eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Usługa sprzątania budynków i terenów zewnętrznych Sądu Apelacyjnego w GdańskuOgłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa sprzątania budynków i terenów zewnętrznych Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002861350

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nowe Ogrody 28/29

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-803

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@gdansk.sa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.sa.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa sprzątania budynków i terenów zewnętrznych Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b79f9299-9504-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539126

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00132594/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usługi sprzątania budynków Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy użyciu Systemu SmartPZP dostępnego pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl zwanego dalej Systemem.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
3. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z
Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach
postępowania.
4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji,
odpowiedzi na pytania.
5. Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ przez Wykonawców, odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Systemu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
6. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerach
obsługujących System. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym
rogu Systemu.
7. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co
najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentyfikacji i podpisu.
8. Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego):
- Mozilla Firefox ver.65 i późniejsze, Google Chrome ver.66 i późniejsze, Opera ver.58 i późniejsze, Microsoft Edge ver.18 i
późniejsze, Internet Explorer 11,
- lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek,
- system operacyjny Windows 7 i późniejsze.
2) Oprogramowanie wbudowane w System SmartPZP:
- zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
- w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
- oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego powyżej znajduje się w Systemie w zakładce e-learning.
9. Pozostałe informacje znajdują się w Rozdziale XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zostały zawarte w SWZ oraz we wzorze umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO zostały zawarte w SWZ oraz we wzorze umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: I.391.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I – utrzymanie czystości w budynkach sądu w Gdańsku:
a) w pomieszczeniach obiektów Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w budynkach biurowych o łącznej powierzchni pomieszczeń do sprzątania – ok. 5.420,00 m2, tj.:
– w budynku głównym sądu, usytuowanym przy ul.Nowe Ogrody 28/29,
– w budynkach A, B i C, usytuowanych przy ul.Nowe Ogrody 28/29,
– w budynku sądu, usytuowanym przy ul.Nowe Ogrody 7,
– pokoi gościnnych w budynku sądu, usytuowanym przy ul.Nowe Ogrody 7;
b) terenów zewnętrznych przy budynkach wymienionych powyżej, o łącznej powierzchni – ok. 1.960,00 m2 , w tym:
– chodniki z polbruku,
– podjazdy z polbruku,
– tereny zielone,
– podjazdy z kostki granitowej,
– chodniki gminy (wzdłuż nieruchomości).
Utrzymanie czystości terenów zewnętrznych następować będzie zgodnie przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności z przepisem art.5 ust.1 pkt.4, poprzez codzienne zamiatanie chodników oraz podjazdu z polbruku, kostki granitowej, uprzątanie błota, w zależności od warunków atmosferycznych śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń (zbieranie śmieci, papierów, liści, itp.) wraz z pielęgnacją trawników oraz łagodzeniem skutków zimy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego (dot. okresu zimowego)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie do realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II - utrzymanie czystości w budynku sądu w Elblągu:
a) w pomieszczeniach budynku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, usytuowanym w Elblągu przy Al. Grunwaldzkiej 77-79 o łącznej powierzchni pomieszczeń do sprzątania – ok. 650,00 m2 ;
b) terenów zewnętrznych przy budynku wymienionym powyżej, o łącznej powierzchni – ok. 850,00 m2 , w tym:
– chodniki z polbruku,
– parking z polbruku,
– tereny zielone,
– chodniki gminy (wzdłuż nieruchomości).
Utrzymanie czystości terenów zewnętrznych następować będzie zgodnie przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności z przepisem art.5 ust.1 pkt.4, poprzez codzienne zamiatanie chodników oraz parkingu z polbruku, uprzątanie błota, w zależności od warunków atmosferycznych śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń (zbieranie śmieci, papierów, liści, itp.) wraz pielęgnacją trawników i żywopłotu oraz łagodzeniem skutków zimy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego (dot. okresu zimowego)

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie do realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzanej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości min.:
- CZĘŚĆ I – 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- CZĘŚĆ II – 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi, polegające na sprzątaniu pomieszczeń:
- CZĘŚĆ I – o łącznej powierzchni min. 5.000,00 m2, w tym co najmniej 2.000,00 m2 pomieszczeń biurowych - o wartości minimum 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda, w skali 1 (jednego) roku,
- CZĘŚĆ II – o łącznej powierzchni min. 600,00 m2, w tym co najmniej 400,00 m2 pomieszczeń biurowych - o wartości minimum 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto każda, w skali 1 (jednego) roku.
b) b. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania umowy, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, tj.:
- CZĘŚĆ I:
*dysponowanie kierownikiem – osobą bezpośrednio nadzorującą pracowników wykonujących prace porządkowe o łącznym stażu pracy jako kierownik min. 3 lata, posiadającym doświadczenie zawodowe w wykonywaniu prac o podobnym charakterze i złożoności do przedmiotowego zamówienia, w budynkach użyteczności publicznej.
* dysponowanie co najmniej 12 osobami wyznaczonymi do realizacji przedmiotowego zamówienia – pracownikami wykonującymi prace porządkowe, z których każda posiada wynikający z jednego kontraktu co najmniej 6-cio miesięczny staż pracy, polegający na sprzątaniu w obiektach biurowych, nabyty w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
- CZĘŚĆ II:
* dysponowanie kierownikiem – osobą bezpośrednio nadzorującą pracowników wykonujących prace porządkowe o łącznym stażu pracy jako kierownik min. 3 lata, posiadającym doświadczenie zawodowe w wykonywaniu prac o podobnym charakterze i złożoności do przedmiotowego zamówienia, w budynkach użyteczności publicznej.
* dysponowanie co najmniej 3 osobami wyznaczonymi do realizacji przedmiotowego zamówienia – pracownikami wykonującymi prace porządkowe, z których każda posiada wynikający z jednego kontraktu co najmniej 6-cio miesięczny staż pracy, polegający na sprzątaniu w obiektach biurowych, nabyty w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy (składane na wezwanie Zamawiającego) obejmują:
1) aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale V ust.2 pkt.3 lit.a;
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ – na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale V ust.2 pkt.4 lit.a;
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości wykonywanych usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ – na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale V ust.2 pkt.4 lit.b.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do OFERTY Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający, zgodnie z art.97 ust.1 w związku z art. 281 ust.4 ustawy Pzp żąda od Wykonawcy wniesienia wadium, w wysokościach odrębnych dla poszczególnych części, tj.:
- CZĘŚĆ I – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł),
- CZĘŚĆ II – 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach, wskazanych w art.97 ust.7 ustawy Pzp.
Pozostałe informacje ujęte zostały w Rozdz. XIV SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII
ust.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają
dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do Oferty
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SWZ.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Pozostałe informacje znajdują się w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian reguluje SWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik Nr 5 do SWZ (odrębnie dla każdej części zamówienia).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez System dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.