eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jabłonka › Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jabłonka z częścią przeznaczona na Izbę Pamięci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Budzicieli Polskości w latach 1918-1920Ogłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jabłonka z częścią przeznaczona na Izbę Pamięci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Budzicieli Polskości w latach 1918-1920

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JABŁONKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892222

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 1

1.5.2.) Miejscowość: Jabłonka

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-480

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jablonka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jablonka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jabłonka z częścią przeznaczona na Izbę Pamięci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Budzicieli Polskości w latach 1918-1920

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1dda47c2-94e5-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00538331

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057961/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy z częścią przeznaczoną na Izbę Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Budzicieli Polskości w latach 1918-1920 współfinansowane ze środków Polski Ład

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/jablonka

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a
wykonawca odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu następujących narzędzi: przy użyciu portalu
https://platformazakupowa.pl/pn/jablonka oraz poczty elektronicznej: sekretariat@jablonka.pl lub zpubliczne@jablonka.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/jablonka
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
3. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z ww. instrukcją i postępować ws zasad
w niej wskazanych.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Rozdziale 20 i 24 SWZ .
Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Podmiotowe środki dowodowe oraz
inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 z późn. zm), składa się w
formie
elektronicznej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Jabłonka, ul. 3 – go
Maja 1, 34 – 480 Jabłonka;
• Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Jabłonka kontakt: e-mail: iod@jablonka.pl, telefon 18/2611100;
• dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji nr RINT.271.1.78.2023 „Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jabłonka z częścią przeznaczona na Izbę Pamięci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Budzicieli Polskości w latach 1918-1920”
Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydanych na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
• odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.
zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres
obowiązywania umowy lub dłuższym, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów; Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy
złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
• obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
• Wykonawca posiada:
−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Wykonawcy dotyczących;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Wykonawcy:
−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
• przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RINT.271.1.78.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje „Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jabłonka z częścią przeznaczona na Izbę Pamięci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz Budzicieli Polskości w latach 1918-1920” - zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia w oparciu o dokumentację techniczną, przedmiar, STWiOR, oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności techniczno- budowlanymi, normami branżowymi i PN.
1.1. Zakres robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
Realizacja niniejszego zamówienia obejmuje etap I - przebudowy i rozbudowy Urzędu Gminy w Jabłonce wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą – zgodnie z załączoną dokumentacją dotyczącą etapu I:
a) Przebudowę sieci Spółki Wodociągowej nr 3 w Jabłonce.
b) Przebudowę przyłącza sieci wodociągowej – do sieci Spółki Wodociągowej nr 3 w Jabłonce.
c) Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej.
d) Przebudowę przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej.
e) Wykonanie instalacji odprowadzającej wody deszczowe do istniejącej kanalizacji deszczowej
f) Przebudowę sieci teletechnicznej.
g) Wykonanie wewnętrznej zalicznikowej instalacji oświetlenia zewnętrznego
h) Wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej, plantowania terenu wraz z zielenią i małą architekturą
i) Przebudowa istniejącej części budynku obejmującej zmianę układu i funkcji pomieszczeń
wraz z dobudową skrzydła do części istniejącej
W części istniejącej budynku należy wykonać demontaż wszystkich instalacji a następnie zamontować nowe- zgodnie z dokumentacją obejmującą etap I.
Budynek po przebudowie i rozbudowie należy wyposażyć w wewnętrzne instalacje:
a. Elektryczną wraz z agregatem prądotwórczym
b. Instalację alarmową
c. Instalację sygnalizacji pożaru
d. Instalację telewizji dozorowej CCTV
e. Wodociągową ciśnieniową, wody ciepłej i zimnej
f. Kanalizacyjną, wewnętrzną i zewnętrzną grawitacyjną
g. Instalację gazową wraz kotłownią i wyposażeniem
h. Instalację odgromową
i. Instalację hydrantową wewnętrzną
j. Instalację oddymiania klatki schodowej
k. Instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
1. Wentylację wyciągową mechaniczną w sanitariatach
2. Wentylację mechaniczną i klimatyzację
l. Teletechniczną sieci komputerowej i telefonicznej
j) Budynek zgodnie z dokumentacją obejmującą etap I należy dostosować do wymogów zapewniających niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, a w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.
a) Dostawę i montaż windy
b) Zapewnienie komunikacji wewnętrznej w budynku – normatywne drzwi, przejścia, pomieszczenia w tym toalety wraz z wyposażeniem
c) Wykonanie pochylni umożliwiającej dostęp osób niepełnosprawnych na poziom parteru
d) Wykonanie i oznakowanie miejsc postojowych
k) Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż. poprzez zapewnienie wymaganej przepisami komunikacji(drogi ewakuacyjne), wydzielenie stref pożarowych, montaż stolarki, montaż systemu instalacji p.poż.(w tym oddymiania klatek schodowych), oświetlenia oraz oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego budynku.
l) Materiały z rozbiórki należy przekazać do utylizować, koszt zagospodarowania odpadów, utylizacji nie będzie stanowił dodatkowego wynagrodzenia wykonawcy i należy go ująć w kosztach ogólnych budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich niezbędnych czynności administracyjnych polegających na takim działaniu Wykonawcy aby uzyskał w imieniu i na rzecz Zamawiającego dokument pozwalający na użytkowanie obiektów objętych zamówieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.

