eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzcianka › PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH O NR 163093P, 163014P, 163015P NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINIE TRZCIANKAOgłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH O NR 163093P, 163014P, 163015P
NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINIE TRZCIANKA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzcianka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791129

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sikorskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Trzcianka

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-980

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ratusz@trzcianka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH O NR 163093P, 163014P, 163015P
NA OBSZARACH WIEJSKICH W GMINIE TRZCIANKA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da236624-94f7-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00538588

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/trzcianka/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/trzcianka/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się pisemnie, w języku polskim.
7.2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.
7.3. Ilekroć w SWZ jest mowa o środkach komunikacji elektronicznej należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
7.4. Postepowanie prowadzone jest za pośrednictwem pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/trzcianka
7.5. Korzystanie przez wykonawcę z platformy zakupowej Open Nexus jest bezpłatne.
7.6. Ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Open Nexus sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, usług nieodpłatnych dla konta użytkownika drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformazakupowa.pl opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl dla użytkowników (wykonawców), dostępnym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl
7.7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
7.7.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformazakupowa.pl w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący;
7.7.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej na stronie internetowej platformazakupowa.pl.
7.8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
7.9. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247):
7.9.1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf;
7.9.2. w celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z;
7.9.3. wśród formatów powszechnych, a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie;
7.10. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, która wynosi maksymalnie 5MB.
7.11. Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES.
7.12. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
7.13. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
7.14. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu e-mail.
7.15. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
7.16. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
7.17. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu;
7.18. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział 23 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział 23 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.100.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I- „Przebudowa/budowa drogi gminnej nr 163093P w m. Biała”.
Zamierzenie obejmuje budowę/przebudowę drogi gminnej w trybie zaprojektuj/ wybuduj. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. budowę/przebudowę/rozbudowę drogi/dróg w trybie zaprojektuj/ wybuduj, 2. obsługę geodezyjną inwestycji, 3. sporządzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów (w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonaniem zgłoszenia zakończenia budowy. Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w OPZ (załącznik nr 11) i PFU (załącznik nr 9).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34922000-6 - Urządzenia do znakowania dróg

34928470-3 - Elementy oznakowania

34928472-7 - Oznakowanie

34992000-7 - Znaki i znaki podświetlone

45000000-7 - Roboty budowlane

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II- „Przebudowa/budowa dróg gminnych nr 163014 i 163015P w m. Straduń”.
Zamierzenie obejmuje budowę/przebudowę dróg gminnych w trybie zaprojektuj/ wybuduj. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. budowę/przebudowę/rozbudowę drogi/dróg w trybie zaprojektuj/ wybuduj, 2. obsługę geodezyjną inwestycji, 3. sporządzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów (w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonaniem zgłoszenia zakończenia budowy. Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w OPZ (załącznik nr 11) i PFU (załącznik nr 9).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34922000-6 - Urządzenia do znakowania dróg

34928470-3 - Elementy oznakowania

34928472-7 - Oznakowanie

34992000-7 - Znaki i znaki podświetlone

45000000-7 - Roboty budowlane

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

15.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie:
co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie ulicy/drogi o wartości robót co najmniej 1 000 000 zł brutto. (na potwierdzenie spełniania warunku należy załączyć referencje, lub protokół bezusterkowego odbioru robót) oraz zapewni kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia
w myśl ustawy Prawo budowlane.
15.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców lub powoływania się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wymaga się, by warunek określony w punkcie 17.1, spełniał samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców lub tych podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

6.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
6.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
6.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
6.3.1. pieniądzu;
6.3.2. gwarancjach bankowych;
6.3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
6.3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462 ze zm.).
6.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Trzcianki w PeKaO S.A. I Oddział w Trzciance NR 36-1240-3741-1111-0000-4456-5295. Na przelewie należy umieścić informację „wadium – RI.271.100.2023”.
6.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę gwarancji / poręczenia za pośrednictwem Platformy.
6.6. Z treści gwarancji lub poręczeń musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Utworzenie przychodni lekarskiej w miejscowości Siedlisko.
6.7. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi wskazywać jako beneficjenta Gminę Trzcianka.
6.8. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi być nieodwołalne i gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium nie może być utrudnione. W szczególności termin do wniesienia żądania wypłaty wadium, który upływa z chwilą upływu terminu związania ofertą, i który jest ostatnim dniem do złożenia takiego żądania zostanie zachowany, jeśli uprawniony wyśle gwarantowi pisemne żądanie wypłaty w tym dniu, przy czym liczyć się będzie data wysłania żądania (data stempla pocztowego), a nie data jego doręczenia gwarantowi. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku braku takiego zapisu uzna gwarancję wadialną za wystarczającą, jeśli termin jej ważności będzie wydłużony o minimum 7 dni ponad termin związania ofertą.

6.9. Wadium, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie, może być wniesione wspólnie przez te podmioty lub przez jednego z wykonawców, z tym że z treści dokumentu musi wynikać, że wadium dotyczy oferty składanej przez wszystkie podmioty występujące wspólnie.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/trzcianka/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-28 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.