eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Dostawa systemu zabezpieczenia stacji roboczych EDROgłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa systemu zabezpieczenia stacji roboczych EDR

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. IX Wieków Kielc 3

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-516

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 395-10-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyskie.pro

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://sejmik-kielce.logintrade.net/zapytania_email,144658,21092af602f347b88d171700ecb2a6fd.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa systemu zabezpieczenia stacji roboczych EDR

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-46e57080-74b8-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00538648

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054497/29/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.61 Zakup systemu do wykrywania zagrożeń urządzeń końcowych oraz sieci LAN

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Pomoc Techniczna, Działanie nr 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego, projekt „Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia oraz wynajem powierzchni biurowej w ramach RPOWŚ 2014-2020”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00468184

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OK-III.272.1.96.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 239024,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu zabezpieczenia stacji roboczych EDR, wraz z jego wdrożeniem, uruchomieniem i skonfigurowaniem.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca musi w szczególności:
1) dostarczyć, wdrożyć, uruchomić i skonfigurować System,
2) wykonać dokumentację wdrożeniową i powdrożeniową,
3) wykonać transfer wiedzy dla osób wskazanych przez Zamawiającego dla maksymalnie 4 osób z zakresu funkcjonowania dostarczonego Systemu i działań utrzymaniowych i rozwojowych w obszarze administrowania nim,
4) udzielić lub zapewnić udzielenie wszelkich licencji wymaganych do prawidłowego działania Systemu, jako całości jak i poszczególnych jego elementów dla 400 użytkowników w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego, na okres min. 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru wdrożenia Systemu. Licencjobiorcą jest Zamawiający,
5) przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę w ramach umowy,
6) udzielić Zamawiającemu gwarancji na dostarczony w ramach umowy System, w tym gwarancji na oprogramowanie, na okres 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru wdrożenia Systemu oraz świadczyć w tym okresie usługi gwarancyjne w zakresie wdrożonego Systemu, w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy,
7) przeprowadzić warsztaty szkoleniowe związane z oferowanym rozwiązaniem (Systemem) w zakresie i na warunkach opisanych w SOPZ,
8) zapewnić usługi asysty technicznej w języku polskim w maksymalnej ilości 40 godzin w ramach usług gwarancyjnych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do SWZ.
4. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48760000-3 - Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 136638,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 278000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 136638,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IT Systems and Solutions Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5272605731

7.3.3) Ulica: Syta 68A

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-993

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 136638,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.