eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przybiernów › Świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy Przybiernów w roku kalendarzowym 2024 do szkół, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdówOgłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy Przybiernów w roku kalendarzowym 2024 do szkół, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZYBIERNÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684344

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Cisowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Przybiernów

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 914667530

1.5.8.) Numer faksu: 914186622

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@przybiernow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przybiernow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy Przybiernów w roku kalendarzowym 2024 do szkół, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4faf34dd-94f3-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00538268

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053737/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy Przybiernów w roku kalendarzowym 2024 do szkół, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przybiernow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przybiernow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

11.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

11.3. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Przybiernów: https://przybiernow.logintrade.net/

11.4. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż określony w SWZ.

11.5. Zamawiający informuje, iż wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania (pomiędzy zamawiającym a wykonawcami) będzie odbywała się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Przybiernów: https://przybiernow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

11.6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez Wykonawcę oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania z www.logintrade.pl w szczególności za sytuację, gdy oferta nie zostanie złożona w miejscu wskazanym przez platformę określoną w punkcie 11.3 SWZ. Nieprawidłowe złożenie oferty skutkować będzie nieuwzględnieniem jej w prowadzonym postępowaniu.

11.7. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Gminy Przybiernów: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.

11.8. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Przybiernów:

1) dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 10 i nowsze, Edge
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Opera

2) pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy

3) Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Przybiernów. Siedzibą wójta gminy jest Urząd Gminy w Przybiernowie, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów. Kontakt: osobisty w siedzibie urzędu, telefoniczny: +48 914186451 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@przybiernow.pl
2) W sprawach związanych z danymi osobowymi Wykonawca może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest pan Bartosz Kaniuk, poprzez adres adres email: bkaniuk@proinspektor.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Świadczenie usług przewozowych uczniów z terenu Gminy Przybiernów w roku kalendarzowym 2024 do szkół, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdów” prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne- zgodnie z JRWA: dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawartą w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat);

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GPB.271.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi w formie przewozów polegające na przywozie uczniów klas szkół: Zespół Szkolno Przedszkolny w Przybiernowie, ul. T. Kościuszki 16, Szkoła Podstawowa w Czarnogłowach, ul. Lipowa 11, Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie, ul. Niepodległości 1 B i odwozie ich do miejsca zamieszkania, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem: dni wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920 ze zm.) oraz zgodnie z organizacją roku szkolnego określoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.), łącznie z zapewnieniem opieki nad tymi uczniami w czasie przejazdu.

4.2. Szczegółowy przedmiot zamówienia szczegółowo określa Załączniki nr 2 do SWZ Szczegółowy Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmujący wykaz szkół, tras przejazdów, wykaz miejscowości i ilości dzieci dojeżdżających do określonej szkoły z poszczególnej miejscowości na danej trasie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) cena oferty – 60% (Kcen)
b) szybkość podstawienia pojazdu zastępczego – 40% (Kzast)
19.1.1. Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „a” (Kcen)
Kcen - Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium. Dla kryterium cena przyjmuje
się, że oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, obliczonych wg wzoru poniżej.
Waga - 60%
najniższa cena spośród ofert
nieodrzuconych (brutto)
Kcen = ------------------------------------------- x 100 x 60%
cena (brutto) badanej oferty
19.1.2. Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „c” (Kzast)
Kzast - Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie tego kryterium. Dla kryterium szybkość
podstawienia pojazdu zastępczego przyjmuje się, że oferta z najkrótszym czasem podstawienia pojazdu zastępczego otrzyma 10
punktów, wg wzoru poniżej, przy zastosowaniu nw. punktacji:
Waga – 40%
Czas podstawienia pojazdu
Zastępczego Ilość punktów
Do 29 minut 40
Od 30 do 45 minut 30
Od 45 do 60 minut 20
Powyżej 60 min 0
Kzast = ilość punktów
Zamawiający informację o deklarowanym czasie podstawienia pojazdu zastępczego uzyska z załącznika nr 1 do SWZ., w których
Wykonawca wpisze rzeczywisty czas potrzebny mu na podstawienie pojazdu zastępczego.
Końcowa ocena ofert odbywać się będzie wg poniższego wzoru:
Lp = Kcen + Kzast
Lp – całkowita ilość punktów uzyskanych przez ofertę
Kcen – ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena
Kzast - ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium szybkość podstawienia pojazdu zastępczego
19.2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie
kryterium. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryteriów otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym
Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów wyliczona na
podstawie w/w wzorów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę końcową wynikającą z sumy punktów z kryterium cena
+ szybkość podstawienia pojazdu zastępczego.
19.3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub
kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze.
19.4. Jeżeli oferty otrzymały taką sama ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub
najniższym kosztem.
19.5. Jeżeli nie można dokonać wyboru w sposób, o którym mowa w pkt 19.3. SWZ Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
19.6. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio
złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Szybkość podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

7.2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 9 SWZ.

7.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

1) posiadają aktualną licencję, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 567 z późn. zm.) - ważną na cały okres wykonywania zamówienia lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 760 z późn. zm.) – ważne na cały okres wykonywania zamówienia.

7.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
1) Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.


7.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną usługę o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. usługę polegającą na przewozie osób o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych łącznie z podatkiem VAT wykonanej należycie lub wykonywanej należycie.

Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych.


2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi urządzeniami tj. odpowiednią ilością pojazdów: dysponuje minimum trzema autobusami odpowiednio do ilości przewożonych dzieci na poszczególnych trasach i ma zatrudnionych min. trzech kierowców na Umowę o pracę delegowanych do wykonania zakresu umowy.

3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. co najmniej 5 osobami, w tym:
a) co najmniej 3 osobami pełniącymi funkcję kierowcy pojazdu i posiadającymi odpowiednie uprawnienia tj. prawo jazdy kategorii odpowiedniej do kierowanego nią pojazdu,
b) co najmniej 2 osobami pełniącymi funkcję opiekuna uczniów.

Zamawiający nie dopuszcza pełnienie przez jedną osobę funkcji kierowcy pojazdu i opiekuna uczniów jednocześnie.

7.3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w rozdziale 9 SWZ.

7.4.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

7.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

7.6 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

7.7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, przestawia wraz z oświadczeniem, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

7.8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 7.6 SWZ, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

7.9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 SWZ pkt 7.2.3 i 7.2.4, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

7.10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7.11. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

7.12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.2. SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek określony w pkt 7.2.4 ppkt 1) SWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.

7.13. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 7.2.2 ppkt 1), jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

7.14. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7.15. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.12 i 7.13 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ składają oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 dotyczące usług, które wykonają poszczególni Wykonawcy.

7.16. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający działając zgodnie z art. 116 ust. 2 Pzp może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.1 Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania– zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.
9.2 Oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, spełnianie warunków udziału w
postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe.
9.3 Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1 Do
oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ;
9.2 Oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, spełnianie warunków udziału w
postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe.
9.3 Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
2) aktualną licencję, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o
czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 567 z późn. zm.) - ważną na cały okres wykonywania zamówienia lub aktualne
zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.) – ważne na cały okres wykonywania zamówienia.
3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich
3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w
realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami informacje, o których mowa wyżej dotyczą usług faktycznie przez
niego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również faktycznie przez niego wykonywanych.
Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,
Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne w/w oświadczenie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W terminie składania ofert określonym w pkt 16.1. SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu ofertę
zawierającą:
a) formularz oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ)
oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania: -zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ
c) oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ
d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków
udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (wzór zobowiązania do oddania wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ),
f) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
g) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu
Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt
15.5. lit f) SWZ, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
h) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia, sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowalnym podpisem elektronicznym
i) dokumenty, o których mowa wyżej w pkt 15.5. lit f) i g) SWZ dla osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego
Wykonawcy zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

15.16. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w formularzu ofertowym
należy wymienić dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie ze wskazaniem pełnomocnika do ich
reprezentowania i załączeniem pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 15.5 lit. h).
15.17. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje
informacje, korespondencję, itp.
15.18. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy
zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn
i wierszy.
15.19. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli
obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację
przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania
gwarancji jakości i rękojmi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w projektowanych postanowieniach
umowy, które stanowią załącznik nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Przetargowej Gminy Przybiernów https://przybiernow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495).
25.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia związane z kierowaniem pojazdami oraz
sprawowaniem opieki nad uczniami.
wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3
wspomnianej ustawy. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 10
do SWZ złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.