W przygotowaniu oferty, wycenie robót należy uwzględnić, że roboty realizowane będą w czynnym - użytkowanym obiekcie. W związku w powyższym etapowanie robót w tym wyłączenia z użytkowania w części istniejącej wymagać będą wcześniejszych uzgodnień z użytkownikiem obiektu i wiązały się będą z kosztami zabezpieczenia obiektu na czas wykonywania robót, które należy skalkulować w ofercie, ponieważ nie będą podlegały dodatkowemu wynagrodzeniu.

Z uwagi na konieczność funkcjonowania Urzędu Gminy i utrzymania bieżącej obsługi petentów w części istniejącej budynku podczas prowadzonych robót, Zamawiający informuje o konieczności etapowania prac, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo finansowym, który uwzględniał będzie w pierwszej kolejności wykonanie dobudowy do budynku, a następnie remont i przebudowę części istniejącej.


Sposób prowadzenia prac:
• Prace będą prowadzone na obiekcie czynnym.
• Wykonywanie robót budowlanych na terenie funkcjonującego obiektu budynku Urzędu Gminy , co jest związane z utrudnieniami w miejscu wykonywania robót.
• Wszelkie roboty wykonywane wewnątrz przyległego budynku, a mogące powodować utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu, wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym, z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem.
• Prowadzenie prac w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie budowy (robót). W szczególności w zakresie BHP należy rozumieć:
a) zabezpieczenie przed przerwami w zasilaniu w energie elektryczną,
b) zabezpieczenie pracy innych instalacji niezbędnych do normalnego funkcjonowania obiektów,
c) zabezpieczenie przed zalaniem budynku przy wymianie instalacji sanitarnych,
d) wykonanie wszelkich zabezpieczeń, w szczególności przed pożarem, zadymieniem,
e) poniesienie odpowiedzialności za powstałe szkody,
• Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, doprowadzenie do stanu pierwotnego.
• Prace porządkowe, sprzątanie po robotach budowlanych, mycie podłóg i stolarki.

2. Szczegółowy zakres prac precyzuje, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dokumentacja techniczna, przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki;
Załącznik Nr 12 do SWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik Nr 13 do SWZ Dokumentacja techniczna
Załącznik Nr 14 do SWZ Przedmiar robót

