eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › Udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet oraz schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn, dla których gminą właściwą do udzielenia schronienia jest gmina Miasto Oświęcim.Ogłoszenie z dnia 2023-12-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet oraz schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn, dla których gminą właściwą do udzielenia schronienia jest gmina Miasto Oświęcim.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Oświęcim- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070005193

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego 15B

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 847 90 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mops.biuro@mops-oswiecim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops-oswiecim.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet oraz schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn, dla których gminą właściwą do udzielenia schronienia jest gmina Miasto Oświęcim.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f178f33-9430-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00538637

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f178f33-9430-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z opisem zawartym w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, ul. Jana III Sobieskiego 15B, 32 – 600 Oświęcim, e-mail: mops.biuro@mops-oswiecim.pl, tel. 33 847 90 00, 33 847 90 01;
 dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych osobowych: andrzej.goytowski@mops-oswiecim.pl, 33 847 90 07.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. KA.2811.344.2023.MK18, którego przedmiotem jest udzielenie schronienia dla bezdomnych kobiet oraz schronienia z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn, dla których gminą właściwą do udzielenia schronienia jest gmina Miasto Oświęcim, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 w myśl art. 359 pkt 2 ustawy pzp
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KA.2811.344.2023.MK18

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa tymczasowego schronienia dla 1 bezdomnej kobiety, dla której gminą właściwą do udzielenia tego rodzaju wsparcia jest gmina Miasto Oświęcim, w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosował następująca kryteria:
Lp. Nazwa kryterium Wartość punktowa wagi w %
P1. Cena brutto oferty – I zakres usług 60 %
P2. Lokalizacja schroniska 40 %
Łączna ilość punktów oferty = P1+P2

Kryterium I
P1 Max. 60 pkt: Za podstawę obliczeń przyjęta zostanie cena brutto za osobodobę, podana w formularzu oferty. Do określenia liczby punktów uzyskanej przez Wykonawcę za kryterium „Cena brutto oferty” wykorzystany zostanie wzór:
Cmin
P1 = ------------------ x 60
Cof
gdzie:
P1: liczba punktów przyznana ofercie badanej za kryterium,
Cmin: najniższa oferowana cena brutto za osobodobę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
Cof: cena brutto za osobodobę oferty badanej,
60: waga punktowa przyznana kryterium.

Kryterium lokalizacja – ocenie podlega odległość schroniska od siedziby Zamawiającego; oferta podmiotu , który posiada schronisko w odległości:

Odległość od siedziby Zamawiającego:
- do 60 km od siedziby Zamawiającego - 40 punktów
- powyżej 60 km do 150 km od siedziby Zamawiającego - 20 punktów
- powyżej 150 km od siedziby Zamawiającego - 0 punktów

Ilość uzyskanych punktów 40 punktów 20 punktów 0 punktów.

Odległość będzie mierzona od miejsca położenia schroniska do siedziby Zamawiającego przy wykorzystaniu narzędzia Mapy Google: (HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/MAPS/), biorąc pod uwagę trasę samochodem do udostępnionej placówki (najkrótsza odległość po drogach publicznych).

Oferta na konkretne Zadanie może uzyskać maksymalnie 100 punktów, tj. 60 pkt w ramach kryterium cena oraz 40 pkt w kryterium lokalizacja. Oferta na konkretne Zadanie, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Lokalizacja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa tymczasowego schronienia dla 8 bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi, dla których gminą właściwą do udzielenia tego rodzaju wsparcia jest gmina Miasto Oświęcim, w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2024 r., które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosował następująca kryteria:
P1. Cena brutto oferty dla osób z I poziomu dysfunkcji 20 %
P2. Cena brutto oferty dla osób z II poziomu dysfunkcji 20 %
P3. Cena brutto oferty dla osób z III poziomu dysfunkcji 20 %
P2. Lokalizacja schroniska 40 %
Łączna ilość punktów oferty = P1+P2+P3+P4

Kryterium I
P1, P2, P3 – po 20 pkt za każde, łącznie max. 60 pkt.

Za podstawę obliczeń przyjęta zostanie cena brutto za osobodobę, podana w formularzu oferty. Do określenia liczby punktów uzyskanej przez Wykonawcę za kryterium „Cena brutto oferty” wykorzystany zostanie wzór:

1) dla cena brutto oferty dla osób z I poziomu dysfunkcji:
Cmin
P1 = ------------------ x 20
Cof
gdzie:
P1: liczba punktów przyznana ofercie badanej za kryterium,
Cmin: najniższa oferowana cena brutto za osobodobę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
Cof: cena brutto za osobodobę oferty badanej,
20: waga punktowa przyznana kryterium.

2) dla cena brutto oferty dla osób z II poziomu dysfunkcji:
Cmin
P2 = ------------------ x 20
Cof

gdzie:
P2: liczba punktów przyznana ofercie badanej za kryterium,
Cmin: najniższa oferowana cena brutto za osobodobę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
Cof: cena brutto za osobodobę oferty badanej,
20: waga punktowa przyznana kryterium.

3) dla cena brutto oferty dla osób z III poziomu dysfunkcji:
Cmin
P3 = ------------------ x 20
Cof
gdzie:
P3: liczba punktów przyznana ofercie badanej za kryterium,
Cmin: najniższa oferowana cena brutto za osobodobę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
Cof: cena brutto za osobodobę oferty badanej,
20: waga punktowa przyznana kryterium.

Kryterium lokalizacja – ocenie podlega odległość schroniska od siedziby Zamawiającego; oferta podmiotu , który posiada schronisko w odległości:

Odległość od siedziby Zamawiającego:
- do 60 km od siedziby Zamawiającego - 40 punktów
- powyżej 60 km do 150 km od siedziby Zamawiającego - 20 punktów
- powyżej 150 km od siedziby Zamawiającego - 0 punktów

Ilość uzyskanych punktów 40 punktów 20 punktów 0 punktów.

Odległość będzie mierzona od miejsca położenia schroniska do siedziby Zamawiającego przy wykorzystaniu narzędzia Mapy Google: (HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/MAPS/), biorąc pod uwagę trasę samochodem do udostępnionej placówki (najkrótsza odległość po drogach publicznych).

Oferta na konkretne Zadanie może uzyskać maksymalnie 100 punktów, tj. 60 pkt w ramach kryterium cena oraz 40 pkt w kryterium lokalizacja. Oferta na konkretne Zadanie, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Lokalizacja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolność techniczna lub zawodowa: placówka prowadzona przez Wykonawcę winna spełnić standardy schroniska dla osób bezdomnych (dla Zadania 1) oraz/lub schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (dla Zadania 2) określone rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2018 r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r. poz. 896). W celu potwierdzenia ww. warunku udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą składa Oświadczenie o spełnianiu warunku, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z wymaganiami opisanymi w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z SWZ i projektem u umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: e-zamówienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.