eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie usług przewodnickich dla Muzeum Historycznego Miasta KrakowaOgłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług przewodnickich dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 382698540

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Główny 35

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-011

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muzeumkrakowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumkrakowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c48a81a0-8929-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług przewodnickich dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c48a81a0-8929-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00538975

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062602/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi przewodnickie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00512633

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-271-33/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 184072,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia usług przewodnickich dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia, wielkości oraz zakresu zamówienia zawiera załącznik 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewodnickiej dla grup zorganizowanych lub osób indywidualnych w Oddziałach i Filiach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Szczegółowy zakres świadczenia usługi, w tym m.in.: miejsca (Oddziały i Filie Zamawiającego - dalej jednostki Zamawiającego), godziny otwarcia jednostek Zamawiającego oraz czas oprowadzań, szacunkowe liczby oprowadzań i proporcje w poszczególnych językach, a także obowiązki wykonawcy, zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku nr 1, Regulaminach zwiedzania wystaw udostępnionych na stronie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa pod linkiem:

https://bilety.mhk.pl/cms/regulaminy-wystaw.html

a także w nin. SWZ oraz wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
Usługa przewodnicka będzie świadczona w następujących jednostkach Zamawiającego:
1) Oddział Fabryka Emalia Oskara Schindlera - wystawa stała "Kraków - czas okupacji 1939–1945", ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków;
2) Ulica Pomorska – filia oddziału Fabryka Emalia Oskara Schindlera - wystawa stała "Krakowianie wobec terroru 1939-1945-1956”, ul. Pomorska 2, 30-039 Kraków;
3) Apteka pod Orłem Tadeusza Pankiewicza – filia oddziału Fabryka Emalia Oskara Schindlera - wystawa stała "Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim", Plac Bohaterów Getta 18, 30-547 Kraków;
4) Oddział Stara Synagoga - wystawa stała „Dzieje i kultura Żydów krakowskich”, ul. Szeroka 24, 31-053 Kraków.

4.5.3.) Główny kod CPV: 63514000-5 - Usługi świadczone przez przewodników turystycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 05.12.2023 r. Zamawiający, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 255 pkt 1) w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie.
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Zgodnie z art. 255 pkt 1) w zw. z art. 266 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdy nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 05.12.2023 r. do godz. 11:00 do Zamawiającego na platformie-Zamówienia nie wpłynęły żadne oferty w postępowaniu, w związku z czym ziściła się przesłanka, o której mowa w art. 255 pkt 1) w zw. z art. 266 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.