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (Kg)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym -
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający nie dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający nie dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej -
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli wykaże, że
posiada zdolność kredytową lub środki finansowe na kwotę min. 5.000.000,00 zł.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
d. a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
Zamawiający w zakresie warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie) wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył
co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na realizacji robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych (w zakresie
remontu/budowy/rozbudowy/nadbudowy/odbudowy/ przebudowy/ modernizacji o wartości co najmniej 5.000.000,00 zł (w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane w szczególności art. 3 pkt 6) – Załącznik Nr 10 do SWZ)
d. b) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
Zamawiający w zakresie warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
- dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia:
Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj.: odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności:
a) Kierownikiem budowy: uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) kierownikiem robót w branży sanitarnej: uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
c) kierownikiem robót w branży elektrycznej: uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
d) kierownikiem robót w branży telekomunikacyjne: uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub inne ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów pozwalające odpowiednio na wykonanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia w danej
branży lub też posiadającą ważne zdobyte w innych państwach równoważne kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane
na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220) pozwalające odpowiednio na wykonanie dokumentacji projektowej objętej
przedmiotem zamówienia w danej branży lub na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w
danej branży.
Warunek udziału w postępowaniu dotyczący wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony:
a. przez Wykonawcę samodzielnie, lub
b. przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie samodzielnie, lub
c. w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących
wspólnie. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych
podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.
Osoby wymienione powyżej powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) oraz ustawą z dnia 9
maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im
uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz.
65).
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub inne ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów pozwalające odpowiednio na wykonanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia w danej
branży lub też posiadającą ważne zdobyte w innych państwach równoważne kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane
na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220) pozwalające odpowiednio na wykonanie dokumentacji projektowej objętej
przedmiotem zamówienia w danej branży lub na kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w
danej branży.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których
mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej ;
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
zaświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 16 ust. 3 pkt 3), zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w Rozdziale 16 ust. 3 pkt 4), lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w Rozdziale 16 ust. 3 pkt 1) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

(...) CIĄG DALSZY zawierają zapisy Rozdziału 17 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1.
Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej
przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez
Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego
warunku udziału w postępowaniu.
2.2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty załącznikiem nr 10 do SWZ);
2.3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzonego zgodnie z
załącznikiem nr 9 do SWZ);

