eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach Inspektoratów w Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i ZawierciuOgłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach Inspektoratów w Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i Zawierciu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W SOSNOWCU

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział w Sosnowcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Partyzantów 1

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 032 368 32 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zap_sosnowiec@zus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ubezpieczenia społeczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach Inspektoratów w Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i Zawierciu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4faab254-9408-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00537957

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00412760/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach Inspektoratów w Dąbrowie Górniczej, w Jaworznie i w Zawierciu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zus

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Zamawiający, na podstawie art. 18 ust. 4 w związku z art. 280 ust. 3 Ustawy pzp, zastrzega jako informacje o poufnym charakterze rzuty poszczególnych kondygnacji budynków Inspektoratów – Załącznik nr 1a, 2a i 3a do SWZ. W związku z powyższym Zamawiający nakłada na Wykonawców obowiązek zachowania poufności treści tych dokumentów.
Przedmiotowe dokumenty Wykonawca może uzyskać po złożeniu wniosku o ich udostępnienie. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, składa się na adres poczty elektronicznej: zap_sosnowiec@zus.pl. Dokumentacja objęta poufnością zostanie udostępniona Wykonawcy w formie elektronicznej poprzez przesłanie, zabezpieczonego hasłem, pliku zawierającego projekty techniczne budynków Inspektoratów. Hasło umożliwiające otwarcie zabezpieczonych plików zostanie przesłane w osobnej wiadomości.
W celu skutecznego złożenia wniosku o udostępnienie części poufnej SWZ należy, zależnie od Części zamówienia na którą Wykonawca zamierza złożyć ofertę:
1) podać numer Części zamówienia, pełne dane wnioskodawcy wraz z adresem poczty elektronicznej na który zostaną przesłane poufne dokumenty,
2) dołączyć do wniosku oświadczenie o zachowaniu tajemnicy prawnie chronionej, opatrzone przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający dopuszcza złożenie jednego wniosku i jednego oświadczenia w przypadku gdy Wykonawca składa wniosek odnoszący się do większej liczby Części zamówienia.
Udostępnienie dokumentów nastąpi na równych zasadach oraz w odniesieniu do wszystkich Wykonawców, którzy podpiszą oświadczenie o zachowaniu tajemnicy.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zus

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie zakupowej, ani logowania do Platformy zakupowej.
2. W celu uzyskania pełnego dostępu do Platformy zakupowej tj. możliwości składania ofert, wymiany informacji z Zamawiającym czy przekazywania dokumentów lub oświadczeń, konieczne jest jednorazowe założenie konta na Platformie zakupowej.
3. Za pośrednictwem posiadanego na Platformie zakupowej konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy, odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
4. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”.
5. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
6. Do korzystania z Platformy zakupowej przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Platformy zakupowej (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Platformy zakupowej oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców, pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zus
8. Korzystanie z Platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
9. W sytuacji awarii Platformy zakupowej lub niedostępności Platformy zakupowej, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez Platformę zakupową, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zap_sosnowiec@zus.pl (nie dotyczy składania ofert). Oferty składa się wyłącznie poprzez Platformę zakupową.
10. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy zakupowej wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy zakupowej można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
11. Na dole strony Platformy zakupowej zostały podane informacje dotyczące wparcia technicznego dla Wykonawców.
12. Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Platformy zakupowej. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy zakupowej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że prowadząc przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzał będzie dane osobowe osób fizycznych, od których te dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych stosując przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO”, podaje zgodnie z art. 13 RODO informację dotyczącą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa,
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w następujący sposób:
1) listownie na adres:
Inspektor Ochrony Danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
ul. Szamocka 3, 5,
01-748 Warszawa
2) przez e-mail: ODO@zus.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach Inspektoratów w Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i Zawierciu”, znak postępowania: 380000.271.7.2023-ZAP i nie będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, chyba że inaczej wynikać będzie z przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez maksymalnie 10 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia realizacji Umowy lub upływu okresu gwarancji, co jest związane z czasem w jakim Umowa wraz z załącznikami podlega obowiązkowi jej archiwizacji.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, które w ramach sprawowania uprawnień kontrolnych lub nadzoru nad Zamawiającym zażądają udostępniania Umowy wraz z załącznikami i którym Zamawiający będzie zobowiązany do udostępnienia zawartej Umowy w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy pzp.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Osoby, których dane będą przetwarzane posiadają:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz do uzyskania informacji w nim wymienionych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych*;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych ich osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Osobom, których dane będą przetwarzane nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
4) gdyż podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca złoży w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie zawarte w Formularzu oferty o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 380000.271.7.2023-ZAP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Inspektoratu w Dąbrowie Górniczej,
W zakres zlecanych robót budowlanych, wchodzi:
1) wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w zakresie zasilania urządzeń wentylacji, klimatyzacji,
2) wykonanie instalacji fotowoltaicznej i połączeniu z instalacją elektryczną obiektu wraz ze zgłoszeniem do dystrybutora sieci konieczności wymiany licznika energii elektrycznej,
3) wykonanie wewnętrznej instalacji nawiewno-wywiewnej z centralą wentylacyjną w wykonaniu zewnętrznym z rotorowym wymiennikiem ciepła dla części biurowej wraz z systemem nawilżania,
4) wykonanie instalacji wyciągowej sanitariatów, pomieszczeń socjalnych oraz warsztatów,
5) wykonanie instalacji klimatyzacji VRF we wszystkich pomieszczeniach biurowych w budynku z jednostkami zewnętrznymi umiejscowionymi na dachu budynku,
6) wykonanie instalacji klimatyzacji typu SPLIT dla pomieszczeń technicznych serwerowni i UPS z opcją pracy całorocznej,
7) wykonanie instalacji wod-kan na potrzeby wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji,
8) wykonanie wszelkich niezbędnych prac rozbiórkowych i towarzyszących zgodnie z załączoną dokumentacją projektowo-kosztorysową,
9) dostawa wszystkich urządzeń niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
