eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krościenko nad Dunajcem › Udzielenie Gminie Krościenko nad Dunajcem kredytu długoterminowego do kwoty 1 784 000,00 zł.Ogłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie Gminie Krościenko nad Dunajcem kredytu długoterminowego do kwoty 1 784 000,00 zł.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892328

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 35

1.5.2.) Miejscowość: Krościenko nad Dunajcem

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-450

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: (18) 262 30 77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kroscienko .pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kroscienko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie Gminie Krościenko nad Dunajcem kredytu długoterminowego do kwoty 1 784 000,00 zł.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a36f0838-9502-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539072

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036569/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Udzielenie Gminie Krościenko nad Dunajcem kredytu długoterminowego do kwoty 2 600 000,00 PLN

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kroscienko

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kroscienko

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca składa, w szczególności oświadczenia, dokumenty, podmiotowe środki dowodowe lub inne informacje na wezwanie Zamawiającego za pośrednictwem internetowej strony postępowania, z wykorzystaniem formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. 2. Ofertę, wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej postępowania z wykorzystaniem dedykowanego formularza składania oferty, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale 21. 3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem strony internetowej postępowania (platformy zakupowej), poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 4. Zaleca się aby Wykonawca sprawdzał komunikaty i wiadomości przesłane przez Zamawiającego bezpośrednio na internetowej stronie postępowania, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 5. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na internetowej stronie postępowania (platformie zakupowej): 1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: a) pamięć min. 2 GB Ram, b) procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, c) jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimum wersja 10 0., 4) Włączona obsługa JavaScript, 5) Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Oznaczenie czasu odbioru danych przez internetową stronę postępowania (platformę zakupową) stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 6. Internetowa strona postępowania (platforma zakupowa) działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8. 7. Komunikacja za pośrednictwem internetowej platformy zakupowej jest bezpłatna.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, tel. (18) 262-30-77, e-mail:gmina@kroscienko.pl 2) Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Krościenko nad Dunajcem możliwy jest pod adresem e-mail: iod@kroscienko.pl., tel. 604 265 728, 3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem, 4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z zapisami prawa, 5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej, 6) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy, 7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 2. Wykonawca posiada: 1) Na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących, do potwierdzenia czy te dane są wciąż przetwarzane oraz do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu. W przypadku gdy wykonanie powyższych obowiązków, po stronie Zamawiającego wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 2) Na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania jego dotyczących danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), 3) Na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie powoduje ograniczenia przetwarzania do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 4) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. 3. Wykonawcy nie przysługują następujące uprawnienia: 1) W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 2) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 3) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. 3. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.2.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Krościenko nad Dunajcem kredytu długoterminowego, do kwoty 1 784 000,00 złotych (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100), w walucie polskiej, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na spłatę planowanego deficytu. 2. Termin spłaty kredytu 2025 r. – 2035 r. 3. Uruchomienie kredytu nastąpi po zawarciu umowy kredytowej, do dnia 29 grudnia 2023 roku, zgodnie z pisemnym poleceniem złożonym przez Zamawiającego. 4. Maksymalny termin uruchomienia kredytu wynosi 1 dzień roboczy, od dnia złożenia dyspozycji przez Zamawiającego. 5. Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego. Ostateczny termin wypłaty kredytu nastąpi do dnia 29.12.2023 roku. 6. Należne odsetki naliczane będą za każdy dzień korzystania z kredytu, licząc od dnia jego uruchomienia. Odsetki od wykorzystanego kredytu płatne będą po zakończeniu kwartału kalendarzowego, w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji (np. pismem, faksem, na adres e-mail: fk@kroscienko.pl), przy czym: 1) Pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty i kończy się 31.12.2023 roku, 2) Kolejne kwartalne okresy obrachunkowe (kwartał kalendarzowy), liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, 3) Ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu. Ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu, 4) Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia na rachunku kredytowym. 7. Do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 (366) dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. 8. Okres karencji w spłacie rat kredytu: do 31 stycznia 2025 roku. 9. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco, zaopatrzony kontrasygnatą Skarbnika Gminy. 10. Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg stopy zmiennej, oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę banku (stałą w okresie kredytowania) wyrażoną w punktach procentowych. Stawka WIBOR 3M będzie ulegała zmianom co kwartał. Dniem zmiany stopy procentowej będzie pierwszy dzień miesiąca danego kwartału. 11. Do celów oceny ofert przyjmuje się, że WIBOR 3M na dzień 07.12.2023 r. wynosi 5,83 %. 12. W przypadku jeżeli ostateczny termin spłaty rat odsetkowych lub kapitałowych będzie dniem świątecznym lub wolnym od pracy, to płatność nastąpi w ostatnim dniu roboczym przed tym dniem. 13. Zamawiający zastrzega możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu, a także wcześniejszej spłaty bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki będą liczone za okres jego faktycznego wykorzystania. W przypadku wykorzystania mniejszej kwoty kredytu bądź jego wcześniejszej spłaty, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty. 14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłat kredytu, bez dodatkowych opłat. 15. Zamawiający nie przewiduje żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem, obsługą oraz spłatą kredytu (w tym spłatą przedterminową).

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2035-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena, odnosząca się do przedmiotu zamówienia publicznego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ; 2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym –Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie. 2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U., z 2022r. poz. 2324 ze zm.) lub dokumenty równoważne, potwierdzające prawo prowadzenia na terytorium Polski, działalności bankowej w zakresie udzielania kredytów zgodnie z przepisami powołanej wyżej ustawy. 3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie. 4) Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie. 3. Z treści podmiotowych środków dowodowych składanych przez Wykonawcę musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym rozdziale.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających brak podstaw wykluczenia, które wymaga Zamawiający tj.: a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 6 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które wymaga Zamawiający tj.: a) Zezwolenia do prowadzenia działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do: 1) Reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 2) Reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Przepisy dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia (na podstawie art. 125 ustawy Pzp), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Załącznik nr 2 do SWZ). 7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres dopuszczalnych zmian umowy oraz warunki, na jakich zostaną dokonane określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kroscienko

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.