eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kościerzyna › Wykonanie usług kompleksowego sprzątania budynków biurowego oraz biurowo-mieszkalnego Nadleśnictwa Kościerzyna w roku 2024Ogłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usług kompleksowego sprzątania budynków biurowego oraz biurowo-mieszkalnego Nadleśnictwa Kościerzyna w roku 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kościerzyna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190036743

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Skłodowskiej-Curie 6

1.5.2.) Miejscowość: Kościerzyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-400

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: koscierzyna@gdansk.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscierzyna.gdansk.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo - gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usług kompleksowego sprzątania budynków biurowego oraz biurowo-mieszkalnego Nadleśnictwa Kościerzyna w roku 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d807da14-9458-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539137

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00073544/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie usług kompleksowego sprzątania budynków biurowego oraz biurowo-mieszkalnego Nadleśnictwa Kościerzyna w roku 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_koscierzyna

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_koscierzyna

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według
czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
1) Zip,
2) 7Z.
Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kościerzyna
z siedzibą w (83-400) Kościerzynie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 6, tel. 58 689 28 69, e-mail: koscierzyna@gdansk.lasy.gov.pl;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego „Wykonanie usług kompleksowego sprzątania budynków biurowego oraz biurowo-mieszkalnego Nadleśnictwa Kościerzyna w roku 2024” – znak sprawy: SA.270.6.7.2023, prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.),
dalej „ustawa Pzp”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust.1-3 Rozporządzenia 2016/679 wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.6.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 192284,55 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Na przedmiot zamówienia składa się świadczenie kompleksowych usług sprzątania i utrzymania czystości w 2024 roku w pomieszczeniach w budynku biurowym Nadleśnictwa Kościerzyna o łącznej powierzchni około 867,31 m2 oraz w budynku biurowo-mieszkalnym Nadleśnictwa Kościerzyna o łącznej powierzchni około 322,05 m2.
2) Szczegółowy opis świadczenia zamówienia publicznego, w tym wykaz powierzchni biurowych, zakres i częstotliwość wykonywania prac, określa Opis Przedmiotu Zamówienia, który jest załącznikiem nr 9 do SWZ oraz wzór umowy, będący załącznikiem nr 8 do SWZ.
3) Miejsce lokalizacji zamówienia publicznego:
1) Budynek biurowy Nadleśnictwa Kościerzyna, położony w (83-400) Kościerzynie, przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 6 oraz
2) Budynek biurowo-mieszkalny Nadleśnictwa Kościerzyna, położony w (83-400) Kościerzynie, przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 6A.
4) UWAGA!!!
Przedmiotem zamówienia nie jest sprzątnie i utrzymanie czystości w mieszkaniach znajdujących się w budynku biurowo-mieszkalnym.
5) Zamawiający zatrudnia 56 pracowników, w tym:
1) w budynku biurowym urzęduje 24 pracowników biurowych (12 prawników na parterze; 12 pracowników na piętrze);
2) w budynku biurowo-mieszkalnym urzęduje 4 pracowników biurowych;
3) 28 pracowników terenowych.
6)Zamawiający dysponuje dwiema salami konferencyjnymi, w tym:
1) W budynku biurowym małą salą konferencyjną mieszczącą 6 osób oraz
2) W budynku biurowo-mieszkalnym dużą salą konferencyjną mieszczącą 50 osób
