządzenia lub specyfikacja techniczna lub materiał informacyjny, zawierający w szczególności: określoną nazwę, symbol, model wytworu - jego budowę i opis działania, wymiary, fotografie, schematy, dane techniczno-użytkowe oferowanego produktu oraz dane producenta/wytwórcy i inne informacje potwierdzające, że oferowane urządzenie spełnia określone przez Zamawiającego wymagania określone w dokumentach zamówienia.
c) Deklaracja właściwości użytkowych – dokument wydany na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 09 marca 2011 r, jest dokumentem sporządzonym przez producenta przy wprowadzaniu wyrobu do obrotu i powinna zawierać następujące informacje: określenie typu wyrobu dla którego została sporządzona, poprzez nadanie indywidualnego, niepowtarzalnego kodu wyrobu, zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie
z zharmonizowaną specyfikacja techniczną, nazwę i adres producenta, system lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu, numer referencyjny i datę wydania odpowiedniej zharmonizowanej specyfikacji technicznej lub specjalnej dokumentacji technicznej, numer identyfikacyjny jednostki lub jednostek notyfikowanych, wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w tej zharmonizowanej specyfikacji technicznej dla deklarowanego zamierzonego zastosowania wyrobu, właściwości użytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, imię i nazwisko osoby podpisującej deklarację oraz podpis, datę wydania deklaracji.
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
1.1. Dla urządzeń:
– stół piknikowy,
– stół do tenisa sportowego,
– stolik do gry w szachy,

Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu (dla urządzeń o których mowa w pkt 1.1):
a) katalogi, fotografie
b) charakterystyki materiałów,
c) deklaracje właściwości użytkowych.


1.2.Dla elementów małej architektury:
– ławka,
– kosz na śmieci

Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu (dla urządzeń o których mowa w pkt 1.2):

a) katalogi, fotografie
b) charakterystyki materiałów,
c) deklaracje właściwości użytkowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 2 800,00 zł (dwa tysiące osiemset 00/100 złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofert, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24 w Gdyni.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w PKO BP Oddział 14 w Gdyni, nr: PL 56 1440 1084 0000 0000 0619 0227, z oznaczeniem: Wadium do postępowania nr EZP. 271.74.2023.
6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy dokumentu).
7. Gwarancje lub poręczenia o których mowa w ust. 3 muszą być złożone w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do wystawienia przedmiotowych dokumentów (np. bank, ubezpieczyciel) i złożone wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy.
8. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
9. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 pkt 1)-3) ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą – także przez ten okres.
10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium, z tym że Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu w Formularzu OFERTA adres e-mail gwaranta do złożenia oświadczenia o zwolnieniu wadium.
12. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 1) - 3) ustawy.
13. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot wadium, w przypadkach o których mowa w art. 98 ust. 2 pkt 1) – 4) ustawy.
14. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 12-13, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy.
15. Kopię dowodu wniesienia wadium w formie pieniądza zaleca się dołączyć do oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Formularz OFERTA, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 1 do SWZ wraz z Załącznikiem C – Kosztorysem ofertowym/Przedmiarem robót. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz OFERTA. 2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1), 4) i 8) ustawy Pzp, oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1) – 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierani agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2a do SWZ oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2b do SWZ. 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
4. Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, stanowiące załącznik nr 5 do SWZ. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 - załączniki nr 2a i 2b do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - załączniki nr 2a i 2b do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, Wykonawcy składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy o treści odpowiadającej załącznikowi nr 6 do SWZ. 8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2–7, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Kosztorys ofertowy (zał. C do SWZ), sporządzony wg przedmiaru robót. Kosztorys ofertowy stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu.
10. Pełnomocnictwa: 1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w załączniku nr 7 do SWZ. Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w §13 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/860421. Ofertę i dokumenty składane z ofertą można złożyć jedynie w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy zakupowej Open Nexus.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-22 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi: do 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie przed rozpoczęciem robót.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.