2. Ocenie będą podlegały tylko oferty zgodne z SWZ oraz Ustawą pzp.
3. Ocena ofert dokonywana będzie za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami:
1) kryterium, cena brutto oferty (C), punkty każdemu Wykonawcą przyznane zostaną według następującego wzoru:
C = (C min / C of) x 60%
gdzie:
C - liczba punktów jakie uzyskał Wykonawca w przedmiotowym kryterium
C of - cena brutto badanej oferty
C min - najniższa cena brutto spośród badanych ofert
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium otrzyma ten Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie danej części Przedmiotu zamówienia.
2) kryterium, gwarancja na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia (G), punkty każdemu Wykonawcy przyznane zostaną według zasad wskazanych poniżej:
zadeklarowany okres gwarancji 36 miesięcy - 0,0 pkt
zadeklarowany okres gwarancji 39 miesięcy - 2,0 pkt
zadeklarowany okres gwarancji 42 miesięcy - 5,0 pkt
zadeklarowany okres gwarancji 45 miesięcy - 8,0 pkt
zadeklarowany okres gwarancji 48 miesięcy - 12,0 pkt
zadeklarowany okres gwarancji 51 miesięcy - 17,0 pkt
zadeklarowany okres gwarancji 54 miesięcy - 23,0 pkt
zadeklarowany okres gwarancji 57 miesięcy - 31,0 pkt
zadeklarowany okres gwarancji 60 miesięcy i więcej - 40,0 pkt
Najwyższą liczbę punktów w tym kryterium otrzyma ten Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II - Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Inspektoratu w Jaworznie,
W zakres zlecanych robót budowlanych, wchodzi:
1) wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w zakresie zasilania urządzeń wentylacji, klimatyzacji,
2) wykonanie instalacji fotowoltaicznej i połączeniu z instalacją elektryczną obiektu wraz ze zgłoszeniem do dystrybutora sieci konieczności wymiany licznika energii elektrycznej,
3) wykonanie wewnętrznej instalacji nawiewno-wywiewnej z centralą wentylacyjną w wykonaniu zewnętrznym z rotorowym wymiennikiem ciepła dla części biurowej wraz z systemem nawilżania,
4) wykonanie instalacji wyciągowej sanitariatów, pomieszczeń socjalnych oraz warsztatów,
5) wykonanie instalacji klimatyzacji VRF we wszystkich pomieszczeniach biurowych w budynku z jednostkami zewnętrznymi umiejscowionymi na dachu budynku,
6) wykonanie instalacji klimatyzacji typu SPLIT dla pomieszczeń technicznych serwerowni i UPS z opcją pracy całorocznej,
7) wykonanie instalacji wod-kan na potrzeby wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji,
8) wykonanie wszelkich niezbędnych prac rozbiórkowych i towarzyszących zgodnie z załączoną dokumentacją projektowo-kosztorysową,
9) dostawa wszystkich urządzeń niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
2. Ocenie będą podlegały tylko oferty zgodne z SWZ oraz Ustawą pzp.
3. Ocena ofert dokonywana będzie za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami:
1) kryterium, cena brutto oferty (C), punkty każdemu Wykonawcą przyznane zostaną według następującego wzoru:
C = (C min / C of) x 60%
gdzie:
C - liczba punktów jakie uzyskał Wykonawca w przedmiotowym kryterium
C of - cena brutto badanej oferty
C min - najniższa cena brutto spośród badanych ofert
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium otrzyma ten Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie danej części Przedmiotu zamówienia.