7) W budynku biurowo-mieszkalnym znajduje się sala edukacji przyrodniczo-leśnej, która mieści 30 osób.
8) Zamawiający szacuje, że poza pracownikami terenowymi, budynek biurowy i biurowo-mieszkalny odwiedza około 100 osób rocznie (interesanci, kontrahenci, klienci).
9) Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określił w SWZ wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane niżej przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na realizacji pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 poz. 1510 z późn. zm.). Powyższy obowiązek będzie zwany dalej Obowiązkiem zatrudnienia. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności sprzątania i utrzymania czystości w trakcie realizacji zamówienia publicznego.
Obowiązek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie odnosi się do koordynatora, o którym mowa w kryteriach pozacenowych oceny ofert (rozdział 21 SWZ).
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
10) Zamawiający obecnie nie przewiduje żadnych prac remontowych w budynku biurowym i biurowo-mieszkalnym w roku 2024, czego ostatecznie nie można wykluczyć. W przypadku wykonania prac remontowych w powyższych budynkach, Zamawiający przewidział możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, rozszerzając jej zakres o usługi sprzątania i utrzymania czystości w przypadku wystąpienia prac remontowych za dodatkowym wynagrodzeniem Wykonawcy ustalonym w toku negocjacji, o czym mowa we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
11) Poza zakresem i częstotliwością wykonywana zamówienia publicznego wynikającego z Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 9 do SWZ), Zamawiającemu przysługuje prawo do dodatkowego zlecania Wykonawcy świadczenia usług dotyczących kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach parteru budynku biurowo-mieszkalnym Nadleśnictwa Kościerzyna: duża sala konferencyjna, korytarz, dwie łazienki, kuchnia o łącznej powierzchni: 136,74 m2.
12) Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
Zamawiający nie zdecydował się na podzielenie zamówienia publicznego na części, gdyż potrzeba skoordynowania działań wielu Wykonawców w przypadku podziału zamówienia na części utrudniłaby prawidłową realizację całości zamówienia. Wykonanie zamówienia przez jednego Wykonawcę przyczynia się do lepszej organizacji procesu kontroli przez Zamawiającego. Ponadto jeden Wykonawca odpowiada za całość realizacji zamówienia, co ułatwia wyegzekwowanie tego samego standardu, poprawia spójność świadczenia usług tożsamych i egzekwowania określonego przez Zamawiającego poziomu (standardu) świadczenia tych usług. Jeden Wykonawca zapewnia lepszy efekt ekonomiczny zamówienia np. zakup tych samych środków chemicznych, czystości, jeden model organizacyjny pracy, tożsamość stawianych warunków pracownikom Wykonawcy. Wykonanie zamówienia w przypadku współdziałania kilku Wykonawców spowodowałoby utrudnienia i doprowadziło do sztucznego, niecelowego podziału obowiązków.
Rozbicie odpowiedzialności za wykonanie zamówienia na wielu Wykonawców nie leży w interesie Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
2) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
3) Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.2 SWZ objęte będą czynności określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 9 do SWZ).
4) Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.2 nie przekroczy wartości 50% wartości niniejszego zamówienia.
5) Zamówienia, o których mowa w pkt 5.2 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
6) Zamówienia, o których mowa w pkt 5.2 będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, stanowiących przedmiot zamówienia na skutek zaistnienia zmian w rozmiarze przedmiotowego zamówienia oraz wystąpienia nowych zadań publicznych (np. wskutek braku możliwości wyboru z przyczyn obiektywnych Wykonawcy usług).

