eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Błonie › Zakup paliw płynnych do pojazdów na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Błoniu.Ogłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup paliw płynnych do pojazdów na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Błoniu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Błonie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271230

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 6

1.5.2.) Miejscowość: Błonie

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-870

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@um.blonie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.blonie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup paliw płynnych do pojazdów na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Błoniu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc02ad55-94fb-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539005

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040300/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup paliw płynnych do pojazdów na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Błoniu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/856417

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/856417

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/856417

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Błonie – Urząd Miejski w Błoniu z siedzibą w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie. Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6,05-870 Błonie,tel. 22 725 30 04,fax. 22 725 30 67, email: ratusz@um.blonie.pl - kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Błonie pod adresem iod@um.blonie.pl - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie - dokumentacja postępowania zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.27.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup z tankowaniem paliwa płynnego tj. benzyny Euro Super 95 oraz oleju napędowego do pojazdów na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Błoniu.
1.1. Paliwo dla Zakładu Usług Komunalnych
a) benzyna Euro Super 95 w ilości szacunkowej 2.000 l,
b) olej napędowy w ilości szacunkowej 115.000 l,
2. Sprzedaż paliwa i produktów pozapaliwowych realizowana będzie na zasadach bezgotówkowych.Paliwo będzie spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1680 z dnia 2015.10.23) zgodnego z obowiązującymi normami.
3. Ilości paliwa podane w ust. 1.1 mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu paliwa w ilościach odbiegających od podanej szacunkowej ilości, tj. zmniejszania lub zwiększania w okresie realizacji umowy ilości każdego zamawianego paliwa nie przekraczającej 20% zamówienia w zależności od faktycznych potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego, bez zmiany ceny ofertowej.
4. Stacja benzynowa musi być usytuowana na terenie Gminy Błonie.
5. Zamawiający przy przedmiocie zamówienia w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie możliwość zakupu akcesoriów do pojazdów (żarówki, płyny itp.).
6. Wykaz pojazdów zawierający marki, numery rejestracyjne pojazdów i nazwiska osób uprawnionych do pobierania paliw i produktów pozapaliowowych stanowi integralną część umowy.
7. Zamawiający przy przedmiocie zamówienia w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie możliwość tankowania pojazdów zastępczych.
8. Zamawiający dopuszcza możliwości tankowania paliw na podstawie karty flotowej:
- Wykonawca wyda Zamawiającemu, w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy i przedłożenia wniosku/zamówienia, karty uprawniające do tankowania dla każdego pojazdu służbowego Zamawiającego oraz dodatkowo 2 karty na okaziciela (uniwersalne).
- Jeżeli Wykonawca dysponuje regulacjami określającymi warunki użytkowania kart, regulacje te będą stanowiły załącznik do umowy pod warunkiem, że nie są sprzeczne z postanowieniami umowy.
9. Odbiór paliwa będzie się odbywał stosownie do potrzeb Zamawiającego, a każdorazowy pobór paliwa będzie odnotowywany na dokumencie WZ, zawierającym nr rejestracyjny pojazdu, nazwisko pobierającego paliwo, datę, ilość, rodzaj i cenę paliwa, numer karty paliwowej (*jeśli dotyczy), oraz adres stacji paliw, kwitowanym przez osobę uprawnioną do odbioru paliwa. W przypadku wprowadzenia kart flotowych każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru transakcji bezgotówkowej, daty, adresu, numeru karty, numeru rejestracyjnego pojazdu o ile karta wydana jest na numer rejestracyjny, wartości i ilości zakupionych produktów lub usług. Dokonanie przez użytkownika kart flotowych transakcji bezgotówkowej potwierdzone zostanie wydrukiem z terminalu albo pokwitowaniem. Użytkownik kart flotowych, sprawdzi prawidłowość danych w nich zawartych i otrzyma jego egzemplarz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: stały upust paliwa

4.3.6.) Waga: 80

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zezwalającej na obrót paliwami, zgodnie z art. 32 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda:
a) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. b) oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: c) aktualne świadectwa jakości sprzedawanego paliwa, d) oświadczenie potwierdzające, że jakość sprzedawanych paliw poddawana jest regularnej kontroli jakości, a wyniki kontroli potwierdzają jej zgodność z obowiązującymi normami, e) zobowiązanie Wykonawcy do przedstawienia na żądanie Zamawiającego świadectwa jakości paliwa i deklaracji zgodności świadectwa z jakością paliwa w każdej dostawie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 9 000,00 PLN
(słownie: dziewięć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp: 1) pieniądzu, 2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). Szczegółowe informacje w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana treści umowy może nastąpić jedynie w przypadku, określonym w art. 455 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wystąpiły okoliczności:
2.1. nastąpi ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, w takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalona będzie każdorazowo na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).
2.2. w innych przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które nie mają wpływu na wybór Wykonawcy w przeprowadzonym przetargu.
Szczegółowe informacje w załączniku nr 4 do SWZ - wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/856417

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia są z ramienia: Wydziału Zamówień Publicznych są:– Iwona Kopczyńska, Marzena Wasilewska (wyjaśnienia odnośnie procedury przetargowej)
email: zamowienia.publiczne@um.blonie.pl, fax: (22) 725-30-67,
tel. (22) 725-30-04 wew. 180.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.