eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Dostawa paliwa do pojazdów WORD BB na okres 12 miesięcy wraz z wydaniem kart na zakup paliwaOgłoszenie z dnia 2023-12-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa paliwa do pojazdów WORD BB na okres 12 miesięcy wraz z wydaniem kart na zakup paliwa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072105898

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Armii Krajowej 220A

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-316

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 8296 700

1.5.8.) Numer faksu: 33 8296 700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@word.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.bielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy, szkolenia w ustawowo określonym zakresie, BRD

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliwa do pojazdów WORD BB na okres 12 miesięcy wraz z wydaniem kart na zakup paliwa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0826cf3-884a-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00538177

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00251725/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa paliwa do pojazdów WORD BB na okres 12 miesięcy wraz z wydaniem kart na zakup paliwa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d0826cf3-884a-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ezamówienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: SWZ ROZDZIAŁ 13. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
1. Postępowania zakupowe prowadzone są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej E-ZAMÓWIENIA: https://ezamowienia.gov.pl/pl/; www.ezamówienia.gov.pl (dalej: Platforma).
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „WYKONAWCA” na Platformie. Szczegółowe informacje określa Regulamin Platformy Przetargowej e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl ,oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”).
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie, ani też logowania.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą PZP lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie, zaś do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie.
7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy, oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy Przetargowej e-Zamówienia- https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu.
10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej Platformy- https://ezamowienia.gov.pl , w zakładce „Zgłoś problem”.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.ezamówienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego do oferty

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwane „RODO”, zamawiający, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej (WORD), z siedzibą w Bielsku-Białej, Al. Armii Krajowej 220A, tel.: 33 829 67 00, e-mail: sekretariat@word.bielsko.pl .

Dyrektor WORD wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę skontaktować z nim pod adresem e-mail: iod@word.bielsko.pl ,lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: związanym z postępowaniem pod nazwą: „Dostawa paliwa do pojazdów WORD BB na okres 12 miesięcy wraz z wydaniem kart na zakup paliwa” nr WORD-WAT-2110-173/23 prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 4 Ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), oraz w celu kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną (e-mail) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą lub mogą być:
• upoważnieni pracownicy WORD;
• upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w przypadku kontroli);
• osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176);
• osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 74 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. Poz. 1129);
• podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (organy administracji publicznej, Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy itp.).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 lub ust. 4 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP, w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2, 00-193 WARSZAWA.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (art. 6 ust.1 lit. c RODO).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikającym z przepisów prawa jest dobrowolne i może nastąpić na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w oparciu o pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Pani/Pana dane nie będą polegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2023/BZP00496566/01

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 156934,24 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ROZDZIAŁ 6. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa do pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej (WORD), wraz z kartami na zakup paliwa.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ.
3. Oferta winna zawierać przyznany Zamawiającemu % stałego upustu na cenie paliwa, oraz zapewnienie wydania kart na zakup paliwa bezkosztowo.
4. Nazwa i kod CPV:
1) 09100000-0 – paliwa 28.000 LITRÓW ŁĄCZNIE
W TYM:
a) 09132100-4 – benzyna bezołowiowa (Pb95) 16.000 LITRÓW
b) 09134100-8 – olej napędowy (ON) 12.000 LITRÓW
2) 30163100-0 – karty na zakup paliwa 36 SZTUK MINIMUM
5. Wykonawca może złożyć ofertę jedynie na całość zamówienia- Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09134100-8 - Olej napędowy