2) kryterium, gwarancja na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia (G), punkty każdemu Wykonawcy przyznane zostaną według zasad wskazanych poniżej:
zadeklarowany okres gwarancji 36 miesięcy - 0,0 pkt
zadeklarowany okres gwarancji 39 miesięcy - 2,0 pkt
zadeklarowany okres gwarancji 42 miesięcy - 5,0 pkt
zadeklarowany okres gwarancji 45 miesięcy - 8,0 pkt
zadeklarowany okres gwarancji 48 miesięcy - 12,0 pkt
zadeklarowany okres gwarancji 51 miesięcy - 17,0 pkt
zadeklarowany okres gwarancji 54 miesięcy - 23,0 pkt
zadeklarowany okres gwarancji 57 miesięcy - 31,0 pkt
zadeklarowany okres gwarancji 60 miesięcy i więcej - 40,0 pkt
Najwyższą liczbę punktów w tym kryterium otrzyma ten Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III - Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Inspektoratu w Zawierciu.
W zakres zlecanych robót budowlanych, wchodzi:
1) wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w zakresie zasilania urządzeń wentylacji, klimatyzacji,
2) wykonanie instalacji fotowoltaicznej i połączeniu z instalacją elektryczną obiektu wraz ze zgłoszeniem do dystrybutora sieci konieczności wymiany licznika energii elektrycznej,
3) wykonanie wewnętrznej instalacji nawiewno-wywiewnej z centralą wentylacyjną w wykonaniu zewnętrznym z rotorowym wymiennikiem ciepła dla części biurowej wraz z systemem nawilżania,
4) wykonanie instalacji wyciągowej sanitariatów, pomieszczeń socjalnych oraz warsztatów,
5) wykonanie instalacji klimatyzacji VRF we wszystkich pomieszczeniach biurowych w budynku z jednostkami zewnętrznymi umiejscowionymi na dachu budynku,
6) wykonanie instalacji klimatyzacji typu SPLIT dla pomieszczeń technicznych serwerowni i UPS z opcją pracy całorocznej,
7) wykonanie instalacji wod-kan na potrzeby wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji,
8) wykonanie wszelkich niezbędnych prac rozbiórkowych i towarzyszących zgodnie z załączoną dokumentacją projektowo-kosztorysową,
9) dostawa wszystkich urządzeń niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
2. Ocenie będą podlegały tylko oferty zgodne z SWZ oraz Ustawą pzp.
3. Ocena ofert dokonywana będzie za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami:
1) kryterium, cena brutto oferty (C), punkty każdemu Wykonawcą przyznane zostaną według następującego wzoru:
C = (C min / C of) x 60%
gdzie:
C - liczba punktów jakie uzyskał Wykonawca w przedmiotowym kryterium
C of - cena brutto badanej oferty
C min - najniższa cena brutto spośród badanych ofert
Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium otrzyma ten Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie danej części Przedmiotu zamówienia.
2) kryterium, gwarancja na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia (G), punkty każdemu Wykonawcy przyznane zostaną według zasad wskazanych poniżej:
zadeklarowany okres gwarancji 36 miesięcy - 0,0 pkt
zadeklarowany okres gwarancji 39 miesięcy - 2,0 pkt
zadeklarowany okres gwarancji 42 miesięcy - 5,0 pkt
zadeklarowany okres gwarancji 45 miesięcy - 8,0 pkt
zadeklarowany okres gwarancji 48 miesięcy - 12,0 pkt
zadeklarowany okres gwarancji 51 miesięcy - 17,0 pkt
zadeklarowany okres gwarancji 54 miesięcy - 23,0 pkt
zadeklarowany okres gwarancji 57 miesięcy - 31,0 pkt
zadeklarowany okres gwarancji 60 miesięcy i więcej 40,0 pkt
Najwyższą liczbę punktów w tym kryterium otrzyma ten Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że warunek został spełniony gdy Wykonawca wykaże, że jako przedsiębiorca prowadzący działalność i wykonujący czynności dla osób trzecich, polegające na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane posiada certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa odpowiednio w rozporządzeniu (UE) 2015/20671 albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/20082, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 800.000,00 zł. oddzielnie dla każdej z Części zamówienia na którą składa ofertę.
3) zdolności zawodowej – Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca dla każdej z Części zamówienia osobno wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył łącznie:
a)
- co najmniej 2 roboty budowlane realizowane w ramach dwóch oddzielnych kontraktów których przedmiotem było wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji o wartości każdej z tych robót nie mniejszej niż 500.000,00 zł. brutto.
lub
- co najmniej 4 roboty budowlane realizowane w ramach czterech oddzielnych kontraktów, z czego w zakres przedmiotu umowy 2 pierwszych wchodzą roboty z zakresu instalacji wentylacji mechanicznej a w zakres przedmiotu umowy 2 kolejnych wchodzą roboty budowlane z zakresu instalacji klimatyzacji. Wartość każdej z czterech wskazanych zrealizowanych robót budowlanych nie może być mniejsza niż 250.000,00 zł. brutto.
b) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji elektrycznej z instalacją fotowoltaiczną o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł. brutto i mocy instalacji fotowoltaicznej minimum 45kV.
