eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby RCKiK w KrakowieOgłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby RCKiK w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000297282

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rzeźnicza 11

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-540

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rckik.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby RCKiK w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49e8f030-94e8-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00538953

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030321/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Środki dezynfekcyjne

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings, zwanej dalej Platforma Zakupowa.
3. Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem Platformy.
4. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji, zawiadomienia oraz inne informacje do upływu terminu otwarcia ofert w postępowaniu należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. Zamawiający udzieli wyjaśnień poprzez publikację na stronie postępowania.
5. Podstawowe zasady korzystania z Platformy Zakupowej:
1) Zaleca się przed przystąpieniem do postępowania rejestrację na Platformie Zakupowej – rejestracja nie jest obowiązkowa. W trakcie procesu rejestracji Wykonawca wypełnia wszystkie pola formularza rejestracji, chyba że pole oznaczone jest jako opcjonalne. Rejestracja na Platformie Zakupowej wymaga akceptacji regulaminu.
2) Zakładając konto użytkownika, Wykonawca wyraża wolę zawarcia umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną.
3) Niezwłocznie po przesłaniu wypełnionego formularza, Wykonawca otrzyma drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji potwierdzenie założenia konta wraz z linkiem aktywacyjnym.
4) Z chwilą aktywacji konta Wykonawca ma dostęp do usług nieodpłatnych udostępnionych w ramach konta użytkownika, w tym między innymi składania ofert i prowadzenia korespondencji z Zamawiającym za pośrednictwem Platformy Zakupowej, automatycznego wycofania oferty w przypadku złożenia nowej oferty.
6. Działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku – w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 r., poz. 2452),, Zamawiający ustanawia następujące wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące wysyłania i odbierania dokumentów elektroniczny oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, a także specyfikacji połączenia, formatów przekazywanych danych oraz zasad kodowania i sposobu oznaczania czasu ich przekazania:
1) Maksymalny rozmiar plików lub spakowanych plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
2) Maksymalna liczba plików możliwych do załączenia - 10 plików lub spakowanych folderów. W przypadku większych plików zaleca się spakowanie plików w mniejsze paczki po 150 MB każda.
3) Dopuszczalny format plików to: .doc, docx, odt, pdf, xls.
4) Dopuszczalny format kompresji to: zip7, rar.
7. Pod linkiem https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców.
8. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas godzina: minuta : sekunda (hh:mm:ss).
9. W przypadku wątpliwości dotyczących korzystania z platformy zakupowej, Wykonawca może skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus Sp. z o.o. – dostawcy rozwiązania teleinformatycznego, pod numerem +48 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie z siedzibą przy ul. Rzeźniczej 11, 31-540 Kraków, tel. 12 261 88 20, sekretariat@rckik.krakow.pl.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) – e mail iodo@rckik.krakow.pl.
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (dane identyfikacyjne postępowania np. nazwa, numer) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) Odbiorcami Pana /Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 i 6 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2022r., poz. 1710), dalej ustawa.
5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Pana /Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7) W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pan /Pani:
a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
b) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych;
c) Na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Panu/Pani:
a) W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d. lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c) Na postawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzani danych osobowych, ponieważ podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z dokumentami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-36/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych. Szczegółowe wymagania przedmiotu zamówienia
dotyczące przewidywanych ilości, parametrów jakościowych zawiera Załącznik nr 3 do SWZ – Załącznik 3. Formularz Cenowy – Opis Przedmiotu Zamówienia.
Ilekroć Zamawiający w treści SWZ wskazuje konkretne normy lub procesy lub produkty, które mogłyby prowadzić do ograniczenia konkurencji, postanowienia te należy interpretować jako wymagania
przykładowe. Zamawiający do-puszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia pod warunkiem spełniania przez zaoferowany przedmiot wymagań minimalnych określonych przez Zamawiającego. Ciężar dowodu w przedmiotowym zakresie spoczywa na Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostaw

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez zaoferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) Foldery, katalogi, opisy oferowanego przedmiotu zamówienia, karty charakterystyki – materiały opracowane przez producenta.
2) Certyfikaty lub inne równoważne dokumenty potwierdzające spełnianie przez zaoferowany przedmiot zamówienia wymagań właściwych norm zharmonizowanych.
3) Karty charakterystyk.
2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.
3. W przypadku niezłożenia środków dowodowych wymienionych w pkt. 1. powyżej lub złożenia środków zawierających braki, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Niezależnie od postanowienia pkt. 2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Foldery, katalogi, opisy oferowanego przedmiotu zamówienia, karty charakterystyki – materiały opracowane przez producenta.
2) Certyfikaty lub inne równoważne dokumenty potwierdzające spełnianie przez zaoferowany przedmiot zamówienia wymagań właściwych norm zharmonizowanych.
3) Karty charakterystyk.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (o niepodleganiu wykluczeniu), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści Umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy. Katalog
zmian określają projektowane zapisy umowy (Załącznik nr 1 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa zamawiającego; https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.