30163100-0 - Karty na zakup paliwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: SWZ ROZDZIAŁ 21. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz sposobie obliczania ceny.
1. KRYTERIUM P- CENY ŚREDNIEJ BRUTTO ZA 1 LITR PALIWA sprzedawanego na stacji Wykonawcy z okresu 14 dni wstecz przed dniem składania oferty ustalana przez Wykonawcę wg wyliczenia:
• PB/CENA = SUMA W ZŁ. CEN DNIA ZA 1 LITR PB95 Z OSTATNICH 14 DNI : 14
• ON/CENA = SUMA W ZŁ. CEN DNIA ZA 1 LITR ON Z OSTATNICH 14 DNI : 14
P = (PB/CENA + ON/CENA) : 2 = ŚREDNIA CENA W ZŁ. ZA 1 LITR
PALIWA Z OSTATNICH 14 DNI
WAGA KRYTERIUM: MAKSYMALNIE 10 PKT.
a) najwyższą ilość punktów dla KRYTERIUM P tj. 10, otrzyma oferta podająca naj-niższą cenę średnią za 1 litr paliwa z ostatnich 14 dni wśród cen ustalonych w oparciu o wyżej podane wyliczenie,
b) pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie do najtańszej i punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
P(X)= (P : K(X) ) x 10 PUNKTÓW
gdzie:
P(X) – ilość punktów przyznana danej ofercie „X” za KRYTERIUM P.
P - cena najniższa z oferty najkorzystniejszej zgodnie z KRYTERIUM P
K(X) - cena wyliczona dla danej badanej oferty „X” zgodnie z KRYTERIUM P
2. KRYTERIUM A- KWOTA K(X) otrzymana po zastosowaniu do przykładowej ceny: 6,00 zł. za 1 litr paliwa- zaoferowanego przez Wykonawcę STAŁEGO UPUSTU PROCENTOWEGO W ZŁOTYCH (%) NA CENIE PALIWA.
WAGA 50 punktów,
przy założeniu, że:
a) najwyższą ilość punktów tj. 50, otrzyma oferta podająca najwyższy stały upust- a tym samym cenę najniższą wśród cen wyliczonych w oparciu o wyżej podaną przykładową cenę 6,00 zł. za litr paliwa (różnicę 6,00 zł. minus % upustu liczonego dla 6,00 zł.);
b) pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie do najtańszej i punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
A(X)= (K : K(X) ) x 50 PUNKTÓW
gdzie:
A(X) – ilość punktów przyznana danej ofercie „X” za KRYTERIUM A ust. 1 lit. b
K - cena najniższa z oferty najkorzystniejszej zgodnie z KRYTERIUM A ust.1 lit. a)
K(X) - cena wyliczona dla danej badanej oferty „X” zgodnie z KRYTERIUM A- ust. 1
3. KRYTERIUM B - KRYTERIUM JAKOŚCIOWE- ODLEGŁOŚĆ O(X) danej stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego- WAGA 40 punktów
przy założeniu, że:
a) wyliczana jest odległość od siedziby zamawiającego (WORD) w Bielsku-Białej, przy Al. Armii Krajowej 220A do stacji paliw Wykonawcy (najkrótsza odległość do dystrybutorów) i z powrotem do WORD, czyli zsumowana odległość drogowa jaką musi pokonać Zamawiający pojazdem przeznaczonym do tankowania: z siedziby WORD do stacji paliw Wykonawcy- w jedną stronę i ze stacji paliw do siedziby WORD- w drugą powrotną stronę, w ramach dróg publicznych, z dokładnością do 0,1 km = 100 m. (stu metrów)- przy założeniu zaokrąglania „w dół”, wg wskazań: google.maps (www.maps.google.pl ),
b) ustala się, że najkrótsza deklarowana odległość uzyska najwyższą ilość punktów (O), przy czym ustala się następującą PUNKTACJĘ DLA KRYTERIUM B- ODLEGŁOŚCI O(X):
• od 0 km do 1,0 km (włącznie) - 40 pkt,
• powyżej 1,0 km do 2,0 km (włącznie) - 35 pkt,
• powyżej 3,0 km do 4,0 km (włącznie) - 30 pkt,
• powyżej 4,0 km do 5,0 km (włącznie) - 25 pkt,
• powyżej 5,0 km do 6,0 km (włącznie) - 20 pkt,
• powyżej 6,0 km do 7,0 km (włącznie) - 15 pkt,
• powyżej 7,0 km do 8,0 km (włącznie) - 10 pkt,
• powyżej 8,0 km do 9,0 km (włącznie) - 5 pkt
• powyżej 9,0 km - 0 pkt,
4. ŁĄCZNA PUNKTACJA C = SUMA C(X) wyliczana będzie dla danej oferty wg wzoru:
SUMA C(X) = P(X) + A(X) + O(X)
(odpowiednio suma maksymalna do 100 pkt = do10 pkt+do50 pkt+do40 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: SWZ ROZDZIAŁ 21. 2. KRYTERIUM A- KWOTA K(X) otrzymana po zastosowaniu do przykładowej ceny: 6,00 zł. za 1 litr paliwa- zaoferowanego przez Wykonawcę STAŁEGO UPUSTU PROCENTOWEGO W ZŁOTYCH (%) NA CENIE PALIWA. WAGA 50 punktów,