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

A: Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY
- którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
3.1 OŚWIADCZENIE WSTĘPNE (art. 125 ust 1 ustawy Pzp),
- załącznik nr 2 do SWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale 13 ust. 2 SWZ
- załącznik nr 3 do SWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego Rozdziale 14 ust. 1 i Rozdziale 15 ust 1 SWZ.
- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik.
3.2 ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów
- wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
3.3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZELENIE
ZAMÓWIENIA (konsorcjum, spółka cywilna itp.)
- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).
Uwaga: Oświadczenie ma być złożone wraz z ofertą (jeżeli dotyczy). Oświadczenie ma być
podpisane przez każdego z wykonawców występujących wspólnie.
3.4 PEŁNOMOCNICTWA
Mają być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy):
a) w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru -
pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy
b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez
upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
- pełnomocnictwo może być sporządzone wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 160.000,00 zł
(słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarto umowę (art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) albo unieważniono postępowanie (art.
98 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) oraz złożono wniosek o zwrot wadium (art. 98 ust. 2 ustawy Pzp).
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w BS Jabłonka Nr 74 8798 0002 0000
0000 0026 0014 (w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę postępowania RINT.271.1.78.2023) z dopiskiem na przelewie:
„Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Jabłonka z częścią przeznaczona na Izbę Pamięci Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego oraz Budzicieli Polskości w latach 1918-1920”.
UWAGA!W przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny podmiot, w tytule przelewu należy wyraźnie
wskazać na rzecz jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium.
6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny
termin składania ofert).
7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza dokument potwierdzający dokonanie
przelewu wadium został złożony wraz z ofertą.
8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – opatrzone wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób
uprawnionych do reprezentowania gwaranta lub poręczyciela.
10. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia powinno w swej treści wskazywać:
- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie
ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Jabłonka.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
- treść dokumentu nie może zawierać postanowień o jego automatycznym wygaśnięciu w przypadku zwrotu do wystawcy
11. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.1 Wymagane oświadczenia wskazane w pkt. 3.1 niniejszego Rozdziału SWZ powinny być złożone przez każdego
wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie 5.2 W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 stawy Pzp,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117
ust. 4 ustawy Pzp) - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr
6 do SWZ.
5.3 Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia - patrz: pkt. 3.4 ppkt b) SWZ.
Dokument lub dokumenty zawierający ustanowienie Pełnomocnika stanowi załącznik nr 5 do SWZ) musi zawierać w
szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, wskazanie
ustanowionego Pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie
Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców.
Ustanowienie przedmiotowego Pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą.
Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie Pełnomocnika należy
załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania
wykonawców w chwili udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, ze zm.) albo zaświadczenie
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.2020.2296). Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być
uwierzytelniana przez upełnomocnionego. 5.4 Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna
spełniać następujące wymagania:
a) Dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, składa każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) Dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik
wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
5.5 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w Rozdziale 24 ust. 3 pkt 3.2 SWZ, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenia wskazane w Rozdziale 24 ust 3, pkt. 3.1. SWZ
zawierające informacje dotyczące tych podmiotów.
5.6 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5.7 Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres
wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie
Pełnomocnika tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2.1.1. Zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, kluczowych specjalistów
(inspektorów nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujące się, co najmniej
równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane na wniosek
Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego (jeżeli dotyczy).
2.1.2. Zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy –na wniosek Wykonawcy w
postaci pisemnej zgody Zamawiającego
2.1.3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy
2.1.4. Niezgodności dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z rzeczywistym
stanem faktycznym, który ujawni się w toku realizacji przez Wykonawcę zamówienia
publicznego, a jest wynikiem okoliczności niezawinionych przez
Zamawiającego
2.1.5. Zmiana danych podmiotowych dotyczących kierownika budowy i robót, oraz inspektora
nadzoru
2.1.6. W wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.
2.2. W zakresie terminów wykonania:
2.2.1. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub
będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadkach:
a) zawieszenie robót przez Zamawiającego b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych odbiegających od
typowych,
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, dokonywania odbiorów (w przypadku
wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na prowadzenie prac oraz
uniemożliwiających zapewnienie ich odpowiedniej jakości (np. ciągłe opady atmosferyczne,
niska lub wysoka temperatura powietrza)
W takich przypadkach, na wniosek Wykonawcy spisany zostanie protokół określający przyczynę
zmiany i określony nowy termin realizacji zadania.
c) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiającego
d) opóźnienia przekazania terenu realizacji robót
e) zmiany terminu dokonania odbioru robót przewidzianych w umowie
f) odmiennych od przyjętych warunków geologicznych
g) odmiennych od przyjętych warunków terenowych w szczególności istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych
h) siły wyższej, w wyniku, której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego
umową terminu realizacja zamówienia publicznego, tj. wystąpienie wyjątkowego zdarzenia lub
okoliczności, warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót,
i) z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy
przez doświadczonego wykonawcę robót, koniecznych do wykonania podstawowego zakresu
zadania oraz konieczności wprowadzenia zmian ilościowych do przedmiaru robót na skutek
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, zmian technologii wykonania robót lub zmiany
materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla zamawiającego, przy zachowaniu nie
pogorszonych standardów jakościowych,
j) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektonicznobudowlanej
np.: Nadzoru Budowlanego, PIP, Konserwatora Zabytków itp. wydanych stosownie
do ich właściwości;
k) przekroczenie ustawowych terminów wydania przez organ administracji lub innych instytucji
branżowych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
l) odmowa wydania przez w/w organy wymaganych decyzji, uzgodnień, zezwoleń itp., chyba że
nastąpiło to z winy Wykonawcy
ł) opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów wymaganych przepisami,
do których przekazania był zobowiązany
m) wstrzymanie wykonania prac przez uprawnione organy, chyba że nastąpiło to z winy
Wykonawcy
n) zmiana prawa lub obowiązujących norm wywołujących konieczność zmiany zakresu lub
harmonogramu pracy
2.2.2 zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci: DALSZY CIĄG ZAŁĄCZNIK NR 7 DO swz

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-27 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/jablonka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-27 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zadanie dofinansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
w wysokości 85% wartości Inwestycji. Wkład własny Zamawiającego stanowi 15% wartości Inwestycji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.