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która otrzyma
najwyższa sumę punktów w niżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość usług

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.


Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.


Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 1 usługę w zakresie świadczenia usług sprzątania i utrzymania czystości w budynkach użyteczności publicznej lub (i) budynkach zamieszkania zbiorowego związaną ze sprzątaniem pomieszczeń, łazienek i ciągów komunikacyjnych o powierzchni co najmniej 300 m2, o wartości minimum 100.000,00 zł brutto.

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca nie może sumować usług o mniejszym zakresie rzeczowo-wartościowym.

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże dysponowanie co najmniej dwoma osobami usług czystościowych (osobami serwisu sprzątającego), o doświadczeniu każda z nich co najmniej 12 miesięcy w zakresie świadczenia usług sprzątania i utrzymania czystości w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego.


Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej w
postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat, wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
3) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik nr 3 do SWZ
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie usługami, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Z załączonego wykazu ma wynikać, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej dwoma osobami usług czystościowych (osobami serwisu sprzątającego), o doświadczeniu każda z nich co najmniej 12 miesięcy w zakresie świadczenia usług sprzątania i utrzymania czystości w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego.

2) Wykaz robót budowanych – Załącznik nr 4 do SWZ
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz usług dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Z załączonego wykazu ma wynikać, że Wykonawca wykonał co najmniej 1 usługę w zakresie świadczenia usług sprzątania i utrzymania czystości w budynkach użyteczności publicznej lub (i) budynkach zamieszkania zbiorowego związaną ze sprzątaniem pomieszczeń, łazienek i ciągów komunikacyjnych o powierzchni co najmniej 300 m2, o wartości minimum 100.000,00 zł brutto.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1 Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ
Dokument sporządzony i wypełniony przez Wykonawcę według załącznika nr 1 do niniejszej SWZ.
2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – Załącznik nr 2 SWZ
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1 Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1.900,00,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćset 00/100).
2 Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. 2023 poz. 462 z późn. zm.).
3)Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. nr rachunku: 54 2030 0045 1110 0000 0040 3720 (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać:
1) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być: Nadleśnictwo Kościerzyna, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6, 83-400 Kościerzyna;
2) nazwę i adres siedziby Wykonawcy;
3) kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia;
4) bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6 Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
7 W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo wystawione przez osoby upoważnione. Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się rozumie się również
spółki cywilne.
2 Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3 Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 Pzp, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W związku z powyższym zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek
dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego
oświadczenia został zawarty w Formularzu Oferty (stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ) i Zamawiający zaleca złożyć to
oświadczenie właśnie w tym formularzu. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp odnosi się
również do Wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument „Oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5 Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu
jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda w
wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów,
przy czym termin na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia oraz winna zawierać:
1) strony umowy z oznaczeniem pełnomocnika (lidera);
2) cel zawarcia umowy;
3) okres obowiązywania umowy konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji, rękojmi);
4) solidarną odpowiedzialność każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia za wykonanie
umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
5) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia do czasu wykonania przedmiotu zamówienia;
6) zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody Zamawiającego.
6 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 12.1.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana warunków niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest zmiana warunków zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem tych zmian, które Zamawiający przewidział. Zamawiający przewidział możliwość dokonania takich zmian umowy w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji warunków zamówienia w następujących przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji niniejszego zamówienia publicznego – to znaczy zmianę daty końca realizacji Usług na termin późniejszy, w przypadku braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych Wykonawcy Usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach, o których mowa w umowie, w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac w roku 2025.
W przypadku wystąpienia powyższej okoliczności, termin umowy może być wydłużony, o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty poprzez usunięcie lub ustąpienie okoliczności powodującej brak możliwości realizacji przedmiotu umowy.
2) zwiększenie ilości świadczenia Usług po remontach budowlanych w obiektach, o których mowa w umowie. W wyniku przeprowadzonych remontów w którymkolwiek budynku (biurowym lub (i) biurowo-mieszkalnym) Wykonawca będzie świadczyć Usługi sprzątania i po wykonanych pracach remontowych. W przypadku wystąpienia powyższej okoliczności, Strony określą ilości i wartość niezbędnych do wykonania prac. W takiej sytuacji, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania kosztorysu Usług dodatkowych przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników, zawartych w kosztorysie ofertowym z oferty Wykonawcy, a jeżeli nie będzie to możliwe – ustalenie nowych cen jednostkowych w toku negocjacji warunków umowy.
3) zaistnienia, po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne:
1. charakterze niezależnym od Stron umowy,
2. którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
3. którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności;
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, w tym wewnętrznych aktów prawnych Lasów Państwowych;
5) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
6) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy;
7) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i Usług (podatku VAT) – to znaczy, ceny netto określone w umowie/ofercie pozostają niezmienione przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i Usług, od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy w drodze aneksu;
8) zmiany podwykonawcy albo dalszego podwykonawcy robót.
3. Za zgodą stron zawsze są dopuszczalne zamiany umowy, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Wszelkie zmiany do umowy mogą być wprowadzone za obopólną zgodą Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności w trybie aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_koscierzyna

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Nie

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji do trzech
Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą punktację w zastosowanych w niniejszym postępowaniu kryteriach oceny ofert.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający określa dodatkowa podstawę wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy
wykluczenia określone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz.
835).
Zamawiający oceni brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania odnośnie powyższej przesłanki na podstawie
oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy, a także w pkt. 5.5.) ogłoszenia o zamówieniu oraz w pkt. 5.11.) ppkt.
2 ogłoszenia o zamówieniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.