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: SWZ ROZDZIAŁ 21. 3. KRYTERIUM B - KRYTERIUM JAKOŚCIOWE- ODLEGŁOŚĆ O(X) danej stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego- WAGA 40 punktów

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: SWZ ROZDZIAŁ 21. 4. ŁĄCZNA PUNKTACJA C = SUMA C(X) wyliczana będzie dla danej oferty wg wzoru: SUMA C(X) = P(X) + A(X) + O(X) (odpowiednio suma maksymalna do 100 pkt = do10 pkt+do50 pkt+do40 pkt)

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

SWZ ROZDZIAŁ 9. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu w trybie określonym w Rozdziale 8 SWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy PZP- a więc określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym- Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w przedmiotowym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej- Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w przedmiotowym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej- Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w przedmiotowym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej- Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w przedmiotowym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: SWZ ROZDZIAŁ 10. Wykaz podmiotowych środków dowodowych:
1. W postępowaniu, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 8:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ,
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji i Zamawiający nie może ich pozyskać z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
2. W postępowaniu, Zamawiający nie żąda złożenia przez Wykonawcę, podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych określonych w ust. 1 aktualnych na dzień ich złożenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: SWZ ROZDZIAŁ 10. Wykaz podmiotowych środków dowodowych:
1. W postępowaniu, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale 8:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ,
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji i Zamawiający nie może ich pozyskać z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
2. W postępowaniu, Zamawiający nie żąda złożenia przez Wykonawcę, podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych określonych w ust. 1 aktualnych na dzień ich złożenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

KONCESJA NA OBRÓT PALIWAMI, ODPIS KRS, PEŁNOMOCNICTWO

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

ROZDZIAŁ 11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty w postępowaniu.
4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający wymaga, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, przedstawili zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (np. umowę konsorcjum lub inną umowę o podobnym charakterze, w szczególności umowę o współpracy).
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców, przy czym:
a) Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, został określony w załączniku nr 3 do SWZ.
b) Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia każdego z wykonawców z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: SWZ ROZDZIAŁ 19. Sposób składania ofert: za pośrednictwem platformy przetargowej Zamawiającego https://ezamowienia.gov.pl Sposób złożenia oferty opisane zostały w instrukcji dostępnej na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/ .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

SWZ ROZDZIAŁ 21
5. Sprzedaż paliw odbędzie się po cenach obowiązujących na danej wskazanej w umowie stacji paliw Wykonawcy w momencie realizacji transakcji przy uwzględnieniu stałego, określonego w ofercie upustu.
6. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu Umowy.

SWZ ROZDZIAŁ 22. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
1. Zgodnie z art. 308 ust. 2 PZP, umowa w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 PZP, zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Umowę może podpisać w imieniu wykonawcy osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy ujawniona we właściwym rejestrze lub pełnomocnik, który wykaże swoje umocowanie- o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty albo w ich uzupełnieniu.
5. Na podstawie art. 59 PZP, zamawiający żąda aby wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, przedstawili kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Kopię tej umowy należy przedstawić najpóźniej przed terminem, o którym mowa w ust. 3.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
7. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.