eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › Świadczenie usługi opracowania i wdrożenia strategii marki oraz przeprowadzenie działań z zakresu e-marketinguOgłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi opracowania i wdrożenia strategii marki oraz przeprowadzenie działań z zakresu e-marketingu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŻEGLUGA OSTRÓDZKO-ELBLĄSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OSTRÓDZIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280582249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 49

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p.makar@zegluga.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zegluga.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi opracowania i wdrożenia strategii marki oraz przeprowadzenie działań z zakresu e-marketingu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-015075fb-94f6-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00538425

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00105060/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usługi opracowania i wdrożenia strategii marki oraz przeprowadzenie działań z zakresu e-marketingu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zegluga

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zegluga

Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej udostępnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej „Systemem” dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl oraz, z zastrzeżeniem zapisów pkt 12.
Szczegółowe informacje podane zostały w SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia
następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego):
o Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub
Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
o Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,
o System operacyjny Windows 7 i późniejsze,
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP,
o zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
o w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
o oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym na poziomie modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta wykonawcy dla wykonawców.
Szczegółowe informacje podane zostały w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE
L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żegluga Ostródzko – Elbląska Sp. z
o.o. w Ostródzie.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: iod24@gptogatus.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp. przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp.,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan
zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/ZOE/07/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opracowania i wdrożenia strategii marki oraz przeprowadzenie działań z zakresu e-marketingu, polegających na:
a) Przeprowadzeniu audytu SEO i Marketingowego strony www Spółki i współpraca przy jej tworzeniu;
b) Prowadzeniu Social Mediów, tj. Facebook, Instagram i innych
Działanie powinno być realizowane poprzez prowadzenie i rozwój istniejących kont na platformach Facebook, Instagram i YouTube. Zamawiający wymaga podjęcia działań mających na celu dotarcie do większej liczby odbiorców, m.in. tworzenie postów dot. produktów Spółki, udostępnianie zdjęć i filmów, organizowanie konkursów zgodnych z
koncepcją firmy oraz potrzebami klienta a także inne działania promujące. Aktywność prowadzonych kont powinna być dostoswana do konieczności rozwoju firmy oraz bieżących ustaleń z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do raportowania na podstawie dostępnych danych, narzędzi oraz statystyk o podejmowanych działaniach i ich skuteczności.
c) Przygotowaniu projektów graficznych oferty;
d) Pozycjonowaniu strony;
e) Realizacji sesji zdjęciowej wizerunkowej (1 sesja/rok);
f) Realizacji sesji zdjęciowej sezonowej (2 sesje/rok):
g) Realizacja produkcji wideo (8 filmów/rok);
h) Prowadzenie i promocja kanału YouTube
i) Publikacje w serwisach zewnętrznych (możliwość dodania w obrębie publikowanego artykułu linku do serwisu);
2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania strategii marketingowej spersonalizowanejpod konkretne grupy odbiorców oraz dołączenie jej do oferty, polegającej na:
1) określeniu wartości podstawowej oraz wartości dodanych marki;
2) stworzenie koncepcji na silną i rozpoznawalną markę;
3) określenie języka komunikacji i stylu;
4) opracowanie layoutu graficznego marki.
3. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania logotypów i innych znaków zatwierdzonych przez Zamawiającego, do których Zamawiający posiada prawa.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu praw autorskich do zdjęć i filmów powstałych w ramach realizacji usługi.
5. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia posiadanych materiałów zdjęciowych, filmów oraz dostępu do strony internetowej www, w celu wykorzystania ich w ramach realizacji umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79342000-3 - Usługi marketingowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium „Cena brutto”
Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty na postawie zadeklarowanej przez niego w formularzu oferty ceny, w oparciu o wzór :
najniższa cena brutto z ocenianych ofert
Ocena oferty ,,X’’ = --------------------------------------------------------- x 80 pkt
cena brutto oferty ocenianej
Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt. w kryterium cena.
3. Kryterium „Ocena strategii”
Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty za zawarcie poszczególnych elementów:
1) określeniu wartości podstawowej oraz wartości dodanych marki – 5 pkt.
2) stworzenie koncepcji na silną i rozpoznawalną markę- 5 pkt.
3) określenie języka komunikacji i stylu- 5 pkt.
4) opracowanie layoutu graficznego marki - 5 pkt.
Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt. w kryterium ocena strategii.
4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego
wzoru:
L= C+ S
a) L- całkowita ilość punktów
b) C- punkty uzyskane w kryterium „cena brutto″
c) S- punkty uzyskane w kryterium „ocena strategii”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ocena strategii

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Informacje o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający na podstawie art. 112 ustawy PZP określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie określa wymagań
2. sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
 Zamawiający nie określa wymagań
3. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli:
 Wykaże się wykonaniem co najmniej 5 usług w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, odpowiadających zakresem przedmiotowemu zmówieniu.
4. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
 Zamawiający nie określa wymagań

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, októrych mowa w art. 125 ust. 1 ( załącznik nr. 5 do SWZ).
c) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie
oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr. 6 do SWZ).
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej ,jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz co najmniej 5 usług w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, odpowiadających zakresem przedmiotowemu zmówieniu(załącznik nr 4), wraz z dowodami określającymi czy ta usługa została wykonana należycie (referencje).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy”
doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej,pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający
kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika
zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia,
równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt. 2–4 oraz ust.2 ustawy Pzp, przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany:
1) przedmiotu umowy w sytuacji zmian unormowań prawnych powszechnie obowiązujących wpływających na zakres przedmiotu zamówienia;
2) wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmian stawki podatku od towarów i usług.
3. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem art. 455 ustawy Pzp podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
4. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z art. 455 ustawy Pzp obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zegluga

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.