4) zdolności technicznej – Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje personelem niezbędnym do realizacji Przedmiotu zamówienia i skieruje do realizacji zamówienia łącznie co najmniej:
a) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
d) jedną osobę, która posiada aktualny certyfikat dla personelu wykonującego czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń (zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 2065),

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy pzp, art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy pzp odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy pzp;
2) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie równej co najmniej 800.000,00 zł., w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa odpowiednio w rozporządzeniu (UE) 2015/20671 albo w rozporządzeniu (WE), zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2065);
3) wykaz robót budowlanych – wg. wzoru określonego przez Zamawiającego, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
4) dowody określające czy roboty budowlane o których mowa w pkt. 3) zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
5) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia zawodowego i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oferta, na którą składa się:
a) formularz ofertowy,
b) kosztorys ofertowy odnoszący się do Części zamówienia na którą składania jest oferta, zgodny kwotowo z ceną ofertową. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną Część zamówienia należy złożyć tyle kosztorysów na ile Części składane są oferty, dla każdej z Części osobny kosztorys ofertowy.
2) aktualne oświadczenie wstępne. Informacje zawarte w oświadczeniu wstępnym będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, oddzielnie dla każdej Części zamówienia, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego;
4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oddzielnie dla każdej Części zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane / usługi wykonają poszczególni wykonawcy, (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie),
5) oświadczenie o zastrzeżeniu informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa (tylko w przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnicy),
6) dokument potwierdzający wniesienie wadium. Jeżeli zostało wniesione w formie innej niż w pieniądzu Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej – z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
7) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego,
8) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku archiwum .zip. Pełnomocnictwo może być również elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem notarialnie lub elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Nie jest dopuszczalne poświadczenie za zgodność z oryginałem przez samego pełnomocnika, radcę prawnego lub adwokata;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia – przed upływem terminu składania ofert – wadium w wysokości:
1) 25.000,00 zł dla Części I Zamówienia
2) 25.000,00 zł. dla Części II Zamówienia
3) 25.000,00 zł. dla Części III Zamówienia.
2. Wadium może być wniesione w: pieniądzu; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Okres ważności dokumentu stanowiącego wadium musi obejmować, co najmniej okres związania ofertą - pierwszym dniem jego ważności musi być dzień otwarcia ofert.
4. W przypadku złożenia wadium w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego, o uznaniu wpłaconego wadium decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego, a nie data złożenia dyspozycji przelewu w banku Wykonawcy.
5. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego w: PKO BP nr 10 1020 5590 0000 0102 9320 7018.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej podpisany przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.
7. Dokument wadium wnoszonego w formie niepieniężnej winien zawierać następujące elementy: określenie Przedmiotu zamówienia; określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji; określenie kwoty poręczenia lub gwarancji; wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji; wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji ; bezwarunkowość dysponowania poręczeniem lub gwarancją oraz płatność na pierwsze pisemne żądanie; nieodwołalność poręczenia lub gwarancji;
8. Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczenia powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy pzp, stanowiące podstawę do żądania wypłaty należności. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
9. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, z dokumentu wadialnego powinno wynikać jednoznacznie, że zobowiązanie gwaranta obejmuje wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz obejmuje wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 Ustawy pzp, wynikające z działania lub zaniechania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.
11. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
upływu terminu związania ofertą; zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
12. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy: który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; którego oferta została odrzucona; po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach opisanych w art. 98 ust. 6 ustawy pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, załączają do oferty stosowne pełnomocnictwo, z zastrzeżeniem zapisów Działu XIII ust. 17 SWZ.
2. Wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą między Zamawiającym, a pełnomocnikiem, który uzyskał pełnomocnictwo od pozostałych Wykonawców występujących wspólnie, z zastrzeżeniem zapisów Działu XIII ust. 18 SWZ.
3. Wykonawcy składający wspólnie ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.
4. W odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku gdy wykonawcy wspólnie składają ofertę w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Oferta Wykonawców występujących wspólnie musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
7. Warunki w zakresie niepodlegania wykluczeniu każdy z Wykonawców musi spełniać z osobna. W przypadku gdy wystąpi przesłanka wykluczenia jednego z uczestników konsorcjum, Zamawiający wykluczy z postępowania całe konsorcjum.
8. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający wymaga złożenia przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy na zasadach określonych w § 29 projektowanych postanowień umowy oraz zgodnie z art. 455 Ustawy pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa https://portal.smartpzp.pl/zus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.