eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › "Przebudowa Dróg Powiatowych nr 2011K, 2006K, 2014K - poprawa bezpieczeństwa pieszych"Ogłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa Dróg Powiatowych nr 2011K, 2006K, 2014K – poprawa bezpieczeństwa pieszych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356378582

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 12 399 98 86

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdp.wieliczka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.wieliczka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-261fae54-718a-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządza drogami powiatowymi zgodnie z postanowieniami ustawy o drogach publicznych.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa Dróg Powiatowych nr 2011K, 2006K, 2014K – poprawa bezpieczeństwa pieszych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-261fae54-718a-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00538249

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041879/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 „Przebudowa Dróg Powiatowych nr 2011K, 2006K, 2014K – poprawa bezpieczeństwa pieszych”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00456777

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP.ZP.271.16.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 575462,86 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi powiatowej nr 2011K (ul. Krakowska) w km od 8+040,00 do km 8+092,18 wraz z przejściem dla pieszych w km od 8+042,17 do km 8+046,17 i budową zatoki autobusowej w m. Niepołomice, Powiat Wielicki/ Gmina
Niepołomice”,

Zakres robót: Część I
1. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa
małopolskiego, w powiecie wielickim, w Gminie Niepołomice,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa
będąca załącznikiem C do SWZ, w której skład wchodzą:
• Projekt wykonawczy,
• Projekt Stałej Organizacji Ruchu,
• Załączniki Formalno-Prawne,
• Dokumentacja geologiczna,
• STWIOR,
• Przedmiar robót,
3. W ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2011K na długości 52 m
przewidziano:

• wykonanie poszerzenia jezdni do 6,50 m,
• budowę i przebudowę chodnika / peronu przystankowego o szer. 2,00 – 2,20 m,
• przebudowę przejścia dla pieszych,
• przebudowę prawostronnego pobocza z kruszywa,
• budowę zatoki autobusowej,
• przebudowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej,
• budowę dwóch wpustów deszczowych wpiętych poprzez przykanaliki do istniejącej kanalizacji deszczowej,
• przebudowę ścianki czołowej w miejscu wpięcia istn. rowu prawostronnego do istniejącej kanalizacji deszczowej, pod projektowaną zatoką autobusową,
• profilowanie istniejącego prawostronnego rowu przydrożnego wraz z umocnieniem lewostronnej skarpy,
• zamontowanie dwóch słupów oświetleniowych na fundamentach
prefabrykowanych ,
• zamontowanie 2 opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED o mocach 45W i barwie 5000K, dedykowane dla przejść dla pieszych z rozsyłem asymetrycznym przeznaczone dla ruchu prawostronnego,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

34996000-5 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

4.5.5.) Wartość części: 234685,28 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2006K wraz z przejściem dla pieszych w km o 2+460 do 2+464 w miejscowości Kłaj, Powiat Wielicki/Gmina Kłaj”,

Zakres robót Część II
1. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, w powiecie wielickim, w Gminie Kłaj,
2. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, w powiecie wielickim, w Gminie Kłaj,
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa
będąca załącznikiem C do SWZ, w której skład wchodzą:
• Projekt organizacji ruchu,
• Projekt branży elektrycznej
• Przedmiar robót,
• STWIOR,
4. W ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2006K wraz z przejściem dla pieszych w km od 2+460 do 2+464 w miejscowości Kłaj przewidziano:
• Zamontowanie dwóch słupów oświetleniowych na fundamentach prefabrykowanych ,
• Zamontowanie 2 opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED o mocach 45W i barwie 5000K, dedykowane dla przejść dla pieszych z rozsyłem asymetrycznym przeznaczone dla ruchu prawostronnego,
• Wykonanie nawierzchni dla osób niepełnosprawnych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

34996000-5 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

4.5.5.) Wartość części: 84992,50 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2014K w km od 3+292 do km 3+346 wraz z skrzyżowaniem z drogą gminną nr 560013K w km 3+314 w Bodzanów, Powiat Wielicki, Gmina Biskupice”.
3.2.3 Zakres robót Część III
1. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, w powiecie wielickim, w Gminie Biskupice,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa będąca załącznikiem C do SWZ, w której skład wchodzą:
• Projekt branży drogowej,
• Projekt branży elektrycznej
• Przedmiar robót,
• STWiOR,
3. W ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2014K w km od 3+292 do km 3+346 wraz z skrzyżowaniem z drogą gminną nr 560013K w km 3+314 w miejscowości Bodzanów przewidziano:
• Zamontowanie dwóch słupów oświetleniowych na fundamentach prefabrykowanych,
• Zamontowanie 2 opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED o mocach 45W i barwie 5000K, dedykowane dla przejść dla pieszych z rozsyłem asymetrycznym przeznaczone dla ruchu prawostronnego,
• Wykonanie remontu nawierzchni jezdni DP 2014K wraz ze skrzyżowaniem drogi gminnej,
• Wykonanie przebudowy chodnika na długości ok. 30m .

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

34996000-5 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

4.5.5.) Wartość części: 255785,10 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 327377,42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 341978,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 327377,42 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Raciechowicach,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 000461468

7.3.3) Ulica: Raciechowice, 255, 32-415 Raciechowice,

7.3.4) Miejscowość: Raciechowice, 255,

7.3.5) Kod pocztowy: 32-415

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 327377,42 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 88947,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 90795,53 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 88947,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „FLACH” Zakład Elektroinstalacyjny Grzegorz Łasocha,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 120192742

7.3.3) Ulica: Pawlikowice 191

7.3.4) Miejscowość: Wieliczka

7.3.5) Kod pocztowy: 32-020

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 88947,45 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) postępowanie pn.: „Przebudowa Dróg Powiatowych nr 2011K, 2006K, 2014K – poprawa bezpieczeństwa pieszych” części III zostaje unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta do postępowania